Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/05-01/276
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 08.03.2005
Obveze poslodavca glede izvješćivanja i evidentiranja obračunanog i uplaćenog poreza na dohodak od nesamostalnog rada i propisanih doprinosa
U svezi upita "A" , o načinu popunjavanja porezne kartice PK-1 i ID obrasca u slučaju kada poslodavac putem žiroračuna isplati neto plaću, a istovremeno ne uplati propisane obvezene doprinose, u nastavku odgovaramo:
Člankom 33. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac ili sam porezni obveznik. Člankom 18. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04) propisano je da je poslodavac i isplatitelj dohotka koji ima obveze poslodavca obvezan obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Prema odredbama članka 27. Pravilnika o porezu na dohodak, dužnik poreza na dohodak je posloprimac. Člankom 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da tko je dužan obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati porez u ime i za račun druge osobe, solidarno jamči za taj dug. Prema tome, poslodavac je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću.
Člankom 34. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da podatke o isplaćenim plaćama i mirovinama i obustavljenom i uplaćenom porezu iz poreznih kartica posloprimaca i umirovljenika, poslodavac i isplatitelj mirovine dostavlja Poreznoj upravi do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
Člankom 23. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se pod točkom III. Obrasca PK-1 unose sljedeći podaci:
1. mjesec u kojemu je isplaćen primitak po osnovi nesamostalnog rada, bez obzira za koje je razdoblje isplaćen (stupac 1) te mjesečni podaci o:
2. ukupnom iznosu primitaka od nesamostalnog rada po svim osnovama i oblicima (stupac 2),
3. obračunanim obveznim doprinosima iz plaće (stupac 3),
4. uplaćenim, porezno priznatim premijama osiguranja (stupac 4),
5. iznosu ukupnog osobnog odbitka obračunanog prema članku 29. stavci 1. i/ili 2. Zakona, a najviše do visine dohotka,
6. poreznoj osnovici (stupac 6),
7. iznosu uplaćenih doprinosa iz plaće (stupac 7),
8. iznosu uplaćenog poreza na dohodak i prireza (stupac 8).
Člankom 19. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da poslodavac i osoba koja ima obveze poslodavca iz članka 8. Pravilnika te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz članka 4. točke 2., 3., 4., 5., 12., 13., 14. 4., 30., 35., 36. i 38. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja obvezan je sastaviti mjesečno «Izvješće o primicima od nesamostalnog rada, obračunanom porezu, prirezu i doprinosima u __ mjesecu __ godine» i dostaviti ga ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu ili prebivalištu/ uobičajenom boravištu do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec.
Člankom 19. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se pod III.l. obrasca ID upisuju podaci o uplaćenim obveznim doprinosima iz osnovice koji se prema članku 13. stavci 1. i 2. Zakona smatraju izdacima i oduzimaju od primitaka iskazanih pod II.2.
Slijedom navedenog, obrasce PK-1 i ID potrebno je popuniti kako je to propisano Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu