Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/05-01/955
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 15.07.2005
Promjena načina oporezivanja drugog dohotka - mišljenje
U svezi upita Allianz Zagreb d.d. iz Zagreba, Selska cesta 136-138 o mogućnosti upisa tijekom godine agenata osiguranja u registar poreznih obveznika na vlastiti zahtjev, u nastavku odgovaramo:
Allianz Zagreb d.d. ima sklopljene ugovore o povremenom obavljanju poslova pribave osiguranja (ugovori o djelu) s povjerenicima od kojih najveći dio ostvaruje povremene primitke po toj osnovi kao drugi dohodak. S obzirom na zakonsku mogućnost (članak 32. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04)) dio njih bi se, na vlastiti zahtjev, upisao u registar poreznih obveznika već početkom slijedećeg mjeseca, čime bi stekli mogućnost da im se utvrđuje dohodak sukladno člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak.
Člankom 32. stavkom 6. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznik koji ostvaruje drugi dohodak po osnovi djelatnosti može na vlastiti zahtjev, upisom u registar poreznih obveznika, utvrđivati dohodak u skladu sa člancima 19. do 24. ovoga Zakona odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti. Zahtjev za promjenom načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka porezni obveznik obvezan je podnijeti na početku ostvarivanja dohotka, na početku obavljanja djelatnosti ili do kraja tekuće godine za iduću godinu.
U praksi su uočena različita postupanja u svezi s tumačenjem odredbi navedenog članka. Porezni obveznik koji već obavlja poslove pribave osiguranja i kojem isplatite!) dohotka uplaćuje predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po odbitku po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka (članak 48. Zakona o porezu na dohodak) ne može se tijekom godine upisati u registar poreznih obveznika Informacijskog sustava Porezne uprave koji bi utvrđivao dohodak u skladu sa člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak. Zahtjev za promjenom načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka, u ovom slučaju, porezni obveznik obvezan je podnijeti do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Poreznom obvezniku koji tijekom godine registrira obrt za posredovanje i zastupanje u osiguranju kod nadležnog županijskog ureda, može se tijekom godine odobriti zahtjev za promjenom načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka u skladu sa člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak jer se tada to smatra početkom obavljanja djelatnosti, bez obzira što mu je prije toga dohodak bio oporezivan kao dohodak od druge djelatnosti.
Porezni obveznik koji je prije početka obavljanja poslova pribave osiguranja imao otvoren obrt ili obavljao registriranu samostalnu djelatnost, a za poslove osiguranja uplaćivao porez po odbitku (drugi dohodak) ne može tijekom godine promijeniti način obračunavanja poreza na dohodak tako da djelatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju prenese na registrirani obrt, već to može učiniti početkom godine ako je podnio zahtjev za promjenom načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka krajem tekuće godine za slijedeću godinu.
Kod dohotka od samostalne djelatnosti koji se oporezuje na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 19. - 24. Zakona o porezu na dohodak, mjesečni predujam poreza na dohodak plaća se prema rješenju Porezne uprave. Rješenje o predujmu vrijedi do izmjene, odnosno do utvrđivanja novog predujma. Obveznik koji počinje obavljati samostalnu djelatnost ne plaća predujmove poreza na dohodak do podnošenja prve godišnje porezne prijave. Predujmovi poreza na dohodak plaćaju se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu