Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/05-01/1490
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 23.01.2006
Porez na dohodak od djelatnosti novinara i autora
Na Vaš upit HUP-ZG-1930/05-I od 6. prosinca 2005. godine u svezi tumačenja odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05; u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje se odnose na oporezivanje dohotka ostvarenog po osnovi autorskih naknada kao i dohotka ostv;arenog obavljanjem samostalne djelatnosti novinara, u nastavku odgovaramo:
Dohodak ostvaren po osnovi obavljanja djelatnosti novinara i autora utvrđuje se na slijedeće načine:
a) kao dohodak od nesamostalnog rada sukladno odredbama članka 13. Zakona odnosno po osnovi rada u radnom odnosu, ili
b) kao dohodak od samostalne djelatnosti sukladno odredbama članka 17. do 24. Zakona (na temelju propisanih poslovnih knjiga), ili
c) kao drugi dohodak sukladno odredbama članka 32. Zakona.
Temeljem iznesenog, od primitaka od djelatnosti novinara odnosno autora dohodak se utvrđuje ovisno o parametrima kojima je propisano oporezivanje takvih primitaka:
- ako ih ostvaruje osoba koja je u radnom odnosu s isplatiteljem primitka, riječ je o plaći te se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Plaćom se smatraju i autorske naknade koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima (koji rade u radnom odnosu s poslodavcem) za autorska djela utvrđena ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje rad i radni odnos, proizlaze iz ugovorenog opisa rada radnika kod poslodavca odnosno autorsko djelo radnik stvara radom u radnom odnosu izvršavajući svoje obveze ili po uputama svoga poslodaivca. Iznimno plaćom se ne smatraju primici po osnovi autorskih naknada koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima (koji rade u radnom odnosu s poslodavcem), pod uvjetom da se autorske naknade isplaćuju na temelju ugovora o autorskim pravima i srodnim pravima sklopljenih između poslodavca i tih radnika za autorsko djelo i drugim uvjetima u skladu s propisima koji uređuju autorska i srodna prava (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - Narodne novine, broj 167/03). Autorske naknade isplaćene na navedeni način smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema članku 32. stavku 1. Zakona,
- ako ih ostvaruje osoba od djelatnosti po osnovi koje je upisana u registar poreznih obveznika odnosno ako se radi o poreznom obvezniku novinaru koji je osiguran po osnovi djelatnosti novinara i doprinose za obvezna osiguranja plaća prema rješenju Porezne uprave te je izabrao način utvrđivanja dohotka na temelju propisanih poslovnih knjiga, riječ je o primicima od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti,
- ako ih ostvaruje osoba od djelatnosti po osnovi koje nije upisana u registar poreznih obveznika odnosno alko se radi o poreznom obvezniku novinaru koji je osiguran po osnovi djelatnosti novinara i doprinose za obvezna osiguranja plaća prema rješenju Porezne uprave ali je izabrao način utvrđivanja dohotka propisan za drugi dohodak, riječ je o primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
Napominjemo slijedeće: porezni obveznici - novinari koji obavljaju djelatnost novinara i po toj su osnovi obvezno osigurani prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja odnosno obavljaju djelatnost novinara kao osnovnu djelatnost po osnovi koje su upisani u registar poreznih obveznika poreza na dohodak, utvrđuju dohodak od te djelatnosti kao dohodak od samostalne djelatnosti (na temelju propisanih poslovnih knjiga). Međutim., ovi porezni obveznici mogu izabrati i drukčiji način utvrđivanja dohotka od djelatnosti novinara i to na način propisan za utvrđivanje drugog dohotka (članak 19. stavak 4. Zakona).
Nadalje, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, dakle i novinari ako po osnovi djelatnosti novinara dohodak utvrđuju na način propisan za samostalnu djelatnost (na temelju poslovnih knjiga), dužni su upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dohodak. Prijavu za upis u registar poreznih obveznika, porezni obveznik podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/ uobičajenom boravištu, u propisanim rokovima. Prijava u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO) podnosi se u roku od osam (8) dana od dana početka obavljanja djektnosti ili početka ostvarivanja primitaka od te djelatnosti.
Porezni obveznik koji po osnovi djelatnosti ostvaruje drugi dohodak iz članka 32. Zakona može na vlastiti zahtjev, upisom u registar poreznih obveznika, utvrđivati po osnovi te djelatnosti dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti (na temelju poslovnih knjiga). Zahtjev z:a promjenom načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka porezni obveznik obvezan je podnijeti na početku ostvarivanja primitaka, na početku obavljanja djelatnosti ili do kraja tekuće godine za iduću godinu (promjena načina utvrđivanja dohotka sa drugog dohotka na dohodak od samostalne djelatnosti).
Ako porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost novinara i po toj je osnovi osiguran (doprinose za obvezna osiguranja plaća prema rješenju Porezne uprave) te nastavlja s ostvarivanjem primitka od djelatnosti novinara, želi, sukladno članku 19. stavku 4. Zakona, promijeniti način utvrđivanja dohotka od te djelatnosti, zahtjev za promjenom načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka podnosi do kraja tekuće za iduću godinu (promjena načina utvrđivanja dohotka sa dohotka od samostalne djelatnosti na drugi dohodak).
Osobama koje su osigurane po osnovi obavljanja djelatnosti novinara, doprinosi se utvrđuju rješenjem Porezne uprave koje se donosi za svako obračunsko razdoblje, (Tcalendarsku godinu) i kojim se utvrđuje mjesečna osnovica za obračun doprinosa te vrsta i iznosi mjesečne obveze doprinosa za uplatu.
Osoba koja ostvari drugi dohodak s osnove obavljanja djelatnosti novinara, a nije osigurana po toj osnovi, obvezna je plaćati doprinose prema drugom dohotku. Osnovica :za obračun doprinosa propisana je člankom 9. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02,175/03 i 177/04).
Ministarstvo financija - Porezna uprava daje mišljenje u dijelu koji se odnosi na primjenu poreznih propisa. U svezi pitanja rada i radnog odnosa (obveza ili ne, uvjeti i slično), pitanja tretiranja autorskih naknada, autorskog tijela, ugovor* o autorskom djelu i slično kao i tumačenje odredbi Zakona o medijima (Narodne novine, broj 59/04), upućujemo na tijela u čijoj su nadležnosti navedene problematike.
Povratak na prethodnu stranicu