Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:334-01/05-01/27
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 14.09.2005
Godišnji paušalni porez na dohodak
Na dopis poreznog obveznika "A"o primjeni Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, u nastavku odgovaramo.
Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005., dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova paušalno se oporezuje ili se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga. Na temelju dane ovlasti u navedenom Zakonu, ministar financija donio je Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine broj 48/05, dalje: Pravilnik).
Prema članku 3. Pravilnika, godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja stalnih kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i odgovarajućeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža. Koeficijent područja na kojem se pruža usluga, određuje se prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta prema posebnom propisu.
Prema članku 2. Zakona o članarinama turističkim zajednicama (Narodne novine, broj: 35/95), turistička mjesta u Republici Hrvatskoj razvrstavaju se u razrede na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku i to prema pokazateljima o broju noćenja, koeficijenta intenziteta turističkog prometa i koeficijenta specifičnog turističkog prometa. Prema navedenim pokazateljima turistička mjesta razvrstavaju se u razrede: A, B, C i D.
Shodno navedenom, dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima4-organiziran)a kampova paušalno se oporezuje 41i se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga. Svi privatni iznajmljivači mogu se, u predviđenim rokovima, izjasniti žele li dohodak utvrđivati na temelju poslovnih knjiga. Onim privatnim iznajmljivačima koji se ne izjasne da žele voditi poslovne knjige utvrđivat će se rješenjem godišnji paušalni porez i prirez porezu na dohodak. Kod utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uzima se u obzir i koeficijent razreda turističkog mjesta koji čini korektiv obzirom na atraktivnost turističkog mjesta prema službenim podacima. S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu