Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/06-01/187
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 30.03.2006
Neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo
Na upit "A", u svezi priznavanja neoporezivog dijela autorske naknade za
umjetničko djelo, u nastavku odgovaramo:
Člankom 32, stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj
177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano jest da je drugi dohodak razlika između
svakog pojedinačnog primitka prema stavku 2. odnosno 3. istoga članka umanjen za
propisane izdatke iz stavka 4. i 5. istoga članka.
Primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju se i autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava (članak 32, stavak 3. točka 2. Zakona).
Prema članku 32. stavku 5. Zakona, pri utvrđivanju drugog dohotka iz članka 32. stavka 1. Zakona izdaci se, prije izdataka za doprinose za obvezna osiguranja iz stavka 4. istoga članka ako su obračunani i plaćeni prema posebnim propisima, priznaju u visini 30% ostvarenih primitaka fizičkim osobama po osnovi;
1. autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost,
2. profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju,
3. primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radioni i televizijom te zabavnim priredbama.

Člankom 48. stavkom 1. Zakona propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 32. stavku 1. Zakona plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona. Sukladno stavku 2, istoga članka, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom.
Člankom 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine, broj 43/96 i 44/96) propisano je da se neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara za umjetničko djelo određuje se u visini 25%, a umjetničko djelo određuje se potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije prilikom naplate autorskog honorara.
U skladu s čankom 32. stavcima 1, 3. i 5. i člankom 48. stavcima 1.i 2. Zakona
te člankom 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i
umjetničkog stvaralaštva, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi
autorske naknade za umjetničko djelo utvrđuje se i plaća po stopi od 25%, bez
priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona od osnovice koju čini
autorska naknada umanjena za 25 % neoporezivog dijela naknade i 30 % porezno
priznatog izdatka odnosno primitak se umanjuje za ukupno 55 % (članak 75. stavak 4.
Pravilnika o porezu na dohodak - Narodne novine, broj 95/05). Na način
utvrđuje se i plaća i predujam poreza na dohodak od drugog dohotka utvrđenog po osnovi
autorskih naknada za umjetnička djela umjetnika koji su po osnovi obavljanja djelatnosti
umjetnika i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju Porezne
uprave, a izabrali su, sukladno članku 19. stavku 4. Zakona, utvrđivanje dohotka od te
djelatnosti na način propisan za drugi dohodak umjesto dohotka od samostalne
djelatnosti. Napominjemo da su u 30% paušalnih izdataka uključeni i doprinosi za
obvezna osiguranja koji se plaćaju prema rješenju Porezne uprave što znači da se ti
doprinosi ne priznaju kao poseban izdatak niti pri obračunu i uplati predujma poreza od
drugog dohotka niti u godišnjem obračunu poreza po podnesenoj godišnjoj poreznoj
prijavi.
Temeljem iznesenog, umjetnik koji ostvaruje autorsku naknadu za umjetničko djelo od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za drugi dohodak, ima pravo na umanjenje primitka („bruto" primitak koji sadrži porez na dohodak, možebitni prirez porezu na dohodak i iznos naknade za isplatu autoru) za ukupni iznos u visini 55% (neoporezivi dio autorske naknade 25% i porezno priznati paušalni izdaci za autorska djela 30%) i to pravo može koristiti pri obračunu, obustavi i uplati predujma poreza i isplati autorske naknade pod uvjetom da isplatitelj naknade u trenutku isplate raspolaže svim propisanim vjerodostojnim ispravama te pod uvjetima kojima se uređuju pitanja autorskih djela sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine, broj 167/03) i uz potvrdu nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu. Podatke o strukovnim umjetničkim udrugama i ovlaštenim agencijama daje Ministarstvo kulture.
Shodno navedenom, poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak iz članka 32. Zakona ili obavljaju samostalnu djelatnost umjetnika iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona od koje se dohodak utvrđuje kao drugi dohodak prema članku 32. Zakona, ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci odnosno neoporezivi dio naknade u visini:
1.30% prema članku 32. stavku 5. Zakona,
2. 25 % neoporezivih primitaka umjetnika prema članku 46. stavku 5. Pravilnika i članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
ako nisu iskorišteni u tijeku poreznog razdoblja pri plaćanju predujma poreza na dohodak (članak 86. stavak 3. Pravilnika).
Iznimno, u skladu s člankom 75. stavkom 5. Pravilnika, u slučaju da isplatitelj autorske naknade iz članka 32. stavka 5. točke 1. Zakona pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak nije uzeo u obzir izdatke na koje je porezni obveznik, u skladu s Zakonom i posebnim propisom, imao pravo, može od idućih isplata autorskih naknada u tijeku tekućeg poreznog razdoblja obaviti ispravak više obustavljenog i uplaćenog poreza ili manje plaćenog poreza pri plaćanju predujma poreza na dohodak po toj osnovi.
Napominjemo i da se, sukladno članku 24. stavku 3. Pravilnika, poslovnim
primitkom osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost umjetnika iz članka 18. stavka 2.
točke 4. Zakona odnosno dohodak, od te djelatnosti utvrđuju na temelju propisanih
poslovnih knjiga, ne smatra iznos u visini 25% ostvarenog umjetničkog autorskog
honorara, a prema članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.
Povratak na prethodnu stranicu