Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/06-01/303
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 08.05.2006
Porez na dohodak od primitaka po osnovi djelatnosti športskih sudaca
HRVATSKI ŠPORTSKI RIBOLOVNI SAVEZ (u daljnjem tekstu: Savez) iz Zagreba, Trg Krešimira Ćosića 11, obratio nam se sa upitom poreznog tretmana dnevnica u visini 170,00 kuna i sudačke takse u visini 170,00 koje isplaćuje športskim sucima, koji nisu u radnom odnosu sa Savezom. U nastavku odgovaramo:

Člankom 10. točkama od 9. do 11. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na:
- primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, do propisanih iznosa,
- primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i drugih djelatnosti koje se oporezuju na način propisan za samostalnu djelatnost, do propisanih iznosa,
- primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa.

U skladu s navedenim člankom 10. točkom 11. Zakona, oporezivim primicima ne smatraju se naknade iz članka 13. stavka 2. točaka 1., 2., 5., 13. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05; u daljnjem tekstu: Pravilnik) isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona. Primici po osnovi naknada za službena putovanja odnose se na službena putovanja za potrebe tih organizacija (članak 7. stavak 5. Pravilnika).

Iznimno, oporezivim prirnicirna ne smatraju se naknade za službena putovanja po osnovi prijevoza i noćenja iz članka 13. stavka 2. točke 1. i 2. Pravilnika koje isplatitelji - neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovog djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja - neprofitnu organizaciju (članak 7. stavak 6. Pravilnika).

Člankom 13. stavkom 2. točkama 1., 2., 5., 13. i 14. Pravilnika propisani su neoporezivi iznosi naknada i dnevnica:
- naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,
- naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,
- naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru,
- dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati, neoporezivi dio dnevnica iznosi do 85 kuna,
- dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.

Temeljem iznesenog, porezni obveznik može koristiti pravo na neoporezive iznose naknada za službeno putovanje do visina propisanih člankom 13. stavkom 2. točkama l., 2., 5., 13. i 14. Pravilnika, uz uvjete da ih:
- isplaćuje poslodavac/isplatitelj plaće po osnovi obavljanja službenih putovanja radnika u radnom odnosu s tim poslodavcem / drugih osoba koje ostvaruju plaću s tim isplatiteljem plaće,
- ostvaruje porezni obveznik koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje na temelju poslovnih knjiga,
- isplaćuje neprofitna organizacija za službena putovanja u svezi svoje djelatnosti osobama koje u toj organizaciji ne ostvaruju drugi dohodak odnosno po osnovi obavljanja poslova za tu organizaciju ne ostvaruju naknadu,
- sukladno članku 45. stavku 3. Pravilnika ostvaruju fizičke osobe koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi.

Prema postavljenom upitu, športski suci, koji nisu u radnom odnosu s Savezom niti dohodak od samostalne djelatnosti športskog suca utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga, a obavljanjem svoje djelatnosti (suđenje na natjecanju) ostvaruju "sudačku taksu" u iznosu 170,00 kuna po natjecanju, znači da za obavljanje poslova ostvaruju naknadu koja se prema odredbama članka 32. stavka 3. točke 4. Zakona, smatra primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak. Isplalitelj primitka obvezan je, u skladu s člankom 48. Zakona, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak od drugog dohotka i možebitni prirez porezu na dohodak ako je propisan odlukom grada/općine na području na kojem porezni obveznik (športski sudac) ima prebivalište/uobičajeno boravište, prilikom svake isplate i istodobno s isplatom primitka. Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili 54. Zakona. Isplatitelj je obvezan o isplaćenim primicima dostavljati Poreznoj upravi nadležnoj prema svom sjedištu propisana izvješća u skladu s člancima 76. i 78. Pravilnika (Obrasci IDD i Obrazac ID-1) te poreznom obvezniku na kraju poreznog razdoblja (godine) izdati, sukladno članku 79. Pravilnika, "Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak u ____ godini", a u svrhe popunjavanja i podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak.

U skladu s člankom 41. stavkom 1. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 1/05 i 14/05) isplatitelj naknade športskom sucu i delegatu izuzima taj primitak od obveze doprinosa, prema članku 62.a točki 9. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04), bez obzira na iznos naknade, ako je riječ o naknadi za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenoga nacionalnog športskog saveza, na natjecanjima učeničkih i studentskih športskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova i nacionalnih selekcija koja se, u skladu s propisima o športu, održavaju u Republici Hrvatskoj.

Obzirom da Savez kao neprofitna organizacija isplaćuje športskom sucu za obavljanje djelatnosti suđenja na natjecanjima primitak ("sudačku taksu") od kojeg se utvrđuje drugi dohodak te obračunava, obustavlja i uplaćuje predujam poreza na dohodak, članku 10. točki 11. Zakona ne može istome priznati neoporezivi dio dnevnice, već ukupno isplaćeni iznos u visini 170,00 kuna podliježe obračunu, obustavi i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i možebitnom prirezu porezu na dohodak na način propisan člankom 48. Zakona odnosno na isti način kao i primitak koji isplaćuje kao "sudačku taksu".

Dakle u navedenom slučaju, ukupni primitak u visini 340,00 kuna (primitak za obavljanje djelatnosti športskog suca na natjecanjima te isplaćeni iznos dnevnice) smatra se primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak te obračunava i plaća predujam poreza na način propisan člankom 48. Zakona.

Ako neprofitna organizacija za potrebe obavljanja svoje djelatnosti fizičkoj osobi koja nije u radnom odnosu s tom organizacijom niti obavlja samostalnu djelatnost za koju dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, isplaćuje naknadu prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka i/ili naknadu troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, navedene naknade ne podliježu obračunu i uplati poreza na dohodak, neovisno o isplaćenoj naknadi za obavljene poslove iz djelokruga te organizacije, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja - neprofitnu organizaciju.

Ako fizička osoba obavlja poslove iz djelokruga neprofitne organizacije za što ne prima naknadu odnosno ne ostvaruje drugi dohodak, isplaćene naknade za službeno putovanje prema članku 13. stavku 2. točkama 1., 2., 5., 13. i 14. ne podliježu porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu