Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/07-01/770
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 17.07.2007
Poslovi kvalificiranog prevođenja za poslodavca

Porezni obveznik obratio nam se sa slijedećim upitom: zaposlen je po osnovi ugovora o radu na radnom mjestu prevoditelja, na kojem obavlja poslove običnih odnosno neovjerenih prijevoda, a u međuvremenu je položio ispit za stalnog sudskog tumača kod nadležnog suda. Pitanje je može li porezni obveznik obavljati poslove 'kvalificiranog prevođenja' u svojstvu stalnog sudskog tumača po osnovi ugovora o djelu za svoga poslodavca u svoje slobodno vrijeme, odnosno može li od poslodavca ostvariti primitak po osnovi drugog dohotka.

Odredbama članka 14. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su:

1.1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa,

1.2. primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa,

l .3. plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba,

1.4. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine,

1.5 svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos.

Prema članku 11. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05 i 96/06), primici od nesamostalnog rada (plaća) jesu svi primici koje poslodavac odnosno isplatitelj primitka od nesamostalnog rada (plaće) u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radnicima i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Zakona po osnovi obavljenog rada prema stavcima 1. i 2. istoga članka, neovisno o tome pod kojim su nazivom ili drugim ugovornim odnosom ugovoreni i isplaćeni.

Odredbama članka 11. stavka 4. i 5. Pravilnika o porezu na dohodak propisna je iznimka, tako da se primicima od nesamostalnog rada (plaćom) ne smatraju primici po osnovi autorskih naknada koje poslodavci i isplatitelji tih primitaka isplaćuju svojim radnicima i osobama koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Zakona, pod uvjetom da se autorske naknade isplaćuju na temelju ugovora o autorskim pravima i srodnim pravima sklopljenih između poslodavca/isplatitelja primitaka od nesamostalnog rada (plaće) i tih osoba za autorsko djelo i drugim uvjetima u skladu s propisima koji uređuju autorska i srodna prava. Autorske naknade isplaćene na ovaj način smatraju se drugim dohotkom prema članku 32. stavku 1. Zakona.

Isplaćene autorske naknade smatraju se primitkom od nesamostalnog rada (plaćom) prema članku 14. Zakona, ako poslodavci/ isplatitelji primitka (plaće) isplaćuju autorske naknade svojim radnicima i osobama koje ostvaruju plaću za autorska djela utvrđena ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje rad i radni odnos, proizlaze iz ugovorenog opisa rada radnika odnosno osobe koja ostvaruje plaću kod poslodavca/isplatitelja primitka (plaće) odnosno autorsko djelo radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) stvara radom u radnom odnosu izvršavajući svoje obveze ili po uputama svoga poslodavca (članak 11. stavak 6. Pravilnika n porezu na dohodak).

Shodno navedenom, primici isplaćeni od poslodavca s kojim porezni obveznik ima zasnovan radni odnos, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona, osim primitaka po osnovi autorskih naknada koje poslodavci i isplatitelji tih primitaka isplaćuju svojim radnicima i osobama koje ostvaruju primitke (plaću), uz uvjete propisane člankom 11. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu