Porez na dohodak - Oporezivi dohodak
Broj klase:410-01/06-01/771
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 17.11.2006
Porezni tretman dodjele Filmske nagrade za ljudska prava

Društvo "A" dostavilo nam je upit koji se odnosi na porezni tretman dodjele Filmske nagrade za ljudska prava na filmskom festivalu. U upitu je navedeno da "A" sudjeluje na  filmskom festivalu kroz projekt prezentacije svoje filmske nagrade za ljudska prava te da dio filmova koji se prikazuju na tom festivalu ulaze u konkurenciju za dodjelu te nagrade, o čemu odlučuje međunarodni žiri. Pobjednik može biti rezident Republike Hrvatske, ali i rezident bilo koje druge države. Nagrada režiseru pobjedničkog filma je unaprijed utvrđena u određenom iznosu te je postavljeno pitanje je li "A" obvezno obračunati i uplatiti porez i prirez za slučaj pobjednika rezidenta odnosno za slučaj pobjednika nerezidenta. Nastavno odgovaramo.

Člancima 9. i 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 177/04) nije propisano da se filmske nagrade koje se u konkretnom slučaju dodjeljuju filmskim režiserima ne smatraju dohotkom odnosno da se iz tih nagrada ne plaća porez na dohodak, pa proizlazi da se te nagrade smatraju oporezivim primicima.

1. Ako se te nagrade dodjeljuju fizičkoj osobi koja je rezident Republike Hrvatske, način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak ovisi o tome obavlja li fizička osoba koja je osvojila nagradu samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja filmskog režisera ili ne.

1.1. Ako fizička osoba obavlja kao filmski režiser samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja iz članka 18. stavak 2. točka 4. Zakona o porezu na dohodak, a po kojoj osnovi utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti na temelju podataka iz propisanih knjiga prema člancima 19. do 24. istoga Zakona, isplatitelj je obvezan isplatu nagrade obaviti na žiro račun fizičke osobe, pri čemu nema obvezu obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak. Naime, u tom slučaju se naplaćena nagrada smatra poslovnim primitkom toga poreznog obveznika i kao poslovni primitak evidentira se u propisanoj knjizi primitaka i izdataka (Obrazac KPI). Predujam poreza na dohodak u tom slučaju plaća sam obveznik poreza na dohodak na temelju rješenja Porezne uprave u skladu s člankom 47. Zakona o porezu na dohodak.

1.2. Fizička osoba koja kao filmski režiser obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja umjetnika iz članka 18. stavak 2. točka 4. Zakona o porezu na dohodak, može u skladu s člankom 19. stavak 4. istoga Zakona, od primitaka ostvarenih po toj osnovi utvrđivati drugi dohodak iz članka 32. stavak 1. toga Zakona.

Drugi dohodak po toj osnovi utvrđuje se kao razlika između svakog pojedinog primitka i izdataka iz članka 32. stavak 5. točka 2. Zakona o porezu na dohodak, a kojima se smatraju izdaci u visini 30% ostvarenih primitaka. Izdacima se mogu smatrati i iznosi u visini 25% neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara i to od ostvarene naknade za umjetničko djelo u skladu s člankom 46. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 95/05, 96/06), pri čemu se umjetničko djelo dokazuje potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu.

Predujam poreza na dohodak u tom slučaju obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj drugog dohotka i to pri svakoj isplati i istodobno s isplatom, od utvrđenog dohotka po stopi od 25%, u skladu s člankom 48. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak, a obvezan je o isplati drugog dohotka Poreznoj upravi dostaviti i Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - Obrazac l DD u propisanim rokovima.

Isplatitelj drugog dohotka obvezan je u skladu s člankom 61. Zakona o porezu na dohodak, isplatu drugog dohotka fizičkoj osobi obaviti preko njegovog žiro računa otvorenog kod ovlaštene organizacije za platni promet.

1.3. Fizičkoj osobi koja ne obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja umjetnika iz članka 18. stavak 2. točka 4. Zakona o porezu na dohodak te po toj osnovi nije osigurana i doprinose za obvezna osiguranja ne plaća po rješenju, a koja kao filmski režiser ostvaruje primitke po osnovi obavljanja te djelatnosti, od primitaka koje ostvari obavljanjem te djelatnosti utvrđuje se drugi dohodak prema članku 32. stavci 1.i3. točka 2. te stavak 5. točka 1. Zakona o porezu na dohodak.

Drugi dohodak po toj osnovi utvrđuje se kao razlika između svakog pojedinog primitka i izdataka u visini 30% ostvarenih primitaka prema članku 32. stavak 5. točka 1. Zakona o porezu na dohodak. Izdacima se mogu smatrati i iznosi u visini 25% neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara i to od ostvarene naknade za umjetničko djelo u skladu s člankom 46. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 95/05, 96/06), pri čemu se umjetničko djelo dokazuje potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu.

Predujam poreza na dohodak u tom slučaju obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj drugog dohotka po osnovi autorske naknade za umjetničko djelo i to pri svakoj isplati i istodobno s isplatom, od utvrđenog dohotka kao razlike između autorske naknade koja se umanjuje za 55% izdataka na ime neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara i 30% priznatih izdataka (članak 75. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak), po stopi od 25%, u skladu s člankom 48. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak.

Isplatitelj drugog dohotka obvezan je u skladu s člankom 61. Zakona o porezu na dohodak, isplatu drugog dohotka fizičkoj osobi obaviti preko njegovog žiro računa otvorenog kod ovlaštene organizacije za platni promet. O isplati drugog dohotka obvezan je Poreznoj upravi dostaviti i Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja -Obrazac IDD u propisanim rokovima.

2. Ako se nagrade dodjeljuju fizičkoj osobi koja nije rezident Republike Hrvatske, način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak ovisi o tome je li fizička osoba koja je osvojila nagradu rezident države s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu ili je rezident države s kojom Republika Hrvatska taj ugovor ne primjenjuje.

2.1. Ako se nagrade dodjeljuju fizičkoj osobi koja je u Republici Hrvatskoj nerezident, a rezident je države s kojom Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, pri isplati nagrade treba utvrditi drugi dohodak prema članku 32. stavak 1. i stavak 5. točka 3. Zakona o porezu na dohodak.

Tuzemni isplatitelj takve nagrade obvezan je po osnovi primitaka ostvarenih obavljanjem umjetničke djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama, fizičkoj osobi nerezidentu utvrditi drugi dohodak kao razliku između svakog pojedinačno ostvarenog primitka i izdatka u visini 30% ostvarenog primitka.

U skladu s člankom 48. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak predujam poreza na dohodak iz drugog dohotka poreznog obveznika koji je rezident države s kojom Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, tuzemni isplatitelj drugog dohotka obvezan je obračunati, obustaviti i uplatiti i to pri svakoj isplati i istodobno s isplatom, a od utvrđenog dohotka po stopi od 25%.

Isplatitelj drugog dohotka obvezan je u skladu s člankom 61. Zakona o porezu na dohodak i člankom 90. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak, isplatu drugog dohotka poreznom obvezniku nerezidentu obaviti na njihov račun. O isplati drugog dohotka obvezan je Poreznoj upravi dostaviti i Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - Obrazac IDD u propisanim rokovima.

2.2. Ako se nagrade dodjeljuju fizičkoj osobi koja je u Republici Hrvatskoj nerezident, a rezident je države s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pri isplati treba voditi računa o odredbama odgovarajućih odredbi svakog konkretnog ugovora.


Iz postavljenog upita proizlazi da je ove godine nagrada dodijeljena režiseru koji je rezident Republike Austrije s kojom Republika Hrvatska primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine- Međunarodni ugovori" broj 3/01).

U skladu s člankom 17. toga Ugovora dohodak koji neovisno o člancima 14. i 15. istog Ugovora, ostvari rezident države ugovornice kao izvođač, primjerice kao kazališni, filmski, radijski ili televizijski umjetnik ili glazbenik ili kao športaš od svoje osobne djelatnosti u drugoj državi ugovornici, mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

S obzirom da u predmetnom slučaju fizička osoba koja je rezident Republike Austrije nije kao filmski umjetnik ostvarila dohodak u Republici Hrvatskoj obavljanjem osobne odnosno samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, jer se radi o filmskoj nagradi za prikazani film u Republici Hrvatskoj, koji kao umjetničko djelo nije stvoren u Republici Hrvatskoj osobnom djelatnošću, jer se prikazivanje filma ne može tumačiti kao osobno izvođenje (osobna djelatnost) umjetnika izvođača u Republici Hrvatskoj, proizlazi da Republika Hrvatska ne može oporezivati dodijeljenu nagradu prema članku 17. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji je u primjeni sa Republikom Austrijom.

Proizlazi da se u konkretnom slučaju trebaju primijeniti odredbe članka 14. toga Ugovora kojim je propisano da se dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih djelatnosti ili drugih samostalnih djelatnosti oporezuje samo u toj državi, osim oko u drugoj državi ugovornici ima stalno sjedište koje mu redovito stoji na raspolaganju, u kojem slučaju se u drugoj državi može oporezivati dio dohotka koji se može pripisati tom stalnom sjedištu.

S obzirom da rezident Republike Austrije nema stalno sjedište u Republici Hrvatskoj, a obavlja profesionalnu djelatnost, proizlazi da dohodak što ga ostvari od profesionalne djelatnosti može biti oporezivan u Republici Austriji.

l u ovom je slučaju tuzemni isplatitelj drugog dohotka obvezan isplatu drugog dohotka poreznom obvezniku nerezidentu obaviti na njegov račun, u skladu s člankom 61. Zakona o porezu na dohodak i člankom 90. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu