Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/05-01/1379
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 30.05.2006
Ugovor o autorskom honoraru - mišljenje
Dijabetička udruga organizira edukaciju osoba sa
šećernom bolešću koju pripremaju i obavljaju liječnici specijalisti, kojima se isplaćuje autorska naknada po ugovoru o autorskom honoraru. Pitanje je može li se predavanje liječnika specijalista porezno tretirati kao autorski honorar.

Člankom 32. stavkom 3. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se primicima po osnovi drugog dohotka osobito smatraju, između ostalog, autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava. Pri utvrđivanju ove vrste drugog dohotka poreznim obveznicima priznaju se izdaci u visini 30% ostvarenih primitaka sukladno odredbama stavka 5. točke 1. ovoga članka.

Člankom 48. stavkom 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona. Predujam obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom.

Prema članku 46. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05), pri utvrđivanju drugog dohotka po osnovi autorskih naknada (priznavanje izdataka u visini 30% ostvarenih primitaka), isplatitelji primitaka su obvezni posjedovati vjerodostojne isprave (ugovore o autorskom djelu i drugo), na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonom kojim se ureduju autorska i srodna prava.

Iz navedenog zaključujemo da se autorskim naknadama smatraju primici ostvareni od autorskih djela, koja su uređena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj 167/03). Zakonom o porezu na dohodak propisan je način oporezivanja naknade ostvarene od autorskog djela, te se njime ne uređuje pitanje što se smatra autorskim djelom. Stoga je isplatitelj primitka ohvezan utvrditi da li se radi o autorskom djelu u skladu s posebnim propisom odnosno Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, te je obvezan vjerodostojnim ispravama (ugovorom o autorskom djelu i drugo) dokazati da se radi o isplati autorske naknade za autorsko djelo, pri čemu se priznaju paušalni izdaci u visini 30% pri utvrđivanju predujma poreza.
Povratak na prethodnu stranicu