Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/09-01/1325
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-5
Zagreb, 04.12.2009
Postupanje povodom presude Ustavnog suda

Vezano za vaš upit kojim tražite uputu o postupanju povodom presude Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu poreznog obveznika „A.“ d.o.o. V., u nastavku vam odgovaramo.

 

            U konkretnom slučaju je odlučno da iz vašeg upita proizlazi da je imenovani porezni obveznik podnio tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji je svojom odlukom broj: U-III-52/2007 od 8. srpnja 2009. godine, tužbu usvojio, ukinuo presudu Upravnog suda, drugostupanjsko rješenje i rješenje Postaje Financijske policije te predmet vratio Područnom uredu Porezne uprave V. na ponovni postupak.

 

            Postupanje nadležnog sudbenog ili upravnog tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima u slučaju kada Ustavni sud Republike Hrvatske donese odluku kojom se ustavna tužba usvaja te ukida osporavani akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo, propisuju odredbe članka 76. i 77. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 49/02 - pročišćeni tekst, u nastavku: Ustavni zakon). Sukladno propisanom člankom 76. stavkom 1. Ustavnog zakona, Ustavni sud ukida osporavani akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo odlukom kojom se ustavna tužba usvaja. Nadalje je stavkom 2. istog članka propisano: ako su nadležno sudbeno ili upravno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba s javnim ovlastima dužni umjesto akta koji je ukinut odlukom iz stavka 1. ovoga članka donijeti novi akt, Ustavni sud predmet vraća na ponovni postupak tijelu koje je donijelo ukinuti akt. Ako se do donošenja odluke Ustavnog suda promijenio zakon koji određuje nadležnost za postupanje u toj pravnoj stvari, tijelo koje je provelo postupak i donijelo ukinuti akt dužno je bez odgode dostaviti predmet nadležnom tijelu. Sukladno propisanom člankom 77. stavcima 1. i 2. Ustavnog zakona, kada ustavnu tužbu usvoji i osporeni akt ukine, Ustavni sud u obrazloženju navodi koje je ustavno pravo povrijeđeno i u čemu se povreda sastoji te je pri donošenju novog akta iz članka 76. stavka 2. ovoga Ustavnog zakona, nadležno sudbeno ili upravno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba s javnim ovlastima obvezno poštivati pravna stajališta Ustavnog suda izražena u odluci kojom se ukida akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja ustavne tužbe.

 

            Imajući u vidu navedeno, naročito da je Ustavni sud Republike Hrvatske tužbu usvojio, ukinuo osporavane akte kojima je povrijeđeno ustavno pravo te predmet vratio na ponovni postupak Područnom uredu Porezne uprave V., kao i citirane odredbe članka 76. i 77. Ustavnog zakona, to proizlazi da je u konkretnom slučaju nadležno porezno tijelo u ponovnom postupku dužno donijeti novi akt umjesto akta koji je ukinut odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske. Pri donošenju novog akta, nadležno porezno tijelo dužno je poštivati pravna stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske izražena u odluci kojom se ukida akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja ustavne tužbe. Slijedom svega navedenog proizlazi da okolnosti koje Porezna uprava Područni ured V. navodi u predmetnom upitu i koje se u bitnom odnose na rokove za nastupanje zastare nisu od utjecaja na obvezu donošenja novog rješenja u konkretnom slučaju, obzirom da citirane odredbe Ustavnog zakona propisuju obvezu nadležnog tijela na donošenje novog akta u skladu s pravnim stajalištima Ustavnog suda Republike Hrvatske izraženima u odluci kojom se ukida akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja ustavne tužbe.  

 

            Ovdje vrijedi istaći da je navedeno stajalište usklađeno sa stajalištima Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske  iznesenima u mišljenju Klase: 410-01/09-02/7, ur. broj: 50501-09-886-2 od  11. studenoga 2009. godine o postupanju povodom presude Ustavnog suda Republike Hrvatske.

 

            Prema navedenom mišljenju, Ured za zakonodavstvo, između ostalog, smatra da je nadležno tijelo dužno donijeti novi akt, poštujući pri tome pravna stajališta Ustavnog suda izražena u spomenutoj odluci kako je to i propisano člankom 77. stavkom 2. citiranog Ustavnog zakona. Nadalje, Ured za zakonodavstvo smatra očitim da zastara prava na povrat poreza, plaćenog temeljem rješenja poreznog tijela ukinutog odlukom Ustavnog suda (u konkretnom slučaju), počinje teći od dana kada je Ustavni sud donio odluku kojom je ukinuo rješenje po kojemu je porezni obveznik platio porez (kako bi izbjegao prisilnu naplatu).

 

            Ovisno o utvrđenim obvezama novim aktom kojeg je nadležno porezno tijelo dužno donijeti uz poštivanje pravnih stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske izraženih u odluci kojom se ukida akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja ustavne tužbe, porezni obveznik može imati pravo na povrat preplaćenog poreza ili poreza plaćenog bez pravne osnove, pri čemu obračun kamata vezano za povrat poreza propisuje odredba članka 116. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08).

Povratak na prethodnu stranicu