Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/06-01/594
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 04.10.2006
Porezni tretman naknada studentima rezidentima Francuske Republike

Porezna uprava, Područni ured Pazin proslijedio nam je upit društva 'A' o slijedećem:

Tuzemno društvo je posredstvom društva iz Francuske Republike preuzelo obvezu praktične obuke dva vježbenika - studenta iz Francuske Republike, koji su obavljali praksu u tuzemnom društvu u periodu od tri mjeseca, bez naknade za obavljeni praktični rad. Tuzemno društvo je vježbenicima - studentima platilo smještaj u iznosu od 3.300,00 kuna mjesečno, a posredniku u Francuskoj Republici je obvezno uplatiti naknadu za usluge posredovanja.

Pitanje je može li se stanarina vježbenicima nerezidentima isplatiti neoporezivo u iznosu od 1.600,00 kuna mjesečno po pojedinom vježbeniku, u skladu s člankom 45. Pravilnika o porezu na dohodak, te da li plaćanje usluga posredovanja društvu iz Francuske Republike podliježe plaćanju poreza po odbitku?

1. Prema članku 20. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak ('Narodne novine' - Međunarodni ugovori broj 7/04), plaćanja koja student ili vježbenik, koji jest ili je neposredno prije posjeta državi ugovornici bio rezident druge države ugovornice i koji boravi u prvospomenutoj državi samo sa svrhom svojeg obrazovanja ili obučavanja, prima u svrhu svojeg uzdržavanja, obrazovanja ili usavršavanja, ne oporezuju se u toj državi, pod uvjetom da takva plaćanja nastaju iz izvora izvan te države.

Dakle, budući da je plaćanje stanarine vježbenicima rezidentima Francuske Republike izvršilo tuzemno društvo za vrijeme praktičnog rada u tuzemstvu, odnosno plaćanje je nastalo iz izvora u tuzemstvu, navedeni primitak podliježe oporezivanju u tuzemstvu.

Podnositelj upita postavlja pitanje može li se na isplaćenu stanarinu primijeniti odredba članka 45. Pravilnika o porezu na dohodak. Pretpostavljamo da se upit odnosi na članak 45. stavak 1. točku 1. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05 i 96/06), kojim je propisano da se oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 32. Zakona i članka 44. Pravilnika, ne smatraju iznosi što ih isplaćuju isplatitelji i to: nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iz članka 10. točke 4. Zakona, do visine 1.600,00 kuna mjesečno.

Mišljenja smo da se navedena odredba ne može primijeniti u konkretnom slučaju u kojem se radi o plaćanju stanarine za vježbenike studente na praktičnom radu, jer se odredba odnosi na isplatu nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja.

Stoga se stanarina, koju tuzemni isplatitelj isplaćuje vježbenicima rezidentima Francuske Republike za vrijeme praktičnog rada u tuzemstvu smatra drugim dohotkom u skladu s člankom 32. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04).

2. Prema članku 31. stavku 4. i 6. Zakona o porezu na dobit ('Narodne novine' broj 177/04, 90/05 i 57/06), porez po odbitku plaća se na kamate te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) koje se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Porez po odbitku plaća se i na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, plaćene inozemnim osobama.

Odredbama članka 49. stavaka 4. i 5. Pravilnika o porezu na dobit ('Narodne novine' broj 95/05) propisano je da se uslugama poslovnog savjetovanja iz članka 31. stavka 6. Zakona smatra svaki oblik poslovnog savjeta ili konzultacije. Iznimno, ne smatra se uslugama poslovnog savjetovanja održavanje tečajeva, seminara, radionica i sličnih metoda poučavanja, zatim usluge inženjera, arhitekata i slične usluge koje za rezultat imaju pisane podloge o postupanju (idejni i izvedbeni projekti, nacrti, upute i druge isprave o postupanju). Nadalje, ne smatraju se uslugama poslovnog savjetovanja usluge koje se zaračunavaju kao usluge posredovanja i zastupanja u nekom poslu, usluge koje se oporezuju prema članku 14. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak te usluge korištenja raznih baza podataka.

Shodno navedenim odredbama, plaćanje usluga posredovanja društvu iz Francuske Republike ne podliježe plaćanju poreza po odbitku, budući da je propisano da se usluge posredovanja i zastupanja u nekom poslu ne smatraju uslugama poslovnog savjetovanja na koje se plaća porez po odbitku.

Povratak na prethodnu stranicu