Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/02-01/903
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.11.2003
Zaštitna kamata na porezni gubitak za 1997. godinu po prijavi poreza na dobit za 2003. godinu
Na temelju upita društva "A", u svezi obračuna zaštitne kamate kod prijenosa gubitaka, po prijavi poreza na dobit za 2003. godinu, nastavno odgovaramo.

U članku 9. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/00. i 163/03.), propisano je da porezni obveznik ima porezni gubitak, ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica. Porezni gubitak prenosi se i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u idućim poreznim razdobljima. Porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreznog gubitka istekom pete godine računajući od godine za koju je porezni gubitak utvrđen.

Do konaca 2000. godine bio je na snazi Zakon o porezu na dobit («Narodne novine» br. 35/95, 106/96), u kojemu je u članku 10. bilo propisano da porezni obveznik koji nakon umanjenja osnovice poraza na dobit i za zaštitne kamate prema članku 7. istoga Zakona, pokaže gubitak, tada taj gubitak prenosi u slijedeće razdoblje i ukamaćuje. Porezni obveznik koji u roku od pet godina ne ostvari oporezivu osnovicu poreza na dobit gubi pravo na odbitak (ukamaćenog) poreznog gubitka.

U članku 28. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit («Narodne novine» br. 7/96, 142/97 i 127/98), bilo je propisano da se gubitak koji se prenosi u naredno razdoblje oporezivanja ukamaćuje zaštitnom kamatom.

Gubici iz ranijih razdoblja ukamaćivani su po stopi zaštitne kamate utvrđene za svaku godinu. Zaštitna kamata na iskazani gubitak za proteklu godinu, obračunavana je u tekućoj godini. U 1997. godini, i narednim godinama, ako je porezni obveznik iskazivao porezne gubitke, obračunana je zaštitna kamata na gubitak za 1997. godinu, te je postavljeno pitanje može li se obračunana zaštitna kamata na gubitak iz 1997. godine uključiti u svotu prenesenog poreznog gubitka koji se iskazuje na rednom broju 20. ili rednom broju 23. PD obrasca za 2003. godinu.

Prema uputama i postupanju Porezne uprave u ranijim razdobljima, iznos prenesenog poreznog gubitka koji se iskazivao u poreznoj prijavi na rednom broju 28. PD obrasca, uključivao je i zaštitnu kamatu obračunanu na porezni gubitak koji se nije mogao prenijeti. Zaštitna kamata iskazivana je u godini obračuna a ne u godini za koju je gubitak iskazan.

S obzirom na navedeno, u poreznoj prijavi za 2003. godinu, 1998. godina je zadnja godina za koju se može prenijeti ukamaćeni porezni gubitak, te se može prenijeti i ukupna zaštitna kamata obračunana u 1998. godini, i narednim godinama, u koju može biti uključena i zaštitna kamata na gubitak za 1997. godinu, obračunana 31. prosinca 1998.
Povratak na prethodnu stranicu