Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/11-01/2202
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-1
Zagreb, 07.10.2011
Oporezivanje plaća za protekla porezna razdoblja

Radi jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09 i 18/11) i Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10) u svezi načina obračunavanja i plaćanja obveznih doprinosa i poreza na dohodak i prireza po sudskoj presudi (nagodbi u tijeku sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju) i izvansudskoj nagodbi, u nastavku upućujemo na slijedeće:

 

            Porezna uprava-Središnji ured od stupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak, odnosno od 1. siječnja 2005., izdao je slijedeća mišljenja u svezi načina obračunavanja i plaćanja doprinosa i poreza na dohodak i prireza na primitke od nesamostalnog rada (plaće) isplaćene za protekla porezna razdoblja po sudskoj presudi ili izvansudskoj nagodbi:

 

 1. Klasa: 410-01/10-01/2200, Ur. broj: 513-07-21-01/11-6, od 26. srpnja 2011.
 2. Klasa: 410-01/10-01/1103, Ur. broj: 513-07-21-01/11-3, od 7. srpnja 2011.
 3. Klasa: 410-01/11-01/765, Ur. broj: 513-07-21-01/11-2, od 11. travnja 2011.
 4. Klasa: 410-01/11-01/356, Ur. broj: 513-07-21-01/11-3, od 14. ožujka 2011.
 5. Klasa: 410-01/10-01/2540, Ur. broj: 513-07-21-01/11-2, od 10. siječnja 2011.
 6. Klasa: 410-01/10-01/1950, Ur. broj: 513-07-21-01/10-5, od 27. prosinca 2010.
 7. Klasa: 410-01/10-01/2200, Ur. broj: 513-07-21-01/10-2, od 3. prosinca 2010.
 8. Klasa: 410-01/10-01/940, Ur. broj: 513-07-21-01/10-2, od 16. kolovoza 2010.
 9. Klasa: 410-01/09-01/1259, Ur. broj: 513-07-21-01/09-3, od 21. listopada 2009.
 10. Klasa: 410-01/09-01/183, Ur. broj: 513-07-21-01/09-4, od 26. lipnja 2009.
 11. Klasa: 120-01/09-01/3, Ur. broj: 513-07-21-01/09-2, od 30. siječnja 2009.
 12. Klasa: 410-01/08-01/969, Ur. broj: 513-07-21-01/08-2, od 09. listopada 2008.
 13. Klasa: 410-01/08-01/892, Ur. broj: 513-07-21-01/08-2, od 11. rujna 2008.
 14. Klasa: 410-01/08-01/896, Ur. broj: 513-07-21-01/08-2, od 10. rujna 2008.
 15. Klasa: 410-01/08-01/152, Ur. broj: 513-07-21-01/08-2, od 12. veljače 2008.
 16. Klasa: 410-01/07-01/632, Ur. broj: 513-07-21-01/07-2, od 20. srpnja 2007.
 17. Klasa: 410-01/06-01/704, Ur. broj: 513-07-21-01/07-3, od 8. svibnja 2007.
 18. Klasa: 410-01/07-01/270, Ur. broj: 513-07-21-01/07-2, od 22. veljače 2007.
 19. Klasa: 410-01/06-01/1230, Ur. broj: 513-07-21-01/07-2, od 13. veljače 2007.
 20. Klasa: 410-01/06-01/1209, Ur. broj: 513-07-21-01/06-2, od 21. prosinca 2006.
 21. Klasa: 410-01/06-01/14, Ur. broj: 513-07-21-01/06-2, od 11. prosinca 2006.
 22. Klasa: 410-01/06-01/582, Ur. broj: 513-07-21-01/06-2, od 11. prosinca 2006.
 23. Klasa: 410-01/06-01/637, Ur. broj: 513-07-21-01/06-2, od 13. studenoga 2006.
 24. Klasa: 410-01/05-01/68, Ur. broj: 513-07-21-01/06-3, od 24. ožujka 2006.
 25. Klasa: 410-01/05-01/69, Ur. broj: 513-07-21-01/06-2, od 13. veljače 2006.
 26. Klasa: 410-18/06-01/2, Ur. broj: 513-07-21-01/06-2, od 23. siječnja 2006.
 27. Klasa: 410-01/05-01/1443, Ur. broj: 513-07-21-01/05-2, od 2. prosinca 2005.

 

te slijedeće Upute:

 1. Klasa: 410-01/10-01/2198, Ur. broj: 513-07-21-01/10-1, od 6. prosinca 2010.
 2. Klasa: 410-01/10-01/2197, Ur. broj: 513-07-21-01/10-1, od 24. studenoga 2010.
 3. Klasa: 411-01/05-01/68, Ur. broj: 513-07-21-01/06-2, od 24. ožujka 2006.

 

 

Uputom od 24. ožujka 2006. godine objašnjen je postupak u svezi sa oporezivanjem plaća koje poslodavci isplaćuju na temelju izvansudske nagodbe ili na temelju sudske presude o isplati plaća koje su bile utužene u „neto“ iznosu. Nadalje, u točki 1. navedene Upute pojašnjeni su postupci koje je obvezan provesti poslodavac koji zaostale plaće isplaćuje radnicima na temelju sudske presude ili nagodbe u tijeku sudskog postupka, ako su plaće bile utužene u „bruto“ iznosu, a u točki 2. ovršni postupak koji provodi nadležan sud, kada plaće po sudskoj presudi nije isplatio poslodavac već su plaće isplaćene u ovršnom postupku. Što znači da se navedena uputa primjenjuje u 3 slučaja:

1.       kada se plaće za protekla porezna razdoblja isplaćuju na temelju izvansudske nagodbe ili na temelju sudske presude o isplati plaća koje su bile utužene u „neto“ iznosu,

2.       kada isplatu plaća za protekla porezna razdoblja po pravomoćnoj sudskoj presudi, nagodbi u tijeku sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju (prema članku 61. stavku 10. Pravilnika o porezu na dohodak) utuženih u bruto iznosu obavi poslodavac,

3.       kada se isplata utuženih primitaka po sudskoj presudi izvrši u ovršnom postupku pri čemu se bruto iznos isplaćuje najprije na poseban račun javnog ovršitelja, odnosno suda sa kojeg se nakon dostavljenog obračuna nadležnog područnog ureda Porezne uprave plaćaju doprinosi te porez i prirez, a neto iznos se isplaćuje radniku.  

 

Općom uputom, od 24. studenog 2010. detaljno je opisan način postupanja poslodavca pri obračunu poreza na dohodak i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja, u slučajevima kada je plaća u ovršnom postupku naplaćena u bruto iznosu u korist radnika, odnosno prema toj Uputi postupa se samo u predmetima ovrhe u kojima je plaća isplaćena u korist radnika, neposredno. To znači da se navedena Uputa primjenjuje za sve slučajeve kada je plaća u bruto iznosu isplaćena u ovršnom postupku direktno na račun radnika, a ne najprije na poseban račun kod banke ovršenika kako je to bilo propisano člankom 433.a Zakona o parničnom postupku, odnosno kako je to sad propisano člankom 127. Ovršnog zakona. Nadalje u Uputi se navodi da kada se plaća naplati u ovršnom postupku i u bruto iznosu, tada je dio plaće koji se odnosi na javna davanja (doprinosi, porez na dohodak i prirez) uplaćen u korist radnika te su time nastale nove okolnosti odnosno poslodavac više ne raspolaže s onim dijelom bruto plaće koji je trebao biti obustavljen i uplaćen od strane poslodavca, ali i nadalje poslodavcu ostaje obveza obračuna i sastavljanja izviješća. Nadalje u točci III. opisan je način plaćanja obveza koji možemo sumirati na slijedeći način:

§         radnik vraća dužni iznos za javna davanja sadržanih u bruto plaći poslodavcu, te poslodavac uplaćuje dužni iznos, ili

§         radnik plaća obveze za javna davanja iz bruto plaće direktno na propisane uplatne račune Porezne uprave, ili

§         ako se radnik i poslodavac ne uspiju dogovoriti oko plaćanja javnih davanja iz bruto plaće, tada poslodavac o tome obavještava Poreznu upravu te se obveze evidentiraju na ime radnika (odnosno zadužuje se radnik za javna davanja iz bruto plaće).

 

U Naputku o načinu praćenja te utvrđivanja i evidentiranja obveza za doprinose i porez na dohodak i prirez prema plaći koja je naplaćena u ovršnom postupku, u bruto iznosu, od 6. prosinca 2010., opisan je način postupanja u slučaju kada poslodavac ne postupi na način kako je opisano Općom uputom, te je između ostalog točkom II. opisan način postupanja kada su obveze utvrđene od strane poslodavca ali nisu plaćene.

 

Napominjemo da je obveza da sam porezni obveznik uplaćuje predujam poreza na dohodak propisana člankom 45. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak, koji je na snazi od 1. siječnja 2005. godine, a Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 146/09) koji se primjenjuje od 17. prosinca 2009., samo je izmjenama članka 61. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak preciziran jedan od slučajeva u kojima porezni obveznik može imati obvezu da sam uplaćuje predujam poreza, a isto je Pravilnikom propisano i zbog izmjena Zakona o parničnom postupku kojim je brisan članak 433.a, međutim to ne znači da se prije navedenih izmjena Pravilnika navedena odredba Zakona o porezu na dohodak ne primjenjuje.

 

U mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave, Klasa: 410-01/06-01/704, Ur. broj: 513-07-21-01/07-3, od 8. svibnja 2007., između ostalog navodi se da Porezna uprava nema obvezu sastavljati obračune poreza i prireza porezu na dohodak te doprinosa za obvezna osiguranja iz plaća radnika kad ih se isplaćuje na temelju izvansudske nagodbe i ovrhe što je nadležni sud provodi na temelju te nagodbe kao ovršne isprave, jer za takav obračun Porezna uprava nema nužne podatke te bi u obračunu trebala primijeniti sve bitne elemente što ih propisuju Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak u trenutku isplate plaća, a ne elemente što su bili propisani, odnosno bili na snazi u proteklim poreznim razdobljima, odnosno u vrijeme kada je plaće trebalo isplatiti.

 

Stoga, slijedom navedenog razvidno je da kada se radi o izvansudskoj nagodbi koja je naplaćena u ovršnom postupku i kada je bruto iznos isplaćen neposredno raniku na njegov račun, tada se na način naplate javnih davanja primjenjuje Uputa Porezne uprave, Središnjeg ureda, Klasa: 410-01/10-01/2197, Ur. broj: 513-07-21-01/10-1, od 24. studenog 2010., odnosno Naputak o načinu praćenja te utvrđivanja i evidentiranja obveza za doprinose i porez na dohodak i prirez prema plaći koja je naplaćena u ovršnom postupku, u bruto iznosu, Klasa: 410-01/10-01/2198, Ur. broj: 513-07-21-01/10-1, od 6. prosinca 2010., a ista se primjenjuje i za ovršne postupke iz razdoblja prije donošenja navedenih Uputa, budući da navedena Uputa, u dijelu izvansudske nagodbe, predstavlja samo nadogradnju prethodne Upute iz 2006. godine, odnosno mišljenja Porezne uprave iz 2006. i 2007., jer je obveza obračunavanja ostala i dalje na poslodavcu, a samo je detaljnije opisan postupak naplate.

 

Također, napominjemo da ukoliko poslodavac ne postupi na opisani način, odnosno ni nakon poziva Porezne uprave ne dostavi obračun doprinosa, poreza i prireza, tada će nadležan područni ured Porezne uprave u suradnji sa ispostavom Porezne uprave prema sjedištu poslodavca i prebivalištu/uobičajenom boravištu radnika izvršiti obračun i poduzeti ostale ovlaštene radnje radi što brže i jednostavnije naplate dužnih javnih davanja od samog radnika ako mu je isplaćen bruto iznos, a za samog poslodavca primijeniti kaznene odredbe iz Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na dohodak. Pri tome je vrlo važno pratiti i rokove zastare, odnosno rješavati predmete prije isteka roka zastare za naplatu javnih davanja.      

 

Povratak na prethodnu stranicu