Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/03-01/
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 16.02.2004
Godišnja porezna prijava - upis faktora i izračun osobnog odbitka u obračunskom listu (oPrilog Br») porezne prijave
Uputom o popunjavanju i podnošenju prijave poreza na dohodak za 2003. godinu Porezne uprave, Središnjeg ureda, klasa: 410-01/03-01/1282, ur. broj: 513-07/03-1 od 30. prosinca 2003., opisan je način popunjavanja i izračuna osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove njegove uže obitelji.
S obzirom na različite slučajeve u praksi, a posebice na upis faktora i izračun osobnog odbitka poreznih obveznika koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i brdsko - planinskim područjima i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili možebitne invalidnosti poreznog obveznika i/ili invalidnosti uzdržavanih č1anova njegove uže obitelji, dajemo primjere radi pravilnog popunjavanja obračunskog lista porezne prijave u dijelu Prilog Br».
Primjer 1.
Porezni obveznik je osoba s invaliditetom, pa ima pravo na uvećanje osobnog odbitka i to za 0,25 osnovnog osobnog odbitka za vlastitu invalidnost, a ima pravo na po 0,25 osnovnog osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i dijete ako su osobe sa invaliditetom.
U navedenom slučaju, porezni obveznik upisuje faktor osobnog odbitka za invalidnost po 0,25 pod III.l. Općeg dijela porezne prijave u prvi redak III. I. Općeg dijela porezne prijave u redak Porezni obveznik uključujući i umirovljenik ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi ili brdsko - planinskom području i njegovi uzdržavani članovi uže obitelji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi ili brdsko - planinskim područjima na način da npr. jedan 61an obitelji ima prebivalište i boravi na području 1. skupine, a drugi 61an na području 2. skupine.
Za poreznog obveznika uključujući i umirovljenika, koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi npr. 1. skupine, pri čemu jedan uzdržavani 61an njegove uže obitelji ima prebivalište i boravi na području 1. skupine, a drugi uzdržavani 61an na području 2. skupine, pod XI. La u stupac 3. («NA PODRUČJU PPDS I DRUGIM PODRUČJIMA))) upisuje se faktor osobnog odbitka 1,8 (faktor 1,0 za poreznog obveznika + faktor 0,8 za uzdržavane članove), a mjesečni osobni odbitak izračunava se na način da se:
- faktor osobnog odbitka 1,4 (za obveznika i jednog uzdržavanog člana), množi s osnovicom 3.750,00 kuna, pa se u stupac 5. upisuje iznos osobnog odbitka 5.250,00 kuna,
- faktor osobnog odbitka 0,4 (za drugog uzdržavanog člana) množi s osnovicom 3.000,00 kuna, pa se u stupac 6. upisuje iznos osobnog odbitka 1.200,00 kuna, a
- u stupac 10. upisuje se ukupni mjesečni osobni odbitak (stupac 5. + stupac 6.) u iznosu 6.450,00 kuna.
Na navedeni način popunjavaju se podaci i za umirovljenika, osim u slučaju umirovljenika koji ima prebivalište i boravi na području 3. skupine posebne državne skrbi i brdsko- planinskom području čija je mirovina veća od 2.250,00 kuna mjesečno.
Primjer 3.
Za poreznog obveznika, osim umirovljenika (izuzev umirovljenika s ostvarenom mirovinom do 1.500,00 kuna mjesečno koji u poreznoj prijavi iskazuje i druge oblike ostvarenog dohotka), koji ima prebivalište i boravi izvan područja posebne državne skrbi i brdsko - planinskog područja, pri čemu jedan uzdržavani 61an njegove uže obitelji ima prebivalište i boravi na području 1. skupine, a drugi uzdržavani 61an na području 2. skupine.
Pod XI.l.a u stupac 2. upisuje se faktor osobnog odbitka 1,0, (za poreznog obveznika), a u stupac 3. faktor 0,8 (za uzdržavane članove uže obitelji). Mjesečni osobni odbitak izračunava se na način da se:
- faktor osobnog odbitka 1,0 množi s osnovicom 1.500,00 kuna,
- faktor osobnog odbitka 0,4 množi s osnovicom 3.750,00 kuna, pa se u stupac 5. upisuje iznos osobnog odbitka 1.500,00 kuna,
- faktor osobnog odbitka 0,4 množi se s osnovicom 3.000,00 kuna, pa se u stupac 6. upisuje iznos osobnog odbitka 1.200,00 kuna, a
- u stupac 10. upisuje se ukupni mjesečni osobni odbitak u iznosu od 4.200,00 kuna.
Primjer 4.
Porezni obveznik - umirovljenik koji ima prebivalište i boravi izvan područia posebne državne skrbi i brdsko- planinskih područja, a mirovina mu je veća od 1.500,00 kuna mjesečno, pri čemu jedan uzdržavani član njegove uže obitelji ima prebivalište i boravi na područiu 1. skupine, a drugi uzdržavani član na područiu 2. skupine.
Pod XI.I.a u stupac 3. upisuje se faktor osobnog odbitka 0,8 (za uzdržavane članove uže obitelji), a izračun mjesečnog osobnog odbitka je slijedeći:
- faktor osobnog odbitka 0,4 množi se s osnovicom 3.750,00 kuna, pa se u stupac 5. upisuje 1.500,00 kuna,
- faktor osobnog odbitka 0,4 množi se s osnovicom 3.000,00 kuna, pa se u stupac 6. upisuje iznos osobnog odbitka 1.200,00 kuna,
- u stupac 9. upisuje se iznos mirovine poreznog obveznika, a
- u stupac 10. upisuje se iznos mjesečnog osobnog odbitka kao zbroj iznosa iz stupaca 5., 6. i 9.
Primjer 5.
Porezni obveznik - umirovljenik koji ima prebivalište i boravi izvan područja posebne državne skrbi i brdsko- planinskih područia, a mirovina mu je manja od 1.500,00 kuna mjesečno, pri čemu jedan uzdržavani član njegove uže obitelji ima prebivalište i boravi na području 1. skupme, a drugi uzdržavani član na području 2. skupine.
Pod XI.l.a u stupac 2. upisuje se faktor osobnog odbitka 1,0, u stupac 3. upisuje se faktor osobnog odbitka 0,8 (za poreznog obveznika i za uzdržavane članove uže obitelji), a izračun mjesečnog osobnog odbitka je slijedeći:
- faktor 1,0 za umirovljenika množi se s osnovicom 1.500,00 kuna (ako je umirovljenik u poreznoj prijavi osim mirovine, iskazao i druge oblike dohotka),
- faktor osobnog odbitka 0,4 množi se s osnovicom 3.750,00 kuna, pa se u stupac 5. upisuje 1.500,00 kuna,
- faktor osobnog odbitka 0,4 množi se s osnovicom 3.000,00 kuna, pa se u stupac 6. upisuje iznos osobnog odbitka 1.200,00 kuna,
- u stupac 10. upisuje se iznos mjesečnog osobnog odbitka kao zbroj iznosa iz stupaca 5. i 6. te iznosa od 1.500,00 kuna.
Dakle, u ovom slučaju ne popunjava se stupac 9.
Primjer 6.
Izračun ukupnog mjesečnog osobnog odbitka ako porezni obveznik - umirovljenik (osoba s invaliditetom) boravi na brdsko - planinskom području ili na području posebne državne skrbi 3. skupine.
a. Ako je porezni obveznik ostvario mirovinu u iznosu manjem od 2.250,00 kuna mjesečno, u stupac 3. upisuje faktor osobnog odbitka 1,25 (faktor osobnog odbitka 1,0 uvećan za faktor po osnovi invalidnosti 0,25), u stupac 7. ili 8. iznos umnoška faktora 1,25 i osnovice 2.250,00, dakle po 2.812,50 kuna mjesečno, te u stupac 10. ukupni mjesečni osobni odbitak u iznosu od 2.812,50 kuna.
b. Ako je porezni obveznik ostvario mirovinu u iznosu većem od 2.250,00, a do 2.550,00 kuna mjesečno, npr. 2.400,00 kuna mjesečno, u stupac 3. upisuje se faktor osobnog odbitka za invalidnost 0,25, u stupac 7. ili 8. iznos umnoška faktora osobnog odbitka za invalidnost 0,25 i osnovice 2.250,00 kuna, dakle 562,50 kuna, u stupac 9. upisuje se iznos mirovine 2.400,00 kuna mjesečno, a u stupac 10. zbroj iznosa osobnog odbitka po osnovi invalidnosti od 562,50 kuna mjesečno te iznosa iskazanog u stupcu 9., dakle u konkretnom slučaju iznos od ukupno 2.962,50 kuna mjesečno. U tom slučaju u stupac 3. ne upisuje se faktor osobnog odbitka za umirovljenika, već samo za njegovu invalidnost.
c. Ako je porezni obveznik ostvario mirovinu u iznosu većem od 2.550,00 kuna mjesečno npr. 3.000,00 kuna mjesečno, u stupac 3. upisuje se faktor osobnog odbitka za invalidnost 0,25, u stupac 7. ili 8. iznos umnoška faktora osobnog odbitka za invalidnost 0,25
i osnovice 2.250,00 kuna, dakle 562,50 kuna, u stupac 9. upisuje iznos od 2.550,00 kuna mjesečno, a u stupac 10. zbroj iznosa osobnog odbitka po osnovi invalidnosti od 562,50 kuna mjesečno te iznosa u stupcu 9., dakle ukupno 3.112,50 kuna mjesečno. I u ovom slučaju u stupac 3. ne upisuje se faktor osobnog odbitka za umirovljenika, već se upisuje samo faktor za njegovu invalidnost.
Povratak na prethodnu stranicu