Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/06-01/854
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 13.11.2006
Porezno priznati neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu

Od Grada Zagreba primili smo upit može li se članak 45. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak primijeniti na Stipendiju Grada Zagreba prema Odluci o Stipendiji Grada Zagreba - pročišćeni tekst ('Službeni glasnik Grada Zagreba' 2/06), koja se dodjeljuje studentima putem javnog natječaja kojem mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima su: uspjeh u studiju, znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci za vrijeme studija, socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata. Stipendisti Grada Zagreba ne mogu istodobno biti korisnici neke druge stalne novčane stipendije.

Člankom 10. točkom 12. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04), propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do propisanog iznosa.

Prema članku 45. stavku 1. točki 3. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05 i 96/06), oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 32. Zakona i članka 44. Pravilnika, ne smatraju se iznosi što ih isplaćuju isplatitelji i to: stipendije iz članka 10. točke 12. Zakona, učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima, do visine 1.600,00 kuna mjesečno. Iznimno, oporezivim se primicima ne smatraju stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu do visine 4.000,00 kuna mjesečno, koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. Poreznom obvezniku - studentu, može se priznati neoporezivi dio stipendije do visine 4.000,00 kuna mjesečno po osnovi samo jedne dodijeljene stipendije. Porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 4.000,00 kuna mjesečno i porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 1.600,00 kuna mjesečno, međusobno se isključuju.

Kriteriji za priznavanje neoporezivog iznosa stipendije iz članka 45. stavka 1. točke 3. Pravilnika o porezu na dohodak do visine 4.000,00 kuna mjesečno su:

- da se radi o stipendijama studenata na sveučilištima u tuzemstvu,

- da se stipendije dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima,

- da su studenti za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti podjednakim uvjetima.  

Temeljem iznesenog, stipendije koje se neoporezivo isplaćuju do visine 4.000,00 kuna mjesečno namijenjene su studentima s izvrsnim postignućima u studiju odnosno u znanju i ocjenama na sveučilištima, neovisno o ostalim mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija. Dakle, ako bi Grad Zagreb dodijelio stipendije studentima sa izvrsnim postignućima u znanju i u ocjenama na sveučilištima pod uvjetima koji su propisani navedenom odredbom Pravilnika, neovisno o ostalim mjerilima, mogao bi neoporezivo isplaćivati dodijeljene stipendije do visine 4.000,00 kuna mjesečno. To znači da ostali možebitni kriteriji ne smiju onemogućiti dodjelu stipendije studentu koji je u znanju i u ocjenama postigao bolje rezultate odnosno uspjeh od studenta koji udovoljava ostalim mjerilima i kriterijima, a ima slabije rezultate u znanju i u ocjenama.

Povratak na prethodnu stranicu