Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/12-01/1992
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 10.09.2012
Stipendija Grada Zagreba studentima doktorskih studija

U svezi vašeg upita o poreznom tretmanu stipendija koje Grad Zagreb isplaćuje studentima doktorskih studija, nastavno odgovaramo:

 

Odredbama članka 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12) propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak. Člankom 10. točkama 12., 13. i 18. Zakona  propisano je da se porez na dohodak ne plaća na:

 

stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do propisnog iznosa,

 

stipendije studenata za redovno školovanje na višim i visokim školama i fakultetima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima i to studentima za redovno školovanje na visokim učilištima,

 

stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovno školovanje na visokim učilištima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja.

 

            Člankom 45. stavkom 3. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/09, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12) propisani su neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada, pa je tako navedenim člankom Pravilnika propisano da se oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak ne smatraju iznosi što ih isplaćuju isplatitelji i to:

 

            - stipendije iz članka 10. točke 12. Zakona, učenicima i studentima za redovno školovanje u       tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do visine 1.600,00         kuna mjesečno. Iznimno, oporezivim se primicima ne smatraju stipendije studenata na          sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu do visine 4.000,00 kuna mjesečno, koje se dodjeljuju     studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu             stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim         uvjetima. Poreznom obvezniku – studentu, može se priznati neoporezivi dio stipendije do     visine 4.000,00 kuna mjesečno po osnovi samo jedne dodijeljene stipendije. Porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 4.000,00 kuna mjesečno i porezno priznati neoporezivi       dio stipendije u visini do 1.600,00 kuna mjesečno, međusobno se isključuju,


            - stipendije iz članka 10. točke 18. Zakona za redovno školovanje na visokim učilištima u           tuzemstvu i inozemstvu, a koje služe za pokriće stvarnih troškova školovanja (školarina,       prijevoza, smještaja, obveznog zdravstvenog osiguranja za korištenje zdravstvene zaštite u    inozemstvu prema posebnim propisima, prehrane, knjiga i ostalo), koje se dodjeljuju         studentima koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti    svi studenti pod jednakim uvjetima.

           

            Nadalje, člankom 86. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09 i 63/11) propisano je da se status studenta stječe upisom na sveučilište, veleuči­lište ili visoku školu a dokazuje se odgovarajućom studentskom ispravom, čiji minimalni sadržaj propisuje ministar a oblik sveučilište, veleučilište ili visoka škola. Studenti mogu biti redoviti ili izvanredni. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Trošak redovitog studija (studijskog programa) dijelom ili u cijelosti, sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole, subvencionira se iz državnog proračuna. Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program. Troškove takvog studija u cijelosti ili dijelom snosi sam student, sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole.

 

Slijedom navedenog, stipendije u sustavu poreza na dohodak, koje se isplaćuju na način propisan Zakonom i Pravilnikom, ne podliježu oporezivanju. Međutim, ako se isplaćuju stipendije koje ne ispunjavaju propisane uvjete ili se stipendije dodjeljuju i isplaćuju na način koji nije propisan Zakonom i Pravilnikom, ukupno isplaćeni iznosi stipendija podliježu oporezivanju porezom na dohodak i smatraju se primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak prema članku 32. Zakona i oporezuje po stopi od 25% prema članku 48. Zakona.

 

            U konkretnom slučaju iz upita, stipendije koje Grad Zagreb isplaćuje studentima doktorskih studija smatraju se primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, te podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

 

Povratak na prethodnu stranicu