Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/08-01/493
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 25.04.2008
Isplata neoporezive stipendije

Od zajedničkog odvjetnčkog ureda 'A' primili smo upit u svezi oporezivanja i plaćanja doprinosa na stipendiju studentu od 1.500,00 kuna, ako je ugovorena obveza zasnivanja radnog odnosa po završetku školovanja, na koji u nastavku dajemo odgovor:

Člankom 10. točkom 12. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine broj' 177/04) te člankom 7. stavkom 7. i člankom 45. stavkom 1. točkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06 i 68/07) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do visine 1.600,00 kuna mjesečno. Ako stipendiju učeniku ili studentu u poreznom razdoblju isplaćuju dva ili više isplatitelja, neoporezivi iznos stipendije utvrđuje se od ukupnog iznosa stipendije svih isplatitelja. U tom slučaju učenik ili student čiji ukupan iznos isplaćenih stipendija prelazi propisani neoporezivi iznos, obvezan je ispčatitelju prije isplate stipendija dostaviti vjerodostojne isprve (preslike) ili pisanu izjavu o isplaćenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja. Ako učenik ili student ostvaruje stipendiju samo od jednog isplatitelja, obvezan je tom isplatitelju dati pisanu izjevu da ne prima stipendije i od drugih isplatitelja. Iznimno, oporezivim se primicima ne smatraju stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu do visine 4.000,00 kuna mjesečno, koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i ocjenama na sveučilištu,a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. Poreznom obvezniku - studentu, može se priznati neoporezivi dio stipendije do visine 4.000,00 kuna mjesečno po osnovi samo jedne dodijeljene stipendije. Porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 4.000,00 kuna mjesečno i porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 1.600,00 kuna mjesečno, međusobno se isključuju. 

Odredbama članka 10. točke 13. Zakona o porezu na dohodak te članka 7. stavka 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije studenata za redovno školovanje na višim i visokim školama i fakultetima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske. Isplata stipendije po toj osnovi ne isključuje pravo na neoporezivi iznos stipendije iz članka 10. točke 12. Zakona i članka 7. stavka 7. Pravilnika, a uz propisane uvjete.

Shodno navedenom, stipendija studentu isplaćena u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno ne podliježe oporezivanju, ako je isplažena u skladu s navedenim propisima, niti obvezi plaćanja doprinosa, sukladno članku 62a. točka 4. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ('Narodne novine' broj 147/02, 175/03 i 177/04) te članku 36. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja ('Narodne novine' 1/05 i 14/05), neovisno o ugovorenoj obvezi o zasnivanju radnog odnosa po završetku školovanja.

 

Povratak na prethodnu stranicu