Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-10/05-01/9
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 27.02.2006
Porez na dobit
U svezi vašeg podneska za poreznog obveznika "A", d.o.o. iz Pule, koji se odnosi na primjenu članka 8. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. i 90/05. - dalje: Zakon), u kojemu su postavljena pitanja, na koji način se utvrđuje iznos kamata iz članka 7. stavak 1. točka 12. Zakona ako je zajam primljen od dioničara koji drži najmanje 25% dionica a zajam traje manje od godine dana (poreznog razdoblja), te koja je kamata porezno priznata između povezanih društava prema članku 14. Zakona, nastavno odgovaramo.

U članku 8. stavak 1. Zakona propisano je da se porezna osnovica povećava za kamate na zajmove koji su primljeni od dioničara odnosno člana društva koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kada u poreznom razdoblju ti zajmovi premaše četverostruku svotu udjela toga dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, utvrđenu u odnosu na svotu i razdoblje trajanja zajmova u poreznom razdoblju, osim kamate po kreditima od financijskih organizacija.
U članku 32. stavak 2. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05. - dalje: Pravilnik), propisano je da se za izračun udjela člana društva u kapitalu, prema članku 8. stavak 1. Zakona, uzima stanje kapitala (upisanog i umanjenog za neuplaćeni dio, neupisanog, pričuva i zadržane dobiti), na zadnji dan u mjesecu u kojemu se zajam počeo koristiti. Udio udjela člana društva i stanje kapitala utvrđuje se svaki zadnji dan u mjesecu za razdoblje korištenje zajma.

U istom članku stavci 5. i 6. Pravilnika propisano je da se za kamate ne povećava osnovica poreza na dobit ako se na kamate plaća porez na dohodak od kapitala i ako ih zaračunava tuzemni obveznik poreza na dobit.

U članku 14. Zakona propisano je da se pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obračunava kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma, te da kamatnu stopu određuje i objavljuje ministar financija, prije početka poreznog razdoblja u kojem će se koristiti, vodeći pritom računa da se radi o kamatnoj stopi koja se ostvaruje u usporedivim okolnostima ili koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba. U članku 37. Pravilnika propisano je da, ako ministar financija prije početka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje kamata iz članka 14. Zakona, ne odredi i ne objavi visinu kamate, u tom razdoblju primjenjuje se eskontna stopa koju objavljuje Hrvatska narodna banka, a to je za 2005. 4,5%.
Prema navedenom, ako porezni obveznik primi zajam od dioničara ili člana društva, koji premašuje četverostruku svotu udjela dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, a koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkom pravu u društvu, i koji je tuzemni obveznik poreza na dobit ili se na kamate plaća poreza na dohodak, nije obvezan uvećati poreznu osnovicu za kamate plaćene na taj zajam, ali samo do iznosa kamata propisanih u članku 14. Zakona i 37. stavak 2. Pravilnika.
Ako zajam daje dioničar ili član društva koji nije tuzemni obveznik poreza na dobit ili poreza na dohodak, pri čemu zajam premašuje četverostruku svotu udjela dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, a koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkom pravu, za ukupno obračunanu kamatu na zajam treba povećati poreznu osnovicu. Ako zajam daje povezano društvo koje nije tuzemni porezni obveznik, a visina ne prelazi vrijednost četverostruku svotu udjela dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, tada se porezno priznaje kamata obračunana do visine eskontne stope koju objavljuje Hrvatska narodna banka, a to je za 2005. 4,5%.
Povratak na prethodnu stranicu