Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:121-04/05-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 28.02.2005
Naknada za odvojeni život od obitelji
U svezi upita Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, da li se u slučaju isplate 10 dnevnica radniku u ukupnom mjesečnom iznosu od l .600,00 kn ostvaruje i pravo na neoporezivu naknadu za odvojeni život od obitelji u iznosu od 1.600,00 kn, u nastavku odgovaramo:
Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
Člankom 2. stavkom 1. točkom 18. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/05 i 14/05) propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to naknade za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno.
Člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se naknade iz članka 2. stavka 2. točaka 13., 14., 15., 16., 17., 17.a i 18. ovoga Pravilnika međusobno isključuju. Naknada za odvojeni život umanjuje se za iznos isplaćenih dnevnica, terenskih ili pomorskih dodataka tijekom mjeseca za koji se naknada isplaćuje.
Slijedom navedenog, ako se radniku tijekom mjeseca isplaćuju dnevnice za službena putovanja, isti nema pravo na neoporezivu isplatu naknade za odvojeni život od obitelji za dane provedene na službenom putu za koje su isplaćene dnevnice. Prema tome, iznos neoporezive naknade za odvojeni život od 1.600,00 kuna mjesečno umanjuje se za broj dana za koje su isplaćene dnevnice jer se navedene naknade međusobno isključuju.
Povratak na prethodnu stranicu