Porez na dohodak - Oporezivi dohodak
Broj klase:410-18/05-01/41
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 02.11.2005
Odricanje od potraživanja po osnovi udjela u dobiti
Od društva "A" d.o.o., Sesvete, primili smo upit koji se odnosi na porezne obveze u slučaju odricanja od potraživanja. Prema navodima iz upita vlasnik društva odriče se potraživanja za isplatu zadržane dobiti iz prethodnih godina (a poslije 2001. godine) i to u korist prihoda društva s ciljem poboljšanja njegovog financijskog rezultata, pa se postavlja pitanje eventualne obveze poreza na dohodak i prireza po osnovi isplate dohotka od kapitala. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 68. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se iznimno od članka 30. toga Zakona, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se nakon početka primjene toga Zakona, oporezuju po stopi od 15%.

Dakle, ako se u 2005. i u idućim godinama članovima društva isplaćuje neraspoređena dobit iz razdoblja 2001. do 2004. godina, obveza je pri isplati obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak po stopi od 15% i eventualni prirez porezu na dohodak.

U konkretnom slučaju donesena je odluka o upotrebi neraspoređene dobiti iz prethodnih godina i to za isplatu članu društva, pri čemu je u tom trenutku nastalo i pravo toga člana društva na isplatu. Član društva se potom toga prava odriče u korist društva. Član društva se pri tome može odreći samo dijela dobiti odnosno dohotka od kapitala koji mu pripada, a ne i obveza za javna davanja odnosno obveza za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak po toj osnovi.

Zbog navedenog mišljenja smo da se odricanje člana društva od prava za isplatu dijela dobiti treba smatrati i trenutkom isplate odnosno odricanje od prava treba izjednačiti sa isplatom neraspoređenog dobitka iz prethodnih godina poslovanja društva kao dohotka od kapitala.

Stoga se u tom trenutku treba obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak po stopi od 15% i odgovarajući prirez, a za iznos ostatka dohotka odnosno smanjenja obveze po toj osnovi mogu se povećati prihodi društva tekućeg poreznog razdoblja.
Povratak na prethodnu stranicu