Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-18/05-01/103
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 19.10.2005
Isplate naknada radnicima, članovima ispitnih komisija - povjerenstava
U svezi upita Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, uprave za proračun i financije o načinu isplate naknada radnicima Ministarstva za rad u ispitnim komisijama -povjerenstvima, u nastavku odgovaramo:
Člankom 32. stavkom 3. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju, između ostalih, i primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu.
Od navedenih primitaka iz članka 32. stavka 3. točke 1. Zakona o porezu na dohodak utvrđuje se drugi dohodak i u slučaju ako te primitke ostvaruju fizičke osobe koje su u radnom odnosu kod isplatitelja tih primitaka. Navedeno se ne odnosi na primitke po osnovi rada sudaca porotnika ako imaju, po osnovi radnog odnosa, svojstvo djelatnika u sudu koji je isplatitelj primitaka pa se u tom slučaju od tih primitaka utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada prema članku 13. Zakona o porezu na dohodak.
Povjerenstvima, u smislu navedene odredbe Zakona o porezu na dohodak, smatraju se povjerenstva čije je osnivanje i/ili rad uređeno posebnim propisima kao što su, npr.:
- Ispitno povjerenstvo za polaganje ispita za poreznog savjetnika prema Pravilniku o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika,
- Pravilnik o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita,
- Uredbom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika propisano je da se državni stručni ispit polaže pred Državnom ispitnom komisijom Ministarstva pravosuđa,

- Pravilnik o programu stručnog ispita za stečajnog upravitelja i načinu njegova polaganja,
- Pravilnik o javnobilježničkom ispitu,
- Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima,
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje,
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost pri Ministarstvu, znanosti, obrazovanja i športa,
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge pri Ministarstvu, znanosti, obrazovanja i športa,
- Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za praćenje epidemiološkog stanja i prevenciju influence ptica ("ptičja gripa") pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za nadzor nad provedbom projekta "Uvođenje biodizelskog goriva u Republiku Hrvatsku",
- Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom,
- Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale,
- Pravilnik o povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku, i slično.
Slijedom navedenog, od primitka po osnovi rada u povjerenstvu osnovanom na temelju posebnog propisa, utvrđuje se, sukladno članku 32. stavku 3. točki 1. Zakona o porezu na dohodak, drugi dohodak te obračunava i plaća predujam poreza na dohodak od drugog dohotka u skladu sa člankom 48. istog Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu