Porez na dohodak - Zajednički dohodak
Broj klase:410-18/05-01/5
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 01.02.2005
Utvrđivanje dohotka stečajnih upravitelja
U svezi upita "A" iz Splita, za obrazloženjem o načinu obavljanja djelatnosti stečajnih upravitelja, u nastavku odgovaramo:
Člankom 20. stavkom 1. Stečajnog zakona (Narodne novine, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03) propisano je da za stečajnog upravitelja može biti imenovan samo odvjetnik, odvjetnički ured koji ima financijsko-ekonomskog savjetnika ili član javnog trgovačkog društva upisanog u sudski registar za obavljanje djelatnosti stečajno upraviteljske službe koji ima visoku stručnu spremu (VII/I stupanj) i položen stručni ispit za stečajnog upravitelja.
Člankom 18. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju; samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih
upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti.
Člankom 32. stavkom 3. točkom 11. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se drugim dohotkom smatraju ostali posebno nenavedeni primici u ovom članku koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.

V
Člankom 48. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. ovoga Zakona. Člankom 48. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da predujam poreza na dohodak od drugog dohotka iz stavka 1. ovoga Članka, obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom.
Slijedom navedenog, isplate nagrada za rad i naknade troškova stečajnog upravitelja mogu se uplatiti na račun odvjetničkog ureda ili javnog trgovačkog društva u kojem je isti zaposlen što čini primitak od nesamostalnog rada i oporezuje se kao plaća osim ako stečajnom upravitelju taj primitak ne predstavlja istovremeno dohodak od samostalne djelatnosti. Ako se nagrada za rad i naknada troškova stečajnog upravitelja isplati na osobni račun stečajnog upravitelja, oporezuje se kao drugi dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu