Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/07-01/786
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 09.07.2007
Porezni tretman primitaka po osnovi životnog osiguranja sa obilježjem štednje

Od dioničkog društva za osiguranje primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman primitaka po osnovi životnog osiguranja sa obilježjem štednje. Postavljeno je pitanje kako se porezno tretira primitak što ga ostvaruju članovi obitelji preminulog radnika, u slučaju kada je poslodavac ugovaratelj i korisnik životnog osiguranja sa obilježjem štednje, osiguranik je radnik toga poslodavca, a nakon što primi isplatu osigurane svote, poslodavac odluči da će dio ili ukupno primljenu osiguranu svotu isplatiti obitelji preminulog radnika. Nastavno odgovaramo.

Člankom 14. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a između ostalih i premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine.

Ako je u polici osiguranja poslodavac naveden kao ugovaratelj i korisnik životnog osiguranja sa obilježjem štednje, premije osiguranja koje uplaćuje po osnovi životnog osiguranja radnika kao osigurane osobe, ne smatraju se primitkom od nesamostalnog rada toga radnika.

Člankom 11. stavak l. točka l. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi priljevi koji radniku u novcu ili u naravi pritječu na temelju rada po osnovi radnog odnosa, prema članku 14. stavak 1. točka 1. i članku 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak. Plaćom se smatraju i svi priljevi u novcu ili naravi koji fizičkoj osobi pritječu po osnovi prijašnjeg radnog odnosa, bez obzira na sadašnji status te osobe (umirovljenik ili neki

drugi status) i to ako se radi o plaći za rad koji je obavljen za vrijeme radnog odnosa i možebitnim drugim isplatama na koje je radnik imao pravo u vrijeme tog radnog odnosa (božićnica, nagrada i to za godinu u skladu s člankom 13. toga Pravilnika, neovisno kada je u toj godini prestao radni odnos odnosno raskinut ugovor o rad). Plaćom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa smatraju se i povoljnije kamate pri odobravanju kredita iz članka 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak, ako je kredit uz povoljnije kamate ugovoren i iskorišten za vrijeme radnog odnosa.

U skladu s navedenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak osigurana svota koju poslodavac namjerava isplatiti članovima obitelji preminulog radnika, ne smatra se primitkom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa radnika od kojega se utvrđuje i oporezuje dohodak od nesamostalnog rada.

S obzirom da je u skladu s člankom 32. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak propisano da se drugi dohodak ostvaruje po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja, to u predmetnom slučaju osiguranu svotu koju poslodavac namjerava isplatiti članovima obitelji preminulog radnika, treba smatrati primitkom iz stavka 3. točka 11. istoga članka toga Zakona. Poslodavac je po toj osnovi obvezan utvrditi drugi dohodak za svakog pojedinog člana obitelji preminulog radnika kojemu isplaćuje dio osigurane svote i to na način propisan člankom 32. stavci 1. i 4. Zakona te je obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan člankom 48. toga Zakona.

Primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak, osim obveze poreza na dohodak podliježe i obvezi doprinosa za obvezna osiguranja u skladu s člankom 9. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine" broj 147/02, 175/03, 177/04). Iznimno, ako je primatelj drugog dohotka fizička osoba koja je mlađa od 15 godina i ako se primitak daje kao pomoć za njeno redovito školovanje, tada se taj primitak izuzima od obveze obračuna i uplate doprinosa za obvezna osiguranja u skladu s člankom 62.a točka 7. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.

Povratak na prethodnu stranicu