Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/01-01/1050
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 22.03.2002
Obračun poreza na dobit pri utvrđivanju nove vrijednosti imovine društva u svrhu privatizacije
Prema navodima u vašem pitanju u postupku procjene imovine društva u svrhu privatizacije, utvrđene su nove vrijednosti imovine, i to, dionica koje ne kotiraju na tržištu i vode se po trošku ulaganja, drugih oblika dugotrajne materijalne imovine te kratkotrajne imovine (zaliha), pa postavljate pitanje, kako ta usklađenja vrijednosti imovine na više i na niže utječu na osnovicu poreza na dobit, o čemu nastavno odgovaramo.
Propisima o oporezivanju dobiti uređeno je oporezivanje rezultata usklađenja vrijednosti svih oblika imovine poreznog obveznika.
1. Pri usklađenju vrijednosti dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji primjenjuje se odredba članka 4. stavka 10 Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), prema kojoj se u prihode razdoblja uključuju dobici proizašli iz revalorizacije imovine do visine iznosa koji je uključen u povećane troškove amortizacije temeljem revalorizacije.
U članku 5. stavku 12. istog Zakona, propisano je da se rashodima amortizacije smatra i amortizacija povećanja vrijednosti dugotrajne imovine zbog revalorizacije na više do visine iznosa koji je po toj osnovi uračunan u prihode. Ovom odredbom propisano je da se porezno priznaju i povećani rashodi amortizacije zbog revalorizacije dugotrajne imovine do visine iznosa koji je evidentiran u prihode poreznog razdoblja.

4. Navedene odredbe o vrijednosnim usklađenjima dugotrajne imovine, primjenjuju se i pri vrijednosnom usklađenju kratkotrajne imovine. U članku 5. stavku 11. Pravilnika o porezu na dobit propisano je da se rashodima poreznog razdoblja ne smatraju gubici od vrijednosnog usklađenja, između ostaloga, zaliha vlastitih proizvoda (nedovršenih proizvoda, poluproizvoda, dijelova proizvoda i gotovih proizvoda), trgovačke robe, materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i sitnog inventara. Ovi gubici priznaju se u poreznom razdoblju u kojemu je navedena imovina prodana, na drugi način otuđena ili uništena.
Iz navedenoga razvidno je da vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine različito utječu na poreznu osnovicu poreznog razdoblja u kojemu su usklađenja obavljena. Važno je naglasiti da za primjenu propisa o oporezivanju dobiti trgovačkog društva nisu bitni razlozi zbog kojih se usklađuje vrijednost imovine, pa tako nije bitno što je povod usklađenju privatizacija društva. Društvo, kao pravna osoba i obveznik poreza na dobit, nastavlja s poslovanjem s imovinom i kapitalom, čije vrijednosti iskazuje u financijskim izvješćima, neovisno o promjeni vlasnika društva.
Povratak na prethodnu stranicu