Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/02-01/418
Urudžbeni broj:513-07/04-3
Zagreb, 19.01.2004
Povrat poreza i prireza na dohodak od povremene samostalne djelatnosti za HRVI iz Domovinskog rata
U svezi zahtjeva za povrat poreza i prireza na dohodak od obavljanja povremene samostalne djelatnosti osobi "A" temeljem odredbi Zakona o pravima branite1ja iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 2/94, 52/94 i 36/95), a prema Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske, u nastavku odgovaramo:
Porezni obveznik "A" podnio je Poreznoj upravi 09. travnja 2002. godine zahtjev za ukidanje ili izmjenu rješenja o porezu na dohodak i zahtjev za povrat uplaćenog poreza i prireza na dohodak za 1997., 1998. i 1999. godinu pozivajući se na odredbe Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-924/1999. od 30. studenog 2000. godine.
Odredbama članka 15. stavka 2. tada važećeg Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 2/94, 52/94 i 36/95) bilo je propisano da su HRVI Domovinskog rata oslobodeni plaćanja svih poreza i doprinosa na plaću i na nadoknadu plaće.
Člankom 58. stavkom 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 49/02) propisano je da svaka fizička i pravna osoba koja je Ustavnom sudu podnijela prijedlog za ocjenu suglasnosti pojedine odredbe zakona s Ustavom, odnosno pojedine odredbe drugog propisa s Ustavom i zakonom, a Ustavni sud njezin prijedlog prihvati i ukine odredbu zakona, odnosno odredbu drugog propisa, ima pravo podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za izmjenu pravomoćnoga pojedinačnog akta kojim joj je povrijedeno pravo, a koji je donesen na temelju ukinute zakonske odredbe, odnosno ukinute odredbe drugog propisa, odgovarajućom primjenom odredaba o ponavljanju postupka. Takoder, svaka fizička i pravna osoba kojoj je povrijedeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donesenim na temelju poništene odredbe drugog propisa ima pravo podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za izmjenu toga pojedinačnog akta odgovarajućom primjenom odredaba o ponavljanju postupka.
Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-924/1999. od 30. studenog 2000. godine (Narodne novine, broj 128/00) ukinuto je sljedeće:
- presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-3909/1997-4 od 13. svibnja 1999. godine;
- rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnji ured, klasa: UP/11-410-18/9601/862, urbroj: 513-07/97-2 od 10. ožujka 1997. godine i
- rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured Z., Ispostava D., klasa: UP/I-410-18/96-001/05265, urbroj: 513-07-01-03/96-02 od 11. travnja 1996. godine.
Predmet je vraćen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područni ured Z., Ispostavi D., na ponovni postupak.
Iz obrazloženja navedene Odluke razvidno je da je podnositelju tužbe ukinuto rješenje o utvrdenom porezu na dohodak od samostalnog rada za 1995. godinu. 1. siječnja 1997. godine stupio je na snagu Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 108/96). Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestao je važiti Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 2/94, 52/94 i 36/95), a time i odredba članka 15. stavka 2. kojom je bilo propisano da su HRVI Domovinskog rata oslobodeni plaćanja svih poreza i doprinosa na plaću i na nadoknadu plaće.
Slijedom navedenoga, budući da Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske nije ukinuta zakonska odredba niti jednog propisa koji je bio predmetom ocjene ustavnosti, već su ukinuti pojedinačni akti poreznog tijela i sudska presuda povodom podnesene ustavne tužbe druge fizičke osobe, Porezna uprava nema osnove ukinuti i izmijeniti rješenja o porezu na dohodak za 1997., 1998. i 1999. godinu na zahtjev Allena Bartoš, Zagreb, Vitasovićeva poljana 8. Prema tome, porezni obveznik nema pravo na povrat uplaćenog poreza i prireza na dohodak za navedene godine.
Odredbama članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da svatko mole podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji i1i optužbi zbog kažnjivog djela, povrijedeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom, odnosno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (u daljnjem tekstu: ustavno pravo).
Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tu2ba mole se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen (npr. presuda Upravnog suda Republike Hrvatske). U stvarima u kojima je dopušten upravni spor i1i revizija u parničnom postupku, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno i o tim pravnim sredstvima.
Povratak na prethodnu stranicu