Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/09-01/287
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 24.02.2009
Porezni tretman naknade isplaćene djeci za statiranje u spotu

Društvo 'A' dostavilo nam je upit koji se odnosi na porezni tretman naknade za statiranje u spotu, koju to društvo namjerava isplatiti djeci predškolskog uzrasta u iznosu do 1.000,00 kuna po djetetu. Društvo ima namjeru neto naknadu isplatiti doznakom na štedni račun kod poslovne banke. Nastavno odgovaramo.

Člankom 13. Općeg poreznog zakona (Narodne novine" broj 147/08) propisano je da je porezni obveznik svaka osoba koja je kao takva određena zakonom kojim se uređuje pojedina vrsta poreza.

Člankom 2. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 177/04, 73/08) te člankom 2. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak) propisano je da je obveznik poreza na dohodak svaka fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Prema članku 3. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište.

U skladu s navedenim odredbama poreznih propisa fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, a ostvaruju dohodak (u tuzemstvu i/ili u inozemstvu) smatraju se obveznicima poreza na dohodak u tuzemstvu i to bez obzira na njihovu dob.

U predmetnom se slučaju naknada za snimanje špota koju će društvo isplatiti djeci smatra njihovim primitkom od kojega se u skladu s člankom 32. stavak 1. i stavak 3. točka 11. Zakona o porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak.

Predujam poreza na dohodak obračunava, iz drugog dohotka obustavlja i uplaćuje društvo kao isplatitelj i to u trenutku isplate naknade, a na način propisan člankom 48. stavci 1.12. Zakona o porezu na dohodak.

Napominjemo da je odredbama članka 209. stavak 1. točka 12. Zakona o doprinosima (Narodne novine" broj 84/08) propisano da iznimno od odredaba članka od 111. do 117. toga Zakona ne postoji obveza doprinosa prema primicima za rad osobe mlađe od 15 godina života.

Obzirom da je člankom 90. stavak 2. točka 9. Pravilnika o porezu na dohodak propisano da se iznimno od stavka 1. istoga članka toga Pravilnika i članka 61. Zakona o porezu na dohodak, u gotovu novcu odnosno mimo žiro računa koji je otvoren pri organizaciji ovlaštenoj za platni promet, mogu isplatiti i primici koje ostvaruju djeca do navršene punoljetnosti odnosno do završetka redovnog školovanja, između ostalog i od amaterskog sudjelovanja u radu kulturno umjetničkih društava i od sličnih poslova, to u predmetnom slučaju možete naknadu za statiranje u snimanju špota djeci predškolske dobi isplatiti u gotovu novcu ili na način koji za svrhe oporezivanja ima obilježja gotovinske isplate.

Povratak na prethodnu stranicu