Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/05-01/21
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 08.07.2005
Porezni tretman plaćanja premije osiguranja od odgovornosti
Porezna uprava, Područni ured Rijeka, proslijedio nam je upit „Triglav osiguranja" d.d. iz Rijeke, koji se odnosi na porezni tretman premija osiguranja što ih dionička društva plaćaju po policama osiguranja od odgovornosti članova nadzornog odbora i članova uprave društava. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 252. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine" broj 1/93 do 118/03) propisana je odgovornost članova uprave dioničkog društva ako povrijede svoje obveze u kojem slučaju odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici. Zahtjev za naknadu štete prema članovima uprave mogu postaviti i vjerovnici društva, ako svoje tražbine ne mogu podmiriti od društva.
Odredbama članka 273. Zakona o trgovačkim društvima propisana je odgovornost za štetu na način da tko s nakanom koristeći svoj utjecaj u društvu navede člana uprave ili nadzornog odbora, prokuristu ili punomoćnika da poduzmu nešto na štetu društva ili njegovih dioničara, odgovara za štetu koja je time pričinjena. Ta osoba odgovara za štetu i dioničarima, ako im je šteta nastala, neovisno o šteti koja je počinjena društvu. Osim te osobe, za štetu odgovaraju, kao solidarni dužnici i članovi uprave i nadzornog odbora, ako povrijede svoje dužnosti (osim ako su djelovali u skladu sa zakonitom odlukom glavne skupštine).
Iz navedenih odredbi proizlazi daje naknada štete članova uprave i članova nadzornog odbora dioničkog društva, pod propisanim uvjetima, njihova osobna obveza te da za tu obvezu članovi odgovaraju kao solidarni dužnici.
Zbog navedenog proizlazi da se u slučaju kada dioničko društvo zaključi sa osiguravajućim društvom policu osiguranja od odgovornosti za štetu koja nastaje odustajanjem, kršenjem ili počinjenjem greške u provođenju profesionalnih dužnosti članova uprave i nadzornog odbora te, umjesto na teret tih članova uprave i nadzornih odbora, premije osiguranja po toj polici osiguranja podmiruje na svoj teret, radi o neizravnim primicima tih osoba koji prema Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) podliježu oporezivanju.
Naime, člankom 14. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, pa se tim primicima trebaju smatrati i premije osiguranja od odgovornosti koje, umjesto članova uprave društva koji su u radnom odnosu, plaća društvo na svoj teret. Od tih primitaka utvrđuje se dohodak od nesamostalnog rada na način propisan člancima 13. i 16. Zakona o porezu na dohodak, a predujam poreza na dohodak obračunava se, obustavlja i uplaćuje na način propisan člankom 45. toga Zakona.
Člankom 32. stavak 3. točke 1. i 11. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak osobito smatraju i primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu te ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe i drugi isplatitelji i davatelji. Dragi dohodak se utvrđuje na način propisan članom 32. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak, a predujam poreza na dohodak obračunava se, obustavlja i uplaćuje na način propisan člankom 48. toga Zakona. Prema tome, premije osiguranja koje društvo uplaćuje na svoj teret po policama osiguranja od odgovornosti članova nadzornog odbora te članova uprave koji nisu u radnom odnosu u tom društvu, smatraju se primitkom od kojeg se utvrđuje dragi dohodak koji podliježe obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu