Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/05-01/1349
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 28.12.2005
Porezni tretman otpisa potraživanja od kupaca
Od "A" d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman otpisa potraživanja od kupaca koji su fizičke osobe. U upitu je navedeno da društvo ima u poslovnim knjigama evidentirana potraživanja od kupaca fizičkih osoba pojedinačno manja od 400,00 kuna, vrijednosno usklađena, starija od godinu dana i koja nisu utužena (zbog viših troškova oko utuženja, u odnosu na iznose tih potraživanja). Društvo ima namjeru riješiti te otvorene stavke, pa postavlja pitanje je li moguće da se ta potraživanja otpišu na način da se svako pojedino potraživanje smatra drugim dohotkom odnosno dohotkom u naravi svakog pojedinog kupca, iz koje bi društvo trebalo obračunati, obustaviti i uplatiti propisani predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinose z:a obvezna osiguranja, pri čemu očekuje brojne poteškoće oko utvrđivanja, za obračun i uplatu poreza i doprinosa relevantnih podataka (umrli pretplatnici, promijenjene adrese stanovanja i/ili brojevi telefona, prestanak statusa pretplatnika odnosno pretplata na drugu mobilnu mrežu i druge). Nastavno odgovaramo.
Člankom 5. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisani su izvori dohotka kojima se smatraju primici fizičkih osoba ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugih primitaka, a od kojih se utvrđuje oporezivi dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak.
Činjenica je da u konkretnom slučaju fizičke osobe (građani) od društva neće
ostvariti odnosno primitke koji podliježu oporezivanju ni po jednoj od
navedenih osnova, jer primitke od društva ne ostvaruju ni nesamostalnim radom, ni
samostalnom djelatnošću, ni ulaganjem kapitala, ni davanjem na korištenje imovine i
imovinskih prava, ni od osiguranja, a ni od drugih djelatnosti kod kojih se od ostvarenih primitaka utvrđuje drugi dohodak u skladu s člankom 32. Zakona o porezu na dohodak.
Zbog navedenog se otpis potraživanja od građana na ime ispostavljenih im računa za pružene usluge, ne može smatrati njihovim primitkom od kojeg se utvrđuje i oporezuje bilo koji oblik dohotka, ako se obavlja pod jednakim uvjetima za sve pretplatnike odnosno korisnike usluga od kojih se potraživanja ne mogu naplatiti.
Člankom 9. stavak 1. Zakona o porezu na dobit („Narodne novine" broj 177/04, 90/05) propisano je da se vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge priznaju kao rashod, ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Prema članku 9. stavak 2. toga Zakona vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su, pažnjom dobrog gospodarstvenika, obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga. Radnjama za osiguranje naplate duga smatra se u skladu sa člankom 9. stavak 3. toga Zakona, utužena potraživanja, ovršni postupak, prijava potraživanja u stečajnu masu u stečajnom postupku nad dužnikom, postignuta nagodba sa dužnikom koji nije fizička osoba ili povezana osoba, a u postupku je sanacije ili stečaja, a iznimno se u skladu s stavkom 4. članka 9. toga Zakona, priznaje otpis potraživanja koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba.
S obzirom da je namjera otpisati potraživanja od dužnika koji jesu fizičke osobe, svota tako otpisanih potraživanja nije porezno priznati rashod te za istu treba u skladu s odredbama članka 9. stavak 1. Zakona o porezu na dobit uvećati poreznu osnovicu.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu