Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-10/06-01/4
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 03.03.2006
Porezno priznavanje rashoda od usklađenja i otpisa potraživanja prema Zakonu o porezu na dobit
Obratio se porezni obveznik "A" d.o.o iz Osijeka, s pitanjem u svezi poreznog priznavanja rashoda od
usklađenja i potraživanja. Postavljeno je pitanje priznaje li se vrijednosno usklađenje po ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena
dobra i obavljene usluge u slučaju u kojemu je potraživanje staro 180 dana, za koje nije nastupila zastara, nije naplaćeno do petnaestog dana prije podnošenja porezne prijave, a za isto nisu obavljene radnje propisane u članku 9. stavak 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04 i 90/05), na koje nastavno odgovaramo.
U članku 9. stavci 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dobit propisno je da se vrijednosna usklađenja, po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju kao rashod, ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika. Smatra se da su obavljene radnje osiguranje naplate duga, ako su potraživanja utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom, koji nije fizička osoba ili povezana osoba, u postupku sanacije ili stečaja.
U članku 33. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05), propisano je da se vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge prema članku 9. stavak 1. Zakona, priznaju kao porezni rashod ako je postignuta nagodba s dužnikom koji nije fizička osoba ili povezana osoba, ako je dužnik u postupku sanacije koja se provodi prema odlukama vjerovnika ili državnih tijela, te temeljem pravorijeka donesenog u zakonski utvrđenom arbitražnom postupku i nagodbe u zakonski utvrđenom postupku mirenja.
Prema navedenom, ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaje se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Međutim, rashod po osnovi usklađenja nenaplaćenog potraživanja nije konačno priznati rashod nego uvjetno priznati rashod. Da bi otpisano potraživanja bilo konačno porezno priznati rashod, porezni obveznik mora poduzeti neku od propisanih radnji prije isteka roka zastare potraživanja. Ako to ne učini, za privremeno priznati rashod od usklađenja potraživanja, treba povećati osnovicu poreza na dobit u razdoblju u kojem su potraživanja zastarjela.
U pismu poreznog obveznika navedeno je slijedeće:
- potraživanje je dospjelo 30. 06. 2005.,
- nije nastupila zastara,
- nije naplaćeno petnaest dana prije podnošenja porezne prijave,
- dužnik je pravna osoba,
- evidentirano je u poslovnim knjigama kao prihod,
- nisu obavljene radnje za osiguranje naplate duga:
- nije utuženo,
- ne vodi se ovršni postupak,
- nije prijavljeno u stečajnu masu,
- nije postignuta nagodba s dužnikom,
- nije u postupku sanacije koja se provodi prema
ili državnih tijela,
- nije donesen pravorijek u zakonski utvrđenom arbitražnom postupku,
- nije provedena nagodba u zakonski utvrđenom postupku mirenja,
- nisu obavljene druge radnje za osiguranje naplate duga.
Rashod usklađenja potraživanja iz navedenoga primjera porezno se priznaje u prijavi poreza na dobit za 2005. Međutim, ako potraživanje ne bude naplaćeno do isteka roka zastare, a porezni obveznik ne poduzme neku od navedenih radnji u cilju naplate usklađenoga potraživanja, obvezan je povećati poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojemu potraživanje podane u zastaru.
Povratak na prethodnu stranicu