Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/07-01/1058
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 20.09.2007
Isplata športskih stipendija te isplata potpore trenerima

U svezi upita o isplati športskih stipendija kategoriziranim športašima te o isplati potpore najuspješnijim trenerima u RH, u nastavku odgovaramo:

1. Prema odredbama članka 44. stavak 5. Pravilnika o porezu na. dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06 i 68/07, u daljem tekstu: Pravilnik), športašem se, u smislu Zakona i Pravilnika, smatra fizička osoba koja se priprema i sudjeluje u športskim natjecanjima, a može biti športaš amater ili športaš profesionalac sukladno posebnom propisu. Drugim osobama u športu, u smislu Zakona i Pravilnika, smatraju se fizičke osobe koje sudjeluju u sustavu natjecanja i športskim priredbama i to: športski treneri, športski suci, športski delegati, športski povjerenici te druge stručne osobe i službene osobe prema posebnim propisima.

Športskim se stipendijama, prema članku 44. stavak 11. Pravilnika, smatraju:

a) olimpijske stipendije koje primaju športaši koji su ispunili odgovarajuću normu za nastup na Olimpijskim igrama, a koju propisuje pripadajuća međunarodna športska asocijacija određenog športa za određenu disciplinu koja je uvrštena u program Olimpijskih igara,

b) stipendije kategoriziranih športaša prema Pravilniku o kategorizaciji športaša kojeg u skladu s odredbama Zakona o športu donosi Hrvatski olimpijski odbor, a koje isplaćuju Hrvatski olimpijski odbor, županijske i gradske športske zajednice te športski klubovi.

Odredbama članka 10. točke 14. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04, u daljem tekstu: Zakon) te članka 45. stavka 1. točke 4. Pravilnika, propisano je da se porez na dohodak ne plaća na športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje, do propisanog iznosa, odnosno ukupno do 1.600,00 kuna mjesečno.

U skladu s člankom 7. stavak 9. Pravilnika, športske stipendije, stipendije učenicima i studentima za redovno Školovanje u srednjim, višim i visokim školama i na fakultetima te stipendije studenata za redovno školovanje u višim i visokim školama i na fakultetima te poslijediplomanata i poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu, međusobno se ne isključuju u svrhu priznavanja neoporezivog iznosa. Ako športske stipendije športašu u poreznom razdoblju isplaćuju dva ili više isplatitelja, neoporezivi iznos športske stipendije utvrđuje se od ukupnog iznosa športskih stipendija svih isplatitelja. U tom slučaju porezni obveznik - športaš obvezan je postupiti na način iz stavka 7. ovoga članka (športaš čiji ukupan iznos isplaćenih stipendija prelazi propisani neoporezivi iznos, obvezan je isplatitelju prije isplate stipendije dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) ili pisanu izjavu o isplaćenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja. Ako športaš ostvaruje stipendiju samo od jednog isplatitelja, obvezan je tom isplatitelju dati pisanu izjavu da ne prima stipendije i od drugih isplatitelja.).

Stipendija se može isplatiti na temelju ugovora o isplati/dodjeli/uporabi športske stipendije, rješenja koja utvrđuju pravo na isplatu športske stipendije ili drugog akta kojim isplatitelj regulira isplatu športskih stipendija.

Ako se u tijeku jednoga mjeseca poreznog razdoblja isplaćuju športske stipendije za više mjeseci istog ili prethodnog poreznog razdoblja, propisani neoporezivi iznosi priznaju se u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje je športska stipendija trebala biti isplaćena. Isplatitelji su obvezni u svojim evidencijama osigurati podatke o isplaćenim primicima i to po osnovi svih navedenih isplata koje obavljaju, a ako se primici isplaćuju kud dva ili Više isplatitelja, porezni obveznik obvezan je isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave o ostvarenim primicima kod drugih isplatitelja (članak 45. stavak 2. Pravilnika).

Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje iznad propisanog iznosa odnosno iznad ukupno 1.600,00 kuna mjesečno, smatraju se, u dijelu razlike više isplaćenog iznosa, primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, u skladu s člankom 32. stavak 3. točka 9. Zakona te člankom 44. stavak 10. Pravilnika.

Prema odredbama članka 32. stavak 1. te članka 48. stavak 1. i 2. Zakona, drugi dohodak je razlika između svakog pojedinačnog primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, umanjena za propisane izdatke. Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, prema stopi 25%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili 54. Zakona. Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji pri svakoj isplati i istodobno s isplatom.

Prema članku 62a. točka 5. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine" broj 147/02, 175/03 i 177/04), iznimno od odredbe članka 3. točke 5.a. Zakona, drugim dohotkom ne smatraju se primici ostvareni na osnovi športske stipendije. U skladu s člankom 37. stavak 1. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine" broj 1/05 i 14/05), isplatitelj športske stipendije izuzima taj primitak od obveze obračunavanja doprinosa bez obzira na iznos športske stipendije, uz uvjet da prije početka isplate športske stipendije zaključi s primateljem stipendije ugovor u pisanom obliku, ili da izda rješenje kojim se primatelju utvrđuje pravo na športsku stipendiju vezano uz kriterije o kategorizaciji športaša prema propisima o športu.

Shodno navedenom, u nastavku dajemo primjer obračuna predujma poreza na dohodak od drugog dohotka u slučajevima kada Hrvatski olimpijski odbor, na način i uz uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom, isplaćuje športašu ugovoreni iznos stipendije od 6.000,00 kuna mjesečno:

1.1. Športska stipendija u iznosu od 6.000,00 kuna mjesečno isplaćuje se studentu kategoriziranom športašu s prebivalištem u Zagrebu, te iznos do ukupno 1.600,00 kuna mjesečno ne podliježe oporezivanju. Isplatitelj je obvezan, na razliku isplaćene stipendije iznad propisanog iznosa odnosno na 4.400,00 kuna, obračunati, obustaviti i uplatiti na propisane uplatne račune, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka i prirez porezu na dohodak, istodobno s isplatom primitka:

Red.br.

 

Opis

 

Iznos

 

1.

 

Bruto-primitak

 

6.000,00

 

2.

 

Neoporezivi iznos

 

1.600,00

 

3.

 

Primitak što podliježe oporezivanju (1-2)

 

4.400,00

 

4.

 

Doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka

 

0,00

 

5.

 

Dohodak = porezna osnovica

 

4.400,00

 

6.

 

Porez na dohodak (stopa 25%)

 

1.100,00

 

7.

 

Prirez porezu na dohodak (stopa 1 8% - Zagreb)

 

198,00

 

8.

 

Primitak za isplatu

 

4.702,00

 

Primitak za isplatu u iznosu od 4.702,00 kn isplatitelj je obvezan isplatiti na žiroračun športaša.

1.2. Športska stipendija u iznosu od 6.000,00 kuna mjesečno isplaćuje se športašu s prebivalištem u Zagrebu, koji je po osnovi profesionalne djelatnosti športaša osiguran i doprinose za obvezna osiguranja plaća prema rješenju, te po osnovi ostvarenih primitaka od te djelatnosti utvrđuje drugi dohodak i predujam poreza na dohodak plaća po odbitku. Prema članku 32. stavku 5. točki 2. Zakona te članku 46. stavak 6. Pravilnika, primatelj športske stipendije ima pravo na 30% porezno priznatog izdatka odnosno iznos isplaćene športske stipendije, iznad propisanog iznosa, umanjuje se za 30% izdataka:

Red.br.

 

Opis

 

Iznos

 

1.

 

Bruto-primitak

 

6.000,00

 

2.

 

Neoporezivi iznos

 

1.600,00

 

3.

 

Primitak što podliježe oporezivanju (1-2)

 

4.400,00

 

4.

 

30% porezno priznatog izdatka

 

1.320,00

 

5.

 

Doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka

 

0,00

 

6.

 

Dohodak = porezna osnovica

 

3.080,00

 

7.

 

Porez na dohodak (stopa 25%)

 

770,00

 

8.

 

Prirez porezu na dohodak (stopa 1 8% - Zagreb)

 

138,60

 

9.

 

Primitak za isplatu

 

5.091,40

 

Primitak za isplatu u iznosu od 5.091,40 kn isplatitelj je obvezan isplatiti na žiroračun športaša.

 
1.3. Športska stipendija u iznosu od 6.000,00 kuna mjesečno isplaćuje se športašu koji je po osnovi obavljanja djelatnosti športaša osiguran i doprinose plaća po rješenju Porezne uprave, a dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje na temelju poslovnih knjiga. Budući da je člankom 32. stavak 3. točka 9. Zakona te člankom 44. stavak 10. Pravilnika propisano da se športske stipendije isplaćene iznad propisanog iznosa smatraju drugim dohotkom u dijelu razlike više isplaćenog iznosa, obračun predujma poreza je isti kao u primjeru pod brojem 1.2.

2.    Hrvatski olimpijski odbor daje potporu najuspješnijim trenerima u RH. S jednim trenerom, koji vodi poslovne knjige, zaključenje ugovor o djelu na iznos od 12.000,00 kuna bruto. Pitanje je da li i kako isplatite!) plaća porez na dohodak i prirez porezu na dohodak temeljem navedenog ugovora.

Budući da porezni obveznik vodi poslovne knjige, razvidno je da obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. stavak 2. točka 4. Zakona. Prema članku 19. stavak 1. Zakona, dohodak od samostalnih djelatnosti je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Poslovni primici su sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju (članak 20. stavak l. Zakona).

Člankom 23. stavak 1. i 4. Zakona propisano je da su porezni obveznici, koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, dužni upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dohodak i utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija. Iznimno, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost novinara, umjetnika i športaša iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona, mogu utvrđivati dohodak i plaćati predujam poreza na dohodak po osnovi tih djelatnosti u skladu s člankom 32. i člankom 48. Zakona (kao drugi dohodak). Za svaku prodaju, odnosno obavljenu uslugu, mora se izdati račun (članak 23. stavak 4. Zakona). U konkretnom slučaju, porezni obveznik - trener utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija. Obveza isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiroračun kod ovlaštene organizacije za platni promet propisana je člankom 61. Zakona.

Obzirom da trener dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, isplatite!]' je obvezan ukupni iznos potpore od 12.000,00 kuna za tu djelatnost isplatiti na žiroračun obveznika te nema obvezu obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu