Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:334-01/05-01/20
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05/2
Zagreb, 05.07.2005
Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak - mišljenje
U svezi upita "A" o pravilnom načinu oporezivanja povremenih usluga turističkog vodiča prema sklopljenim ugovorima o djelu s turističkim agencijama kao drugog dohotka ili dohotka od samostalne djelatnosti turističkih djelatnika, u nastavku odgovaramo:
Člankom 32. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da se drugim dohotkom smatra razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema stavku 2., odnosno stavku 3. ovoga članka umanjen za propisane izdatke iz stavka 4. i 5. ovoga članka.
Člankom 32. stavkom 3. točkom 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima prema stavku 1. ovog članka osobito smatraju, između ostalog, primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti. Izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima.
Člankom 48. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. ovoga Zakona.
Člankom 32. stavkom 6. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznik
koji ostvaruje drugi dohodak iz stavka 1. ovoga članka po osnovi djelatnosti može na vlastiti
zahtjev, upisom u registar poreznih obveznika, utvrđivati dohodak u skladu sa člancima 19. do
24. ovoga Zakona odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti. Zahtjev za promjenom
načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka porezni obveznik obvezan je podnijeti na početku
ostvarivanja dohotka, na početku obavljanja djelatnosti ili do kraja tekuće godine za iduću
godinu

Slijedom navedenog, sukladno odredbama članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji (npr. turistička agencija) prilikom svake isplate i istodobno s isplatom, a stavkom 4. istog članka propisano je da su isplatitelji primitaka i sam porezni obveznik obvezni za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak i uplaćeni porez na dohodak dostavljati Poreznoj upravi propisana izvješća.
Kod dohotka od samostalne djelatnosti koji se oporezuje na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 19. - 24. Zakona o porezu na dohodak, mjesečni predujam plaća se prema rješenju Porezne uprave. Rješenje o predujmu vrijedi do izmjene, odnosno do utvrđivanja novog predujma. Obveznik koji počinje obavljati samostalnu djelatnost ne plaća predujmove poreza na dohodak do podnošenja prve godišnje porezne prijave. Predujmovi poreza na dohodak plaćaju se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu