Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/08-01/1388
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-1
Zagreb, 02.01.2009
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008. godinu

 

 

 

 

 

POREZNA UPRAVA – SREDIŠNJI URED                                

Klasa: 410-01/08-01/1388

Ur. broj: 513-07-21-01/09- 1

Zagreb, 02. siječnja 2009.g.

                                                                                                          POREZNA UPRAVA

                                                                                                          PODRUČNI URED

                                                                                                          -SVIMA-

 

 

Predmet: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008.g.

 

 

Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04 i 73/08; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07 i 146/08; u daljnjem tekstu: Pravilnik) u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, službenicima Porezne uprave dajemo slijedeću

 

 

UPUTU

o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2008. godinu

 

1. Porezni obveznik i opseg porezne obveze

 

U skladu s člankom 2. Zakona i člankom 2. Pravilnika, obveznik poreza na dohodak jest fizička osoba koja ostvaruje dohodak.

 

Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno i to za svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku.

 

Porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proistječu iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka, pa ima obvezu u ime i za račun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do vrijednosti naslijeđene imovine, može podnijeti njegovu godišnju poreznu prijavu i ispuniti druge Zakonom propisane obveze. Ako nasljednik ne podnese poreznu prijavu ostavitelja, dohodak ostavitelja utvrđuje Porezna uprava procjenom.

 

Prema člancima 3. i 4. Zakona, porezni obveznik jest rezident ili nerezident. Rezident jest fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj:

-  ima prebivalište ili uobičajeno boravište,

- nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.

Nerezident jest fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama tuzemnog Zakona.

 

Opseg porezne obveze rezidenta utvrđuje se prema načelu svjetskog dohotka odnosno oporezuje mu se dohodak ostvaren prema svim izvorima dohotka iz članka 5. Zakona (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak) u tuzemstvu i u inozemstvu. Opseg porezne obveze nerezidenta jest ograničen i utvrđuje se prema načelu tuzemnog dohotka odnosno oporezuje mu se dohodak ostvaren prema svim izvorima iz članka 5. Zakona (kao i rezidentu) u tuzemstvu.

 

2. Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu

 

Prema članku 39. Zakona, godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

 

1. dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona (plaću/ mirovinu) kod dva ili više poslodavca istodobno i/ili,

 

2. dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema članku 19. do 24. Zakona na temelju propisanih poslovnih knjiga.

 

            Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi rezident ako oporezivi dohodak iz članka 5. Zakona ostvari izravno iz inozemstva.

 

            Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

 

            Porezni obveznik obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

            Porezni obveznik, koji je prema članku 39. Zakona obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a prema članku 5. Zakona.

 

            Prema članku 39. stavku 6. Zakona, obveznicima poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a istu ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom.

 

            Prema članku 128. Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 181/04, 76/07 i 146/08) i članku 85. Pravilnika godišnju poreznu prijavu obvezno podnose rezidenti članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji po osnovi rada na brodu ostvare dohodak od nesamostalnog rada. Član posade broda koji je rezident i čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, nije obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona, osim ako u skladu s člankom 39. Zakona, ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave. Ako član posade broda čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, u godišnjoj poreznoj prijavi iskaže dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, osim dohotka koji ne podliježe oporezivanju.

 

Primjer 1: Porezni obveznik rezident prijavljen je u registar poreznih obveznika po osnovi ostvarivanja dohotka od imovine iznajmljivanjem nekretnine te je obveznik poreza na dodanu vrijednost i za tu djelatnost vodi poslovne knjige i dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti, a ujedno ostvaruje i primitke za rad kao pomorac koji je plovio u međunarodnoj plovidbi u 2008. godini 185 dana. Pri podnošenju godišnje porezne prijave za 2008. dohodak od samostalne djelatnosti utvrđen na temelju podataka iz poslovnih knjiga (pregledu primitaka i izdataka) upisuje pod točkom 4.2.1. u stupac 2, dok primitak za rad koji je ostvario kao pomorac ne upisuje u prijavu budući da ne podliježe obračunu poreza na dohodak, ali je dužan prijavi priložiti obrasce DPOM i EPOM te ostale propisane isprave.

 

Primjer 2: Porezni obveznik rezident, član posade broda u međunarodnoj plovidbi ostvario je u 2008. po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu tuzemnog brodara, dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 90.000,00 kn. Ostvareni dohodak od nesamostalnog rada ne podliježe oporezivanju, obzirom da je član posade broda u 2008.  imao ukupno 190 dana plovidbe. Porezni obveznik je pored toga u 2008. u tuzemstvu ostvario dohodak od osiguranja u iznosu od 30.000,00 kn, te drugi dohodak u iznosu od 20.000,00 kn.

 

Porezni obveznik obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2008. U Obrascu DOH popunjava pod 1. Opće podatke, navodi priložene isprave pod točkom 7., te potpisuje poreznu prijavu i upisuje nadnevak. Uz poreznu prijavu obvezan je priložiti Obrazac DPOM, Obrazac EPOM te potvrdu isplatitelja o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi.

 

Međutim, ako porezni obveznik za dohodak ostvaren u tuzemstvu po osnovi primitaka od osiguranja i drugog primitka želi popuniti godišnju poreznu prijavu, obvezan je u istoj iskazati ukupno ostvareni dohodak u 2008. godini (dohodak od osiguranja i drugi dohodak), osim primitaka od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji ne podliježu oporezivanju.  

 

 

3. Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu

 

            Prema članku 40. stavku 1. Zakona, godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

           

            1. dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona (plaću/mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno, i/ili

           

            2. dohodak od imovine i imovinskih prava iz članka 27. Zakona (dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga) i/ili,

            3. dohodak od kapitala iz članka 30. Zakona i/ili,

 

            4. dohodak od osiguranja iz članka 31. Zakona i/ili,

 

            5. drugi dohodak iz članka 32. Zakona,

 

a pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. Zakona.

 

            U skladu s člankom 40. stavkom 2. Zakona i člankom 86. stavkom 2. Pravilnika, porezni obveznik koji nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, može istu podnijeti po osnovi ostvarenog dohotka radi ostvarivanja prava na:

 

            1. korištenje izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona,

 

            2. korištenje osobnog odbitka iz članka 36. i članka 54. Zakona,

 

            3. ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice,

 

            4. korištenje stvarno nastalih izdataka pri utvrđivanju dohotka od imovinskih prava prema članku 27. stavku 4. Zakona,

 

            5. druga prava propisana zakonima.

 

            Sukladno odredbama članka 86. stavka 3. Pravilnika, poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak iz članka 32. Zakona ili obavljaju samostalnu djelatnost umjetnika iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona od koje se dohodak utvrđuje kao drugi dohodak prema članku 32. Zakona, ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci odnosno neoporezivi dio naknade u visini:

 

            1. 30 % prema članku 32. stavku 5. Zakona,

 

            2. 25 % neoporezivih primitaka umjetnika prema članku 46. stavku 5. Pravilnika i članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,

 

ako nisu iskorišteni u tijeku poreznog razdoblja pri plaćanju predujma poreza na dohodak. Navedeni izdaci odnosno neoporezivi dio naknade za umjetničko djelo, mogu se priznati poreznim obveznicima u tijeku poreznog razdoblja pri isplati primitka i plaćanju predujma poreza na dohodak od drugog dohotka, pod uvjetima i na način propisan člankom 48. Zakona i člankom 75. Pravilnika.

 

            Ako porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja navedenih prava, obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni oporezivi dohodak u poreznom razdoblju prema članku 5. Zakona.

 

 

4. Porezni obveznici koji ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu

           

            Prema članku 41. Zakona, godišnju poreznu prijavu ne može podnijeti porezni obveznik:

 

            1. za drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa prema članku 33. Zakona,

 

            2. za dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu prema članku 44. Zakona.

 

 

5. Primici koji se ne unose u godišnju poreznu prijavu

 

            U godišnju poreznu prijavu porezni obveznik ne unosi podatke o ostvarenim:

 

a) primicima u 2008. godini koji se u skladu s odredbama članka 9. Zakona ne smatraju dohotkom i to:

            - primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga,

            - primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu. Iznimno, na dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu što su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se od 1. siječnja 2005. godine plaća se predujam poreza na dohodak po stopi od 15%.

            - primici od kamata po vrijednosnim papirima što su izdani u skladu s posebnim zakonom,

            - primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika,

            - izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kojeg bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, a koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike u vrijeme njihovog umirovljenja,

            - mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu,

            - obiteljske mirovine što ih djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

            - državne nagrade što su ustanovljene na osnovi propisa koje donosi Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane statutom tih jedinica i novčane nagrade za osvojenu medalju na olimpijskim igrama te svjetskim i europskim prvenstvima planirane za te namjene u državnom proračunu Republike Hrvatske i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

            - primici po posebnim propisima:

                        - potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji poginulih                              hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

                        - socijalne potpore,

                        - doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta,

                        - primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina,

                        - potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda,

            - potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja,

            - nasljedstva i darovi,

            - primici od otuđenja osobne imovine,

            - odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću, uključivo i isplaćeni iznosi obeštećenja korisnika mirovina koje je nastupilo zbog djelomičnog usklađivanja mirovina za razdoblje od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998. godine, a na temelju Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine (Narodne novine, broj 105/04) kojim se uređuje provođenje odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-283/97 od 12. svibnja 1998. godine (Narodne novine, broj 69/98),

            - primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću prema posebnom zakonu,

            - primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem,

            - primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine (ako su premije osiguranja bile pri uplati oporezivane ili uplaćivane iz dohotka nakon oporezivanja i nisu bile porezno priznati izdatak),

 

b) primicima u 2008. godini na koje se u skladu s odredbama članka 10. Zakona ne plaća porez na dohodak i to:

            - naknadu razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske,

            - naknadu plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda,

            - naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja,

            - nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do 1.600,00 kn mjesečno,

            - nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima,

            - primitke učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, a do 50.000,00 kn godišnje,

            - naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu,

            - naknade i nagrade što ih osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj,

            - primitke radnika i fizičkih osoba koje ostvaruju plaću po osnovi naknada, potpora i nagrada što im isplaćuje poslodavac i isplatitelj plaće, do propisanih iznosa,

            - primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti i drugih djelatnosti koje se oporezuju na način propisan za samostalnu djelatnost, do propisanih iznosa,

            - primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa,

            - stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do 1.600,00 kn mjesečno ili stipendije studenata na sveučilištima i fakultetima, ukupno do visine 4.000,00 kuna mjesečno, koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima,

            - stipendije studenata za redovno školovanje na višim i visokim školama i fakultetima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske,

            - športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje, do ukupno 1.600,00 kn mjesečno,

            - sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata,

            - naknade športašima amaterima prema posebnim propisima do 1.600,00 kuna mjesečno,

            - obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine koje se prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji isplaćuju članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (članak 53. stavak 2. Zakona),

            - primici po osnovi obračunanih propisanih zateznih kamata isplaćenih s osnove plaće ili mirovine koje se isplaćuju po sudskoj presudi te sukladno članku 15. stavku 3. Zakona ne podliježu oporezivanju,

 

c) dohotku od nesamostalnog rada - plaćama i naknadama koje osoblje snaga NATO ostvaruje od NATO-a, kao i podatke o svim drugim vrstama dohotka koje to osoblje ostvaruje izvan Republike Hrvatske, koji se u skladu s odredbama Naputka o provođenju odredbi ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje plaćanje poreza (Narodne novine, broj 13/96), izuzimaju od oporezivanja u Republici Hrvatskoj, bez obzira na status osoblja NATO-a kao poreznih obveznika (rezidenata ili nerezidenata) prema propisima Republike Hrvatske,

 

d) dohotku iz članka 11. Zakona kojega su ostvarile fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju diplomatsko-konzularne dužnosti i koje na tako ostvaren dohodak ne plaćaju porez na dohodak i to:

            1. šefovi inozemnih diplomatskih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj i diplomatsko osoblje inozemnih diplomatskih misija u Republici Hrvatskoj, a i članovi njihove uže obitelji, ako ti članovi nisu hrvatski državljani ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj,

 

            2. šefovi inozemnih konzulata u Republici Hrvatskoj i konzularni dužnosnici te članovi njihove uže obitelji, ako ti članovi nisu hrvatski državljani ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj,

 

            3. dužnosnici UN i njihovih posebnih agencija, stručnjaci tehničke pomoći UN i njihovih posebnih agencija,

 

            4. fizičke osobe zaposlene kod inozemnih diplomatskih misija, konzulata i međunarodnih organizacija, fizičke osobe zaposlene kod šefova diplomatskog osoblja inozemnih diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, ako nisu hrvatski državljani ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj,

 

            5. počasni konzularni dužnosnici inozemnih konzulata u Republici Hrvatskoj za primitke što ih ostvaruju od države koja ih je imenovala za obavljanje konzularnih poslova,

 

e) primicima u 2008. godini koji se u skladu s člankom 15. Zakona ne smatraju primicima od nesamostalnog rada, uključivo i dodatke na mirovine isplaćene sukladno Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 79/07) te sukladno mišljenju Porezne uprave-Središnjeg ureda, Klasa: 140-01/07-01/39, Ur.br.: 513-07-21-01/07-6 od 21. studenoga 2007.g.,

 

f) primicima u skladu s odredbama članka 24. stavka 2. Pravilnika koji se ne smatraju poslovnim primicima, odnosno o darovanjima koje su tijekom 2008. godine primili umjetnici koji umjetničku djelatnost obavljaju samostalno, kao slobodno zanimanje, a oporezuju se na način propisan odredbama članka 19. do 24. Zakona i to do iznosa 20.000,00 kuna godišnje, uz uvjete da za primljene darove nisu dali nikakvu protučinidbu, da su darove u novcu primili doznakom darovatelja na žiro račun, a darove u stvarima i uslugama na temelju ugovora o darovanju ili neke druge pisane isprave s istaknutom tržišnom vrijednosti darovane stvari i/ili usluge, te da su isprave o darovanjima (preslike naloga za prijenos, ugovor o darovanju, potvrde primitka darovane stvari ili usluge i slično) priložili uz godišnju poreznu prijavu.

 

g) primicima u skladu s odredbama članka 81.a stavaka 1. i 2. Pravilnika koje je član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, ostvario za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi ako je ispunio, u skladu s Pomorskim zakonikom, uvjet trajanja razdoblja plovidbe 183 dana ili više od 183 dana.

 

 

6. Rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2008. godinu

 

            U skladu s člankom 42. Zakona i člankom 62. stavkom 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08), porezni obveznici koji su obvezni ili žele podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2008. godinu, obvezni su je podnijeti po isteku godine, najkasnije do kraja mjeseca veljače 2009. godine.

           

            Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga odnosno razloga za koje nije odgovoran (boravak na liječenju, elementarne nepogode, viša sila) propusti predati poreznu prijavu (koju je obvezno ili dobrovoljno trebao predati) u zakonskom roku do kraja mjeseca veljače 2009. godine, može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje (članak 84. Općeg poreznog zakona) i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje odnosno od dana kada je doznao za uzrok. Npr. porezni obveznik se nalazi na bolničkom liječenju od 20. siječnja do 10. ožujka 2009. godine, radi čega poreznu prijavu nije podnio do kraja mjeseca veljače 2009. godine. Ako je obvezan ili želi podnijeti poreznu prijavu, može do 19. ožujka 2009. godine podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i istodobno poreznu prijavu.

 

            Međutim, po isteku roka od tri mjeseca od propuštenog roka (dakle najkasnije do 1. lipnja 2009. godine, obzirom da je 31. svibnja 2009. godine nedjelja) porezni obveznik više ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je propuštanje i toga roka bilo uzrokovano višom silom.

 

            O zahtjevu za povrat u prijašnje stanje nadležna ispostava Porezne uprave odlučuje zaključkom.

 

            U skladu s člankom 39. stavkom 6. Zakona i člankom 82. Općeg poreznog zakona, po poreznim prijavama koje su porezni obveznici obvezni podnijeti, ali ih nisu podnijeli u propisanim rokovima, pri čemu nisu postojali opravdani razlozi za propuštanje roka, Porezna uprava utvrđuje godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak procjenom, te, sukladno članku 207. stavku 1. točki 18. Općeg poreznog zakona, podnosi prijavu za vođenje prekršajnog postupka.

 

            Po poreznim prijavama koje porezni obveznici žele podnijeti, a nisu ih podnijeli u propisanom roku, pri čemu nisu postojali opravdani razlozi za propuštanje roka, Porezna uprava donijet će zaključak o obustavi postupka u skladu sa člankom 125. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91 i 103/96). Navedeno znači da se po takvim poreznim prijavama neće utvrđivati porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, a ni razlike.

 

 

7.  Kome se predaje godišnja porezna prijava

 

            Rezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

           

            Nerezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu sjedišta isplatitelja ili većeg dijela njegove imovine, odnosno prema mjestu u kojem je pretežno obavljao djelatnost ili mjestu u kojemu su se koristila imovinska prava od kojih je ostvario dohodak.

 

            Porezni obveznici koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u Gradu Zagrebu (osim Sesveta) godišnju poreznu prijavu podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Ispostavi Zagreb - za poreze građana (10000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 32), ali prijavu mogu podnijeti i bilo kojoj ispostavi Porezne uprave na području Grada Zagreba.

 

            Za dohodak koji su ostvarili supoduzetnici zajedničkim obavljanjem djelatnosti odnosno zajedničkom imovinom i imovinskim pravima, prijava o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti podnosi se ispostavi područnog ureda Porezne uprave na čijem području se nalazi prebivalište ili uobičajeno boravište nositelja zajedničke djelatnosti odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava. Rješenjem o utvrđenom dohotku iz zajedničke djelatnosti utvrđuju se udjeli u zajedničkom dohotku svakog supoduzetnika u zajedničkoj djelatnosti, a tako utvrđene udjele u zajedničkom dohotku svaki od supoduzetnika je obvezan unijeti u svoju godišnju poreznu prijavu, koju predaje mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu svog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

 

            Ako je rezident tijekom 2008. godine mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište između općina ili gradova u Republici Hrvatskoj, mjerodavnim prebivalištem ili uobičajenim boravištem za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, smatra se ona općina ili grad u kojemu je imao prebivalište ili uobičajeno boravište veći odnosno pretežiti dio godine. Primjerice, porezni obveznik je do kraja mjeseca ožujka 2008. godine imao prebivalište u Velikoj Gorici, a od 1. travnja ima prebivalište u Samoboru. U godišnjem obračunu mjerodavnim prebivalištem će se smatrati Samobor. U godišnjem obračunu mjerodavnim prebivalištem će se smatrati Samobor. Radi toga će se razlika poreza i prireza po godišnjem obračunu za dodatnu uplatu usmjeriti Samoboru, odnosno s uplatnog računa Samobora vratit će se poreznom obvezniku više plaćeni porez i prirez koji je utvrđen godišnjim obračunom.

 

            Porezni obveznici mogu poreznu prijavu predati izravno u ispostavi Porezne uprave ili je mogu poslati poštom.

 

            U skladu s odredbama članka 64. Općeg poreznog zakona porezni obveznik koji zbog osobnih uvjeta (nepismenost, invaliditet gornjih ekstremiteta, sljepoća ili slabovidnost, nedostatak na tržištu propisanog obrasca) ne može poreznu prijavu podnijeti u pisanom obliku na obrascu, može poreznu prijavu usmeno izjaviti u zapisnik službenoj osobi poreznog tijela. U tom slučaju poreznu prijavu osobno izjavljuje u ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svojemu prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

8. Razdoblje utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

 

            Prema članku 7. Zakona, porez na dohodak se utvrđuje za kalendarsku 2008. godinu (porezno razdoblje). Porezno razdoblje može biti i kraće i to ako je u tijeku 2008. godine rezident promijenio status u nerezidenta i obratno te ako je porezni obveznik tijekom godine rođen ili je preminuo.

 

            Za kraća porezna razdoblja porez na dohodak se utvrđuje na način propisan za godišnji obračun (članak 81. Pravilnika).

 

            Ako je porezni obveznik ostvario dohodak za koji je propisano obvezno podnošenje godišnje porezne prijave, a porezno razdoblje je radi njegove smrti bilo kraće od kalendarske godine, njegovu poreznu prijavu za to kraće porezno razdoblje može podnijeti njegov nasljednik. U slučaju više nasljednika poreznu prijavu ostavitelja može podnijeti nositelj zajedničke djelatnosti ili zajedničke imovine i imovinskih prava. Ako nasljednik odnosno nositelj zajedničke djelatnosti ili zajedničke imovine i imovinskih prava ne podnese poreznu prijavu ostavitelja, dohodak ostavitelja utvrdit će Porezna uprava procjenom (članak 2. stavak 2. Pravilnika).

 

 

9. Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak

 

            Ako nakon utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i umanjenja godišnjeg poreza za, tijekom poreznog razdoblja 2008. godine uplaćene predujmove poreza po svim izvorima dohotka, kao i za inozemni porez koji se prema članku 37. stavku 4. Zakona i članku 82. Pravilnika može uračunati, preostane razlika poreza na dohodak za uplatu, porezni obveznik mora dužni porez, u skladu s odredbama članka 37. stavka 6. Zakona i članka 81. stavka 5. Pravilnika, platiti u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu za 2008. godinu.

 

            Dužan iznos poreza porezni obveznik može uplatiti kod ovlaštene organizacije za platni promet, nalogom za uplatu koji mu se dostavlja uz rješenje o utvrđenom godišnjem porezu i razlici za uplatu.

 

            Međutim, obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva za koju su obveznici poreza na dodanu vrijednost te djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, kojima će po godišnjem obračunu biti utvrđena razlika poreza i prireza za uplatu, obvezni su dužni iznos poreza i prireza platiti preko računa kod banaka na kojima vode svoja novčana sredstva.

 

 

10. Povrat preplaćenog godišnjeg poreza na dohodak

 

            Ako se nakon utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrdi razlika više plaćenog predujma poreza u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, više uplaćeni porez u 2008. godini može se, u skladu s odredbama članka 37. stavka 7. Zakona i članka 81. stavka 6. i 7. Pravilnika, vratiti poreznom obvezniku bez posebnog pisanog zahtjeva.

 

            Iznimno, poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i poreznim obveznicima koji dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti prema članku 19. do 24. Zakona, više plaćeni porez vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u predujam za iduće razdoblje, do iskorištenja preplaćenog iznosa. Pisani zahtjev za povrat više plaćenog poreza porezni obveznik mora podnijeti u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu za 2008. godinu.

 

            Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza u pravilu će se izvršiti negotovinski i to na račun (tekući, ali i žiroračun) kojega porezni obveznici imaju otvorenog kod banaka i kojega su naveli u godišnjoj poreznoj prijavi pod 1.8. Obrasca DOH.

 

            Porezna uprava će iznimno povrat preplaćenog poreza i prireza izvršiti i gotovinski, na način da će uz rješenje o godišnjem porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak za 2008. godinu kojim je utvrđena razlika poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat, dostaviti naloge za povrat, pa će ti porezni obveznici (građani) povrat ostvariti podnošenjem naloga ovlaštenoj organizaciji za platni promet, uz plaćanje odgovarajuće naknade toj organizaciji.

 

            Odredbama članka 113. stavka 6. Općeg poreznog zakona propisano je da Porezna uprava neće izvršiti povrat preplaćenog poreza ako je utvrdila da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza koje naplaćuje. Člankom 2. stavkom 8. Općeg poreznog zakona propisano je da se odredbe toga Zakona koje su propisane za poreze na odgovarajući način primjenjuju i na druga javna davanja propisana tim Zakonom. Prema tome više plaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za 2008. godinu može se uračunati u obvezu poreza za 2009. godinu ili vratiti poreznom obvezniku sa ili bez pisanog zahtjeva, samo u slučaju ako porezni obveznik nema evidentiranih nepodmirenih obveza po osnovi poreza i drugih javnih davanja (poreza na dodanu vrijednost, poreza na promet nekretnina, poreza na nasljedstva i darove, poreza na plovila, poreza na cestovna motorna vozila, poreza na automate za zabavne igre, poreza na kuće za odmor, poreza na potrošnju i drugih poreza, članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, doprinosa za zapošljavanje, spomeničke rente i drugog).

 

 

11. Koji obrasci se predaju u svezi s obračunom godišnjeg poreza na dohodak

 

            Za utvrđivanje poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2008. godinu, sukladno odredbama članaka 83., 87. i 88. Pravilnika, porezni obveznik predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave sljedeće obrasce:

 

            - Obrazac DOH-Z - „Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti za 2008. godinu",

 

            - Obrazac DOH - „Prijava poreza na dohodak za 2008. godinu" (u daljnjem tekstu: godišnja porezna prijava).

 

 

11.1. Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti za 2008. godinu -Obrazac DOH-Z

           

            Obrazac DOH-Z - „Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti za 2008. godinu" podnosi se za dohodak koji je u 2008. godini ostvaren obavljanjem zajedničke djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, te od zajedničke imovine i imovinskih prava i to od više osoba, kao supoduzetnika, vlasnika udjela i suvlasnika.

 

            Prijavu o dohotku od zajedničke djelatnosti sastavlja nositelj zajedničke djelatnosti odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava i dostavlja ju ispostavi područnog ureda Porezne uprave na području na kojem ima prebivalište ili uobičajeno boravište.

 

            Prijava o dohotku od zajedničke djelatnosti dostavlja se prije godišnjih poreznih prijava svakog supoduzetnika, najkasnije do kraja mjeseca siječnja 2009. godine za 2008. godinu, a u roku koji im omogućava da svoje godišnje porezne prijave za 2008. godinu na Obrascu DOH podnesu do kraja veljače 2009. godine i u te prijave uključe pripadajući udio u zajedničkom dohotku.

 

            U prijavu o dohotku od zajedničke djelatnosti - Obrazac DOH-Z, upisuju se, uz podatke o nadležnom Područnom uredu i ispostavi Porezne uprave koja je u sastavu tog Područnog ureda, a koja je nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta nositelja zajedničke djelatnosti ili nositelja zajedničke imovine i imovinskih prava, slijedeći podaci o:

 

            1. nadnevku predaje prijave, nazivu i adresi sjedišta zajedničke djelatnosti (mjestu, ulici i kućnom broju), kao i telefonskom broju na kojem ovlašteni službenik Porezne uprave može od supoduzetnika dobiti sva potrebna objašnjenja i informacije u svezi s Obrascem DOH-Z (podaci pod 1. Obrasca DOH-Z).

 

            Za zajedničku imovinu unosi se podatak o adresi na kojoj se nalazi zajednička imovina od koje se ostvaruje dohodak, a za imovinska prava podatak o adresi pravne ili fizičke osobe koja imovinska prava koristi uz plaćanje naknade za to korištenje,

 

            2. imenu i prezimenu, mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, ulici i kućnom broju, te matičnom broju građana nositelja zajedničke djelatnosti odnosno nositelja zajedničke imovine i imovinskih prava (podaci pod 2. Obrasca DOH-Z),

 

Prema članku 14. stavku 1. Općeg poreznog zakona poreznim brojem za potrebe oporezivanja smatra se osobni identifikacijski broj propisan Zakonom o osobnom identifikacijskom broju. Odredbama članka 56. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 1/09) propisano je da iznimno od članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju i članaka 37., 38., 44., 45. i 46. toga Pravilnika, u razdoblju do 31. prosinca 2009. obveznici broja, uključujući zatečene osobe, te korisnici broja koriste kao identifikacijske oznake jedinstveni matični broj građana (MBG), matični broj za pravne osobe (MB), sistemski broj i evidencijski broj za stranca, odnosno koriste postojeće identifikacijske oznake.

 

            3. supoduzetnicima (suvlasnicima) imenima i prezimenima, matičnom broju građana i adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta svakog supoduzetnika odnosno suvlasnika (podaci pod 3. Obrasca DOH-Z),

 

            4. iznosu zajedničkog dohotka/ gubitka u 2008. godini utvrđenog na temelju poslovnih knjiga za zajedničku djelatnost u skladu s odredbama članaka 19. do 24. Zakona, prije dodatnog umanjenja dohotka prema člancima 56. i 57. Zakona ili za zajedničku imovinu i imovinska prava u skladu s odredbama članka 27. Zakona (podatak pod 4. Obrasca DOH-Z),

 

            5. iznosu dodatnog umanjenja zajedničkog dohotka ili uvećanja gubitka za plaće novozaposlenih osoba prema članku 56. stavku 1. Zakona (podatak pod 5. Obrasca DOH-Z),

 

            Sukladno članku 50. stavku 6. Pravilnika, a prema članku 6. Zakona kojim je propisano utvrđivanje porezne osnovice, po osnovi dodatnog umanjenja dohotka od samostalne djelatnosti za iznos plaća novozaposlenih osoba i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iz članka 56. stavka 1. Zakona ili za državnu potporu za naukovanje za obrtnička zanimanja sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, broj 109/07 i 152/08) te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona, za iznos izdataka za školovanje i stručno usavršavanje iz članka 56. stavka 6. Zakona ili za državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona i za iznos izdataka za istraživanje i razvoj iz članka 57. stavka 1. Zakona, može se utvrditi gubitak odnosno po toj osnovi može se povećati gubitak nastao u tekućem poreznom razdoblju. Razvidno jest da se navedeno odnosi i na podatke pod slijedećim točkama 6., 7. i 8. Obrasca DOH-Z,

           

            6. iznosu dodatnog umanjenja zajedničkog dohotka ili uvećanja gubitka za isplaćene nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja prema članku 56. stavku 1. Zakona ili za državnu potporu za naukovanje za obrtnička zanimanja sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona (podatak pod 6. Obrasca DOH-Z). Korisnik državne potpore može koristiti državnu potporu u obliku stope umanjenja u postotku, sukladno članku 6. stavcima 2. i 3. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, pod uvjetom da je korisnik državne potpore ostvario dohodak od samostalne djelatnosti prije dodatnih umanjenja. Ako je ostvaren gubitak, korisnik državne potpore ne može koristiti dodatno umanjenje iz članka 6. stavaka 2. i 3. toga Zakona,

 

            7. iznosu dodatnog umanjenja zajedničkog dohotka ili uvećanja gubitka za izdatke školovanja i stručnog usavršavanja radnika i obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema članku 56. stavku 6. Zakona ili za državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona (podatak pod 7. Obrasca DOH-Z),

 

            8. iznosu dodatnog umanjenja zajedničkog dohotka ili uvećanja gubitka za izdatke istraživanja i razvoja prema članku 57. stavku 1. Zakona (podatak pod 8. Obrasca DOH-Z),

 

            9. iznosu dohotka/ gubitka od zajedničke djelatnosti nakon umanjenja prema člancima 56. i 57. Zakona (od točke 5. do točke 8. Obrasca DOH-Z). Podatak se upisuje pod 9. Obrasca DOH-Z.

 

            Ako je u 2008. godini iz zajedničke djelatnosti odnosno od zajedničke imovine i imovinskih prava ostvaren gubitak, u ovaj redak se upisuje iznos ostvarenog gubitka odnosno iznos sa predznakom "minus" (-).

 

            10. raspodjeli ostvarenog zajedničkog dohotka/ gubitka u 2008. godini na supoduzetnike (podaci pod 10. Obrasca DOH-Z) i to: ukupan iznos dijela zajedničkog dohotka/ gubitka koji pripada svakom supoduzetniku,

 

            10.1. u stupac 1. - redni broj,

 

            10.2. u stupac 2. - matični broj građana svakog supoduzetnika/ suvlasnika (podatak iz odgovarajućeg rednog broja pod 3. Obrasca DOH-Z),

 

            10.3. u stupac 3. - postotak udjela u zajednički ostvarenom dohotku. Postotak udjela u zajednički ostvarenom dohotku se utvrđuje prema odredbama zaključenog ugovora o supoduzetništvu, a ako takvog ugovora nema dohodak se dijeli na jednake dijelove (članak 34. stavak 2. Zakona),

 

            10.4. u stupac 4.- podatak o iznosu dohotka/ gubitka svakog supoduzetnika (suvlasnika) koji mu temeljem utvrđenih kriterija pripada iz zajedničke djelatnosti i zajedničke imovine i imovinskih prava. Iznos dohotka/ gubitka svakog supoduzetnika (suvlasnika) dobije se primjenom postotka udjela iz stupca 3. pod 10. na iznos ukupno ostvarenog dohotka/gubitka iskazanog pod 9. Obrasca DOH-Z. Ako je iz zajedničke djelatnosti ostvaren gubitak pojedinačne svote u stupcu 4. iskazuju se s predznakom "minus" (-),

 

            10.5. u stupac 5. - podatak o iznosima koji se pribrajaju ili/i odbijaju od dohotka svakog supoduzetnika/ suvlasnika koji je iskazan u stupcu 6. Obrasca DOH-Z. Pripadajući udjeli u zajedničkom dohotku utvrđeni na opisani način mogu se uvećati i umanjiti u skladu s odredbama članka 49. stavka 6., 7., 8. i 9. Pravilnika odnosno uvećati onom supoduzetniku/ suvlasniku koji je u tijeku 2008. godine primio naknadu za svoj rad u zajedničkoj djelatnosti ili je primio naknadu za vlastito dobro koje je u tijeku godine korišteno za obavljanje zajedničke djelatnosti, a umanjiti za izdatke koje je tijekom godine za zajedničku djelatnost imao supoduzetnik, a ti izdaci nisu umanjili dohodak od zajedničke djelatnosti. U stupac 5 upisuju se možebitna umanjenja dohotka supoduzetnika/ suvlasnika po osnovi izdataka za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona, do visine dohotka nakon uvećanja ili umanjenja iz članka 49. stavaka 6., 7., 8. i 9. Pravilnika. Po osnovi tih izdataka ne može se iskazati niti uvećati ostvareni gubitak supoduzetnika/ suvlasnika. Ako su izdaci po osnovi uplaćenih premija osiguranja umanjili dohodak supoduzetnika/suvlasnika ostvaren obavljanjem zajedničke djelatnosti, navedeni izdaci ne mogu se porezno priznati pri umanjenju primitaka ostvarenih po osnovi ostalih izvora oporezivog dohotka pri podnošenju godišnje porezne prijave Obrasca DOH supoduzetnika/ suvlasnika.

 

            10.6. u stupac 6.- podatak o ukupnom dohotku/ gubitku svakog supoduzetnika/ suvlasnika koji se dobije zbrajanjem pripadajućeg udjela u zajedničkom dohotku/gubitku iz stupca 4. pod 10. s propisanim uvećanjima i umanjenjima iz stupca 5. pod 10. Obrasca DOH-Z. Dio zajedničkog dohotka/gubitka koji pripada svakom supoduzetniku/suvlasniku, a utvrđen je na opisani način i iskazan u stupcu 6. pod 10., svaki supoduzetnik/suvlasnik iskazuje u svojoj godišnjoj poreznoj prijavi - Obrascu DOH i to u dijelu „SD" pod 4.2.1. stupac 5., uz podatak o matičnom broju građana nositelja zajedničke djelatnosti, odnosno zajedničke imovine i imovinskog prava iskazanom pod 2. Obrasca DOH-Z, koji se unosi u dio „SD" pod 4.2.1. stupac 6. Dio zajedničkog dohotka od imovine i imovinskih prava prema članku 27. Zakona (dohodak se utvrđuje na način da se od najamnine/zakupnine priznaju paušalni izdaci 30% i predujam poreza plaća se prema rješenju Porezne uprave) koji pripada svakom suvlasniku i iskazan je u stupcu 6. pod 10., svaki suvlasnik, ako je obvezan ili ako želi podnijeti godišnju poreznu prijavu, iskazuje u Obrascu DOH pod 4.3.,

 

            11. U prijavu dohotka od zajedničke djelatnosti - Obrazac DOH-Z, unose se i podaci o olakšicama, oslobođenjima i poticajima (podaci pod 11. Obrasca DOH-Z), ako su u zajedničkoj djelatnosti tijekom 2008. godine korištene olakšice, oslobođenja i poticaji i to po osnovi:

            1. obavljanja zajedničke djelatnosti slobodnog zanimanja umjetnika od koje se dohodak utvrđuje na način propisan člancima 19. do 24. Zakona, za koju je iskorištena olakšica iz članka 24. stavka 2. Pravilnika i članka 20. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine, broj 43/96 i 44/96). Upisuje se ukupan iznos darovanja primljen u svrhe obavljanja te djelatnosti od pravnih i fizičkih osoba do 20.000,00 kuna godišnje (koji se ne smatra poslovnim primitkom), pod uvjetom da se o primljenim iznosima posjeduju vjerodostojne isprave (nalog za prijenos, potvrdu o primitku stvari, prava i usluga i drugo) i prilože uz Obrazac DOH-Z,

 

            2. obavljanja zajedničke djelatnosti slobodnog zanimanja umjetnika od koje se dohodak utvrđuje na način propisan člancima 19. do 24. Zakona, za koju je primitak od te djelatnosti tijekom 2008. godine umanjen za neoporezivi dio u visini 25% ostvarenih primitaka za umjetničko djelo prema članku 46. stavku 5. Pravilnika, u svezi s člankom 24. stavkom 3. Pravilnika i članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

           

            Dakle, iskazuje se iznos neoporezivog dijela autorskog honorara za umjetničko djelo, za koji je zajednički dohodak umanjen i tako umanjen iskazan pod 4. Obrasca DOH-Z,

 

            3. porezno priznatih stvarno nastalih izdataka u iznosu 30% po osnovi reprezentacije (članak 22. stavak 1. točka 1. Zakona). Iskazuje se navedeni iznos porezno priznatih izdataka reprezentacije za koji je zajednički dohodak umanjen i tako umanjen iskazan pod 4. Obrasca DOH-Z,

 

            12. popis priloga uz Obrazac DOH-Z (podaci pod 12. Obrasca DOH-Z). Upisuju se podaci koji se odnose na popis svih priloga uz Obrazac DOH-Z i to:

 

            - ugovora i isprava o zajedničkoj djelatnosti i odnosima između supoduzetnika međusobno i zajedničke djelatnosti i supoduzetnika, ako se oni već ne nalaze u nadležnoj ispostavi Porezne uprave,

 

            - ugovora i isprava o otuđenju zajedničke djelatnosti ili dijelova zajedničke djelatnosti, ako se djelatnost ne nastavlja,

 

            - pregled poslovnih primitaka i izdataka sastavljen za zajedničku djelatnost odnosno izvadak iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima, pri čemu se posebno iskazuju podaci o iznosu otpisa te reprezentaciji, a i podatak o broju zaposlenih radnika sa stanjem na dan 31. prosinca. Pregled poslovnih primitaka i izdataka sastavljen za zajedničku djelatnost predaje se uz Prijavu o dohotku od zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z, a ne uz pojedinačne godišnje porezne prijave na Obrascu DOH svakog supoduzetnika,

 

            - pregled poslovnih primitaka i izdataka ako se ne vode poslovne knjige (dohodak od zajedničke imovine i imovinskih prava),

 

            - isprava na temelju kojih su korištene porezne olakšice (preslici ugovora i preslici naloga o primljenim iznosima, preslici potvrda nadležnih strukovnih udruga i ovlaštenih agencija da se radi o umjetničkom djelu),

 

            - isprave za korištenje izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona odnosno potvrde osiguravatelja iz članka 42. stavka 11. Pravilnika,

 

            - evidencije i dokumentacija u svezi korištenja državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te naukovanje sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona,

 

            13. Prijavu o dohotku od zajedničke djelatnosti - Obrazac DOH-Z potpisuje nositelj zajedničke djelatnosti, ako je za potpisivanje ovlašten ugovorom ili ispravama o zajedničkoj djelatnosti ili opunomoćenik odnosno porezni savjetnik (članak 15. Općeg poreznog zakona).

 

            14. Prijavu o dohotku od zajedničke djelatnosti - Obrazac DOH-Z obvezan je potpisati i ovlašteni službenik ispostave Porezne uprave koji je prijavu zaprimio, a svojim potpisom i pečatom potvrđuje prijem Prijave i svih isprava u prilogu.

 

            Iznosi pod 4. do 11. Obrasca DOH-Z iskazuju se u kunama i lipama.

           

            Zajednički dohodak/gubitak i njegova raspodjela na pojedine supoduzetnike po podnesenoj prijavi o dohotku od zajedničke djelatnosti utvrđuje se rješenjem odnosno privremenim poreznim rješenjem ako je Porezna uprava to rješenje donijela na temelju podataka koje su porezni obveznici iskazali u poreznoj prijavi. Rješenje ili privremeno porezno rješenje dostavlja se nositelju zajedničke djelatnosti, koji je obvezan izvijestiti sve supoduzetnike o visini utvrđenog dohotka i njegovoj raspodjeli na svakog pojedinog supoduzetnika.

 

            Rješenje odnosno privremeno rješenje smatra se rješenjem o porezu, protiv kojeg se može izjaviti žalba u smislu odredbi članka 159. do 162. Općeg poreznog zakona, ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu nositelja zajedničke djelatnosti i to u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

 

 

11.2. Prijava poreza na dohodak za 2008. godinu - Obrazac DOH

 

            U skladu s člankom 87. stavkom 2. Pravilnika, godišnja porezna prijava poreza na dohodak podnosi se na Obrascu DOH. Ako je porezno razdoblje, u skladu s člankom 7. Zakona, kraće od kalendarske godine, u Obrascu DOH navodi se porezno razdoblje od (dan i mjesec) do (dan i mjesec).

 

            Godišnju poreznu prijavu - Obrazac DOH s popunjenim podacima pod 1. (opći podaci) i pod 6. o iskorištenim olakšicama, oslobođenjima i poticajima te određenim izdacima, sastavljaju i Poreznoj upravi obvezno dostavljaju i oni porezni obveznici koji nisu obvezni prema članku 39. Zakona niti ne žele, sukladno članku 40. Zakona, podnijeti godišnju poreznu prijavu, a tijekom su poreznog razdoblja iskoristili propisane olakšice i oslobođenja iz članka 87. stavka 2. točke 29. Pravilnika i to:

 

            - neoporezive primitke u visini 25% za umjetničko djelo od obavljanja samostalne djelatnosti umjetnika od kojih se dohodak utvrđuje na način propisan za drugi dohodak (članak 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i članak 46. stavak 5. Pravilnika),

 

            - porezno priznate izdatke u skladu s člankom 12. stavkom 9. Zakona po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskoga i dodatnog zdravstvenoga osiguranja (u skladu s mišljenjem Porezne uprave – Središnjeg ureda, Klasa: 410-01/06-01/1104, Ur.br.: 513-07-21-01/06-2 od 27. studenog 2006. o izdacima po osnovi uplaćenih premija zdravstvenog osiguranja) i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, za koje su u tijeku poreznog razdoblja umanjivani primici po osnovi nesamostalnog rada (plaća i mirovina). Godišnju poreznu prijavu - Obrazac DOH s popunjenim podacima pod 1. i 6. o iskorištenim olakšicama, oslobođenjima i poticajima nisu obvezni sastaviti i Poreznoj upravi dostaviti oni porezni obveznici koji su tijekom poreznog razdoblja ostvarili samo dohodak od nesamostalnog rada i možebitno dohodak po ostalim izvorima za koji nisu obvezni, ni ne žele podnijeti godišnju poreznu prijavu, a tijekom poreznog razdoblja primitke od nesamostalnog rada poslodavac/isplatitelj primitka (plaće) i mirovine je umanjivao za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona i to ako je poslodavac/isplatitelj primitka (plaće) i mirovine u propisanom roku dostavio obrazac iz članka 42. stavka 9. Pravilnika,

 

            - umanjenje poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz primitaka od nesamostalnog rada (plaće i mirovine) koje su ostvarili hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sukladno članku 53. stavku 1. Zakona.

           

            U prijavu poreza na dohodak za 2008. godinu - Obrazac DOH, upisuju se, uz podatke o nadležnom Područnom uredu i ispostavi Porezne uprave koja je u sastavu tog Područnog ureda, a koja je nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika, slijedeći podaci o:

 

            - pod 1. opći podaci o poreznom obvezniku:

 

            1.1. ime i prezime i ime roditelja,

 

            1.2. adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj). Porezni obveznik upisuje adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta koju ima u trenutku sastavljanja i dostavljanja godišnje porezne prijave,

 

            1.3. matični broj građana ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave,

 

            1.4. podatak o statusu umirovljenika i razdoblju umirovljenja u poreznom razdoblju,

 

            1.5. podatak o prebivalištu i boravku na području posebne državne skrbi ili brdsko - planinskom području kao: P1 - područje posebne državne skrbi prve skupine i Grada Vukovara, P2 - područje posebne državne skrbi druge skupine, P3 - područje posebne državne skrbi treće skupine, P4 - brdsko - planinska područja, na kojima su propisane olakšice.

           

            Napominjemo da su područja posebne državne skrbi propisana Zakonom o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 44/96, 57/96, 124/97, 78/99, 73/00, 87/00, 127/00, 94/01, 88/02, 26/03-pročišćeni tekst, 42/05 i 90/05) koji se primjenjivao do 30.srpnja 2008. i Zakonom o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08) koji se primjenjuje od 31. srpnja 2008. i Odlukom o potvrđivanju statusa pripadnosti općina trećoj skupini područja posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 138/02), a brdsko - planinska područja Zakonom o brdsko - planinskim područjima (Narodne novine, broj 12/02, 32/02,117/03, 42/05, 90/05 i 80/08).

            1.6. podaci o promjenama prebivališta ili uobičajenog boravišta u tuzemstvu ili inozemstvu tijekom godine, a ako se radi o područjima posebne državne skrbi i drugim područjima na kojima su propisane olakšice i odgovarajuću oznaku tih područja (kao P1, P2, P3 i P4). Ako je dakle porezni obveznik tijekom 2008. godine mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište, kako u Republici Hrvatskoj, tako i između Republike Hrvatske i inozemstva, popunjava obvezno i podatke o razdoblju, državi, mjestu, ulici i kućnom broju, koji se odnose na te promjene, a i možebitno odgovarajuću oznaku za područja posebne državne skrbi ili brdsko - planinska područja na kojima su propisane olakšice i na kojima je imao prebivalište i boravio u tijeku poreznog razdoblja,

 

            1.7. podaci o invalidnosti uključujući i podatke o invalidnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Podatke o invalidnosti iskazuje porezni obveznik kojem je rješenjem, sukladno članku 36. stavku 8. Zakona, donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje. Upisuju se podaci o razdoblju invalidnosti/ tjelesnog oštećenja u tijeku poreznog razdoblja za koje se podnosi godišnja porezna prijava, zaokružuje oznaka invalidnosti u navedenom razdoblju i to kao I za primjenu faktora osobnog odbitka iz članka 36. stavka 2. točke 3. Zakona odnosno 0,3 osnovnog osobnog odbitka po osnovi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja poreznog obveznika ili kao I* za primjenu faktora osobnog odbitka iz članka 36. stavka 2. točke 4. Zakona odnosno 1,0 osnovnog osobnog odbitka ako je poreznom obvezniku rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje po jednoj osnovi 100 % ili koji radi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja ima, temeljem posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu. Napominjemo da porezni obveznik može po osnovi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja pod navedenim propisanim uvjetima u istom razdoblju koristiti ili faktor 0,3 ili faktor 1,0 osnovnog osobnog odbitka za invalidnost. Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, uz prethodno navedene podatke, upisuju i postotak invalidnosti u iskazanom razdoblju invalidnosti utvrđen rješenjem. Pod 1.7. obvezno se unose i sve možebitne promjene u svezi invalidnosti u tijeku poreznog razdoblja za koje se podnosi godišnja porezna prijava.

 

Primjer 1: Invalidnost je od 20. svibnja 2008. godine poreznom obvezniku rezidentu utvrđena rješenjem nadležnog tijela. Porezni obveznik pod 1. 7. Obrasca DOH upisuje:

 

1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)

R. br.

Razdoblje invalidnosti

HRVI DA / NE

oznaka invalidnosti (zaokružiti)

postotak invalidnosti (ispunjava HRVI)

1.

od 20.05.08.   

do 31.12.08.

NE

I

I*

 

 

Poreznom obvezniku priznaje se dio osobnog odbitka u visini 0,3 osnovnog osobnog odbitka i za mjesec svibanj 2008. godine odnosno od 1. svibnja 2008. godine obzirom da se prava računaju na pune mjesece, u korist poreznog obveznika.

 

Primjer 2: Invalidnost je od 1. siječnja 2008. godine poreznom obvezniku rezidentu utvrđena rješenjem nadležnog tijela. Ne radi se o 100%-tnoj invalidnosti po jednoj osnovi ili osobi koja zbog te invalidnosti ima, sukladno posebnom propisu i donesenom rješenju, pravo na pomoć i njegu druge osobe. Međutim, nadležno tijelo rješenjem od 15. srpnja 2008. godine utvrđuje poreznom obvezniku 100%-tnu invalidnost po jednoj osnovi. Porezni obveznik pod 1.7. Obrasca DOH upisuje:

 

1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)

R. br.

Razdoblje invalidnosti

HRVI DA / NE

oznaka invalidnosti (zaokružiti)

postotak invalidnosti (ispunjava HRVI)

1.

od 01.01.08.   

do 15.07.08.

NE

I

I*

 

2.

     od 16.07.08.

do 31.12.08.

NE

I

I*

 

 

Poreznom obvezniku priznaje se dio osobnog odbitka u visini 0,3 osnovnog osobnog odbitka za invalidnost od 1. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. godine. U razdoblju od 1. srpnja 2008. do 31. prosinca 2008. godine poreznom obvezniku priznaje se dio osobnog odbitka u visini 1,0 osnovnog osobnog odbitka za invalidnost. Za mjesec srpanj 2008. godine odnosno od 1. srpnja 2008. godine poreznom obvezniku priznaje se dio osobnog odbitka u visini 1,0 osnovnog osobnog odbitka za invalidnost obzirom da se prava računaju na pune mjesece, u korist poreznog obveznika, pa se i primjenjuje povoljnije pravo.

 

Primjer 3: Hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata invalidnost je od 1. siječnja 1996. godine utvrđena rješenjem nadležnog tijela. Porezni obveznik ima priznati stupanj invalidnosti temeljem istog rješenja 70%. Porezni obveznik ostvaruje temeljem posebnog propisa od 1. siječnja 2008. godine pravo na tuđu pomoć i njegu. Porezni obveznik pod 1.7. Obrasca DOH upisuje:

 

1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)

R. br.

Razdoblje invalidnosti

HRVI DA / NE

oznaka invalidnosti (zaokružiti)

postotak invalidnosti (ispunjava HRVI)

1.

od 01.01.08.   

do 31.12.08.

DA

I

I*

70%

 

Poreznom obvezniku priznaje se dio osobnog odbitka u visini 1,0 osnovnog osobnog odbitka za invalidnost od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. godine, obzirom da porezni obveznik s osnove invalidnosti ostvaruje pravo na tuđu pomoć i njegu.

 

            1.8. podatak o broju računa otvorenog kod banke i naziv banke. Porezni obveznici popunjavaju dio pod 1.8. koji se odnosi na broj tekućeg ili žiroračuna koji je otvoren kod banke, radi ostvarivanja prava na povrat poreza i prireza preplaćenog putem predujma u 2008. godini, ako žele ostvariti bezgotovinski povrat (u kojem slučaju ne plaćaju proviziju).

 

            Nerezidenti upisuju podatke o nerezidentnom računu otvorenom kod banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom,

 

            1.9. podaci o opunomoćeniku ili poreznom savjetniku - ime i prezime ili naziv, mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta odnosno sjedišta, adresa, te matični broj građana/matični broj.

 

            - pod 2. podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji:

 

            Upisuju se podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji - ime i prezime, srodstvo, matični broj građana, podatak o prebivalištu i boravku na području posebne državne skrbi ili brdsko - planinskom području (kao P1, P2, P3, P4) za koji su propisane olakšice, podatak o invalidnosti kao I ili I* i razdoblje korištenja osobnog odbitka tijekom godine te podatak o matičnom broju građana fizičkih osoba s kojima porezni obveznik dijeli osobni odbitak, a i postotak podjele koji pripada tim fizičkim osobama.

 

            Napominje se slijedeće: prema članku 36. stavku 4. Zakona, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos šesterostrukog osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. Zakona, na godišnjoj razini, odnosno ne prelaze 10.200,00 kuna godišnje za 2008. godinu (osnovni osobni odbitak: 1.600,00 kn od 1.1.2008. do 30.06.2008., 1.800,00 kn od 1.7.2008. do 31.12.2008.) Iznimno, sukladno članku 36. stavku 5. Zakona, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina (uključivo i obiteljskih invalidnina) djece nakon smrti roditelja. Napominjemo da se navedeno odnosi i na mogućnost korištenja osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i na brdsko-planinskim područjima.

 

            - pod 3. podaci o uvećanju osobnog odbitka:

 

            Rezidentima se osnovni osobni odbitak odnosno osobni odbitak za umirovljenika iz članka 36. stavka 1. Zakona (1.600,00 kn mjesečno od 1.1.2008. do 30.6.2008., te 1.800,00 kn mjesečno od 1.7.2008. do 31.12.2008, tj. 20.400,00 kuna na godišnjoj razini za 2008. godinu odnosno do visine mirovine, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno od 1.1.2008. do 30.06.2008. i do 3.200,00 kuna mjesečno od 01.07.2008. do 31.12.2008., tj. do 37.200,00 kuna na godišnjoj razini za 2008. godinu) ili članka 54. stavka 1. Zakona koji iznosi 3.840,00 kuna mjesečno tj. 46.080,00 kuna godišnje za poreznog obveznika koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi prve skupine, 3.200,00 kuna mjesečno tj. 38.400,00 kuna godišnje za poreznog obveznika koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi druge skupine i 2.400,00 kuna mjesečno tj. 28.800,00 kuna godišnje za poreznog obveznika koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi treće skupine ili brdsko - planinskim područjima, može uvećati za dio osobnog odbitka za njegovu možebitnu vlastitu invalidnost ili tjelesno oštećenje i dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece i njihovu možebitnu invalidnost ili tjelesno oštećenje.

 

            Rezidentima se, nakon propisanih uvećanja osobnog odbitka za vlastitu invalidnost/ tjelesno oštećenje i uzdržavanje članova uže obitelji i djecu te njihovu invalidnost /tjelesno oštećenje, osobni odbitak odnosno neoporezivi dio dohotka može, pod Zakonom i Pravilnikom propisanim uvjetima, dodatno uvećati i za:

 

-         iznose plaćene za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje (članak 36. stavak 10. Zakona) - pod 3.1. Obrasca DOH,

-         iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a pod uvjetom da ti izdaci nisu plaćeni iz osnovnog, dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja i ako nisu financirani iz dobivenih darovanja za te namjene (članak 36. stavak 12. Zakona) - pod 3.2. Obrasca DOH,

-         kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe njihovog trajnog stanovanja (članak 36. stavak 16. Zakona), za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u vlasništvu poreznog obveznika ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da rezident u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi (članak 36. stavak 21. Zakona) i za iznos plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca (članak 36. stavak 23. Zakona) - pod 3.3. Obrasca DOH,

-         darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja (članak 36. stavak 27. Zakona) - pod 3.4. Obrasca DOH.

 

            Sukladno članku 36. stavku 26. Zakona, rezident osobni odbitak za zdravstvene potrebe iz članka 36. stavka 12. Zakona, stambene potrebe iz članka 36. stavaka 16., 12. i 23. Zakona (kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, održavanje postojećeg stambenog prostora i/ili plaćenu slobodnu slobodno ugovorenu najamninu) te izdatke za uplaćene porezno priznate premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona, može koristiti u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

           

            U iznos do 12.000,00 kuna godišnje ne ulazi dakle dio osobnog odbitka po osnovi plaćenih doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje niti iznos dijela osobnog odbitka za dana darovanja.

 

            Bitno je naglasiti dakle redoslijed korištenja izdataka te osobnog odbitka. Zakonom je propisan slijedeći redoslijed:

1.      umanjenje primitaka za izdatke po osnovi uplaćenih premija za životno osiguranje s obilježjem štednje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje te dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje,

2.      neoporezivi dio dohotka po osnovi osnovnog osobnog odbitka i dijela osobnog odbitka za vlastitu invalidnost i dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te njihovu invalidnost,

3.      neoporezivi dio dohotka po osnovi plaćenih doprinosa u tuzemstvu, zdravstvenih i stambenih potreba i danih darovanja (neovisno o redoslijedu).

 

Primjer: Ako je porezni obveznik rezident  tijekom 2008. godine pri isplati primitka po osnovi nesamostalnog rada (plaće) iskoristio porezno priznati izdatak za uplaćene premije osiguranja u visini 5.000,00 kuna, može, pod uvjetima i na način propisan odredbama Zakona i Pravilnika, po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi iskoristiti dio osobnog odbitka za zdravstvene i/ili za stambene potrebe (kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora te održavanje postojećeg stambenog prostora i/ili plaćenu slobodno ugovorenu najamninu) u iznosu najviše do ukupno 7.000,00 kuna za te potrebe (5.000,00 + 7.000,00 = 12.000,00) i to pod uvjetom da je ostvareni dohodak nakon prethodnog umanjenja primitaka za izdatke uplaćenih premija osiguranja te nakon iskorištenja osnovnog osobnog odbitka i možebitnih dijelova osobnog odbitka za vlastitu invalidnost poreznog obveznika, uzdržavane članove uže obitelji i djecu i njihovu invalidnost iznosio 7.000,00 kuna.

 

            Nerezidentima se osnovni osobni odbitak iz članka 36. stavka 1. Zakona može dodatno uvećati za plaćene doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu do visine zakonom propisanih obveznih doprinosa (članak 36. stavak 11. Zakona) - pod 3.1. Obrasca DOH i dana darovanja iz članka 36. stavka 27. Zakona - pod 3.4. Obrasca DOH.

 

            - pod 4. podaci o dohotku i plaćenom predujmu poreza i prireza i to:

 

            - pod 4.1. podaci o dohotku od nesamostalnog rada (podaci o plaći i mirovini) i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza to:

 

            - pod 4.1.1 podaci o plaći odnosno ostvarenim primicima od nesamostalnog rada iz članka 14. stavka 1. i 3. Zakona. Podaci se popunjavaju u kunama i lipama, prema zbroju podataka iskazanom u Obrascima IP s identifikatorom 1 i/ili 2 koje su poslodavci odnosno isplatitelji plaće vodili za 2008. godinu, te uručili poreznom obvezniku. Obvezno se upisuju podaci o:

 

-         matičnom broju poslodavca pravne osobe ili matičnom broju građana poslodavca fizičke osobe (stupac 2),

-         ukupni iznos primitka (plaće) - stupac 3,

-         iznosi obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i na temelju individualne kapitalizirane štednje uplaćenih iz plaće tijekom 2008. godine, koji su prema odredbama članka 16. Zakona porezno priznati izdaci (stupac 4),

-         iznosi uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona (stupac 5). Ako je porezni obveznik rezident u 2008. godini imao i izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja u skladu s odredbama članka 12. stavka 9. Zakona, za koje je poslodavac umanjivao primitak od nesamostalnog rada (plaću) odnosno poreznu osnovicu ili za koje porezni obveznik želi umanjiti primitak od nesamostalnog rada (plaću) odnosno poreznu osnovicu u godišnjem obračunu, u stupcu 5 iskazat će izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja. Prema tome, iznos uplaćenih premija osiguranja umanjit će osnovicu poreza na dohodak od nesamostalnog rada, ako se kao izdatak potreban za ostvarivanje dohotka od nesamostalnog rada iskaže pod 4.1.1. u stupcu 5. Iznos porezno priznatog izdatka po osnovi uplaćenih premija osiguranja u stupcu 5 ne može biti veći od razlike ukupnog primitka i izdatka po osnovi uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka odnosno iznos u stupcu 5 < ili = razlici iznosa iz stupca 3 - stupac 4,

-         dohotku (stupac 6, razlika između primitaka iz stupca 3, doprinosa iz plaće iz stupca 4 i uplaćenih premija osiguranja iz stupca 5),

-         uplaćenom predujmu poreza i prireza na godišnjoj razini (stupac 7).

 

            Pod 4.1.1. podatke o primicima od nesamostalnog rada (plaći) i propisanim izdacima (uplaćenim doprinosima za obvezno osiguranje prema posebnim propisima i premijama osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona) te dohotku od nesamostalnog rada,  iskazuju i porezni obveznici rezidenti koji su primitke od nesamostalnog rada ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, ako su u poreznom razdoblju za koje podnose poreznu prijavu iz toga dohotka, u skladu s posebnim zakonom, obvezni platiti porez na dohodak po toj osnovi (ako je ukupan broj dana plovidbe manji od 183). U tom slučaju u stupcu 3 iskazuju iznos primitka od nesamostalnog rada koji su po toj osnovi ostvarili u poreznom razdoblju, koji je prethodno umanjen za ukupni iznos pomorskog dodatka iz članka 13. stavka 2. točke 18. Pravilnika. Podaci se popunjavaju prema potvrdi poslodavca i prema obrascima DPOM i EPOM. Podatke o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada ne iskazuju članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su rezidenti ako, u skladu s posebnim zakonom, nisu iz toga dohotka u poreznom razdoblju obvezni platiti porez na dohodak.

 

Primjer: Porezni obveznik rezident ostvario je tijekom 2008. godine primitke po osnovi nesamostalnog rada u iznosu 86.000,00 kn kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu tuzemnog brodara, te je uplatio 15.000,00 kuna za obvezne doprinose prema rješenju Porezne uprave. Stvarni broj dana koje je proveo na brodu u 2008. iznosi 140 dana. U obrascu EPOM član posade broda sam utvrđuje iznos pomorskog dodatka koji u ovom slučaju iznosi 56.000,00 kn (140 x 400,00), te oporezivi primitak iznosi 30.000,00 kn (86.000,00 – 56.000,00). Taj iznos u godišnjoj poreznoj prijavi upisuje u dijelu 4.1.1. u stupcu 3:  

 

4.1.1. PLAĆA (prema obrascima IP)

R.

br.

MB/MBG

UKUPNI IZNOS PRIMITKA

OBVEZNI DOPRINOSI IZ PLAĆE

UPLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA

DOHODAK

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ

POSLODAVCA/ISPLATITELJA

1

2

3

4

5

6 (3-4-5)

7

1.

1111111

30.000,00

15.000,00

-

15.000,00

-

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 4.1.1.

15.000,00

-

           

            Pod Ukupno 4.1.1. upisuje se ukupni zbroj podataka iz stupaca 6 i 7 koji su iskazani pod 4.1.1. Obrasca DOH.

 

            Ako je porezni obveznik u 2008. godini ostvario dohodak od nesamostalnog rada kod više poslodavaca i imao više Obrazaca IP, upisuje potrebne podatke u toliko redova koliko je Obrazaca IP imao (u svaki red zbrojne podatke iz samo jednog Obrasca IP).

 

            Ako je porezni obveznik tijekom 2008. godine s osnove nesamostalnog rada ostvario dohodak kod 6 i više poslodavaca, pa je imao 6 i više Obrazaca IP, propisane podatke upisuje i na posebnom listu koji prilaže prijavi, ali u Obrazac DOH upisuje podatke o ukupno ostvarenom dohotku, uplaćenom porezu i prirezu kod svih poslodavaca prema podacima iz svih Obrazaca IP (upisanim pod 4.1.1., kao i na prilogu).

 

            Podaci o plaćama iskazani u Obrascima IP s identifikatorom 3, koje su u 2008. godini, sukladno članku 61. stavku 10. Pravilnika, isplaćene po sudskim presudama za protekla porezna razdoblja, pa su se pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak i prireza primjenjivali propisi koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena, ne unose se u godišnju poreznu prijavu.

 

            - pod 4.1.2. podaci o mirovini odnosno ostvarenim primicima od nesamostalnog rada iz članka 14. stavka 2. Zakona. Upisuje se matični broj isplatitelja mirovine - Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i osiguratelja ako je porezni obveznik u 2008. godini ostvario uz mirovinu od HZMO-a i mirovinu od osiguratelja, a na temelju prijašnjih uplata premija osiguranja na teret poslodavca za dokup mirovine i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (stupac 2), razdoblje ostvarivanja mirovine (stupac 3), iznos ukupno ostvarene mirovine (stupac 4), iznos izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja ako je umirovljenik u 2008. godini imao izdatke u skladu s odredbama članka 12. stavka 9. Zakona, za koje je isplatitelj mirovine umanjivao primitak odnosno poreznu osnovicu ili za koje želi umanjiti primitak od nesamostalnog rada (mirovinu) odnosno poreznu osnovicu u godišnjem obračunu (stupac 5), iznos godišnjeg dohotka (stupac 6, razlika između primitaka iz stupca 4 i uplaćenih premija osiguranja iz stupca 5) i iznos uplaćenog predujma poreza i prireza na godišnjoj razini (stupac 7).

 

            Podaci se popunjavaju prema priloženim potvrdama koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u kojima je upisan podatak o godišnjem iznosu mirovine, razdoblju ostvarivanja mirovine, korištenom osobnom odbitku, eventualno iznosu plaćenih premija osiguranja te iznosu uplaćenog predujma poreza i prireza iz mirovine koju je isplaćivao HZMO. Podaci se mogu popuniti i prema obavijesti o mirovini Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za isplaćene mirovine u 2008. godini. Ako je porezni obveznik ostvario i mirovinu od osiguratelja, podaci o visini te mirovine i uplaćenom predujmu poreza i prireza upisuju se prema podacima iz Obrazaca IP.

 

            Podaci o mirovinama ili razlikama mirovina iskazani u Obrascima IP s identifikatorom 3, koje je u 2008. godini, sukladno članku 45. stavku 3. točki 2. Zakona, isplatio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za protekla porezna razdoblja,  pa su se pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak i prireza primjenjivali propisi koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena odnosno kada je mirovina prema rješenju dospjela za isplatu, ne unose se u godišnju poreznu prijavu.

 

            - pod 4.1.3. podaci o ukupno ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada (stupac 6) i uplaćenom predujmu poreza i prireza ukupno (stupac 7), po izvorima dohotka (plaći i mirovini) iskazanim pod 4.1.1. i 4.1.2. Obrasca DOH,

 

            - pod 4.1.4. podatke iskazuju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata. Upisuju se podaci o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada (plaće odnosno mirovine) na koji se ne plaća porez na dohodak razmjerno stupnju invalidnosti hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. Iskazuju se podaci o stupnju invalidnosti (stupac 2), iznosu dohotka ili dijela dohotka od nesamostalnog rada iskazanog pod 4.1.3. stupac 6 Obrasca DOH na koji se ne plaća porez na dohodak razmjerno stupnju invalidnosti (stupac 3) i udjelu tog dohotka od nesamostalnog rada iz stupca 3 u sveukupnom dohotku pod 5. Obrasca DOH, u postotku. Navedeni udio je osnova za utvrđivanje dijela ukupne godišnje obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koja se može umanjiti prema članku 53. stavku 1. Zakona. Ako je osoba imala status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata cijelu 2008. godinu u stupac 3 unosi ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada iz 4.1.3. stupca 6, a ako je taj status imala samo dio godine unosi dio dohotka iz 4.1.3. stupac 6 koji se odnosi na to razdoblje.

 

Primjer 1: Hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI) nadležno tijelo utvrdilo je rješenjem za razdoblje od 1. siječnja 1996. stupanj invalidnosti u visini 20%. HRVI je u 2008. godini ostvario od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) mirovinu u iznosu 55.000,00 kuna (dohodak pod 4.1.3. stupac 6 koji je u ovom primjeru jednak iznosu sveukupnog dohotka u 2008. godini pod 5. Obrasca DOH, obzirom da HRVI nije u 2008. godini osim mirovine ostvario oporezivi dohodak iz ostalih izvora) te je uplaćen predujam poreza i prireza po toj osnovi 2.520,48 kuna (pri predujmu u tijeku poreznog razdoblja korišten je osobni odbitak 37.200,00 i olakšica za 20% invalidnosti za cijelu godinu). HRVI ima prebivalište u Zagrebu (stopa prireza porezu na dohodak 18%).

 

HRVI upisuje:

 

4.1.4. OSTVARENI DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆE I/ILI MIROVINE) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK PREMA STUPNJU INVALIDNOSTI HRVI

R. br.

STUPANJ INVALIDNOSTI HRVI

IZNOS DOHOTKA

UDIO (4.1.4.  stup.3./ sveukupni dohodak pod 5.)

 u postotku

1

2

3

4

1.

20%

55.000,00

100%

 

Obrazloženje: iznos dohotka i udjela pod. r.br. l stupac 3 i 4: {55.000,00 (dohodak pod 4.1.3 stupac 6) / 55.000,00 (sveukupni dohodak pod 5. Obrasca DOH)} * 100 = 100 %.

 

Izračunani udio jest veličina za obračun umanjenja poreza na dohodak po osnovi olakšice za HRVI-a, pa iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza iznosi: [3.150,60 (godišnja obveza poreza i prireza - pod 9.6.1. Priloga UPO) * 100% (postotak iz 4.1.4.) ] * 20% (postotak invalidnosti) = 630,12 kuna (podatak pod 9.6.6. Priloga UPO). Napominje se da porezni obveznik HRVI ima pravo, u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkama 3. i 4. Zakona, i na povećanje dijela osobnog odbitka po osnovi rješenjem utvrđene invalidnosti u visini 0,3 ili 1,0 osnovnog osobnog odbitka, pod uvjetima i na način propisan Zakonom i Pravilnikom.

 

Primjer 2: HRVI-u je nadležno tijelo utvrdilo rješenjem za razdoblje od 1. siječnja 1996. godine stupanj invalidnosti u visini 20%. HRVI je u 2008. godini ostvario mirovinu od HZMO-a u iznosu 55.000,00 kuna (dohodak pod 4.1.3. stupac 6) te je po toj osnovi uplaćen predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak u iznosu 2.520,48 kuna (pri predujmu u tijeku poreznog razdoblja korišten je osobni odbitak 37.200,00 kuna  i olakšica za 20% invalidnosti za cijelu godinu) -pod 4.1.3. stupac 7. Uz mirovinu HRVI je u tijeku 2008. godine ostvario i drugi dohodak po osnovi primjerice ostalih primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak u iznosu 3.200,00 kuna (pod 4.6.9. stupac 7 Obrasca DOH) te uplaćen predujam poreza na dohodak i prireza po toj osnovi 944,00 kune (pod 4.6.9. stupac 8 Obrasca DOH). Sveukupni dohodak pod 5. Obrasca DOH iznosi: 55.000,00 + 3.200,00 = 58.200,00.

 

 

  - HRVI upisuje:

4.1.4. OSTVARENI DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆE I/ILI MIROVINE) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK PREMA STUPNJU INVALIDNOSTI HRVI

R. br.

STUPANJ INVALIDNOSTI HRVI

IZNOS DOHOTKA

UDIO (4.1.4. stup.3./ sveukupni dohodak pod 5.)

 u postotku

1

2

3

4

1.

20%

55.000,00

94,50%

 

Obrazloženje: iznos dohotka i udjela pod. r.br. l stupac 3 i 4: {55.000,00 (dohodak pod 4.1.3 stupac 6) / 58.200,00 (sveukupni dohodak pod 5. Obrasca DOH koji je u ovom primjeru zbroj mirovine i drugog dohotka)} * 100 = 94,50 %.

 

Izračunani udio jest veličina za obračun umanjenja poreza na dohodak po osnovi olakšice za HRVI-a, pa iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza iznosi: [3.717,00 (godišnja obveza poreza i prireza-pod 9.6.1. Priloga UPO) * 94,50% (postotak iz 4.1.4.) ] * 20% (postotak invalidnosti) = 702,51 kuna.

 

Primjer 3: HRVI-u je nadležno tijelo utvrdilo rješenjem za razdoblje od 1. siječnja 1996. godine stupanj invalidnosti u visini 20%. Međutim, nadležno tijelo je HRVI-u od 14. svibnja 2008. godine rješenjem utvrdilo uvećani stupanj invalidnosti u visini 30%. HRVI je u 2008. godini ostvario mirovinu od HZMO-a u iznosu 55.000,00 kuna (dohodak pod 4.1.3. stupac 6) te je po toj osnovi uplaćen predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak u iznosu 2.520,48 kuna (pri predujmu u tijeku poreznog razdoblja korišten je osobni odbitak 37.200,00 kuna i olakšica za 20% invalidnosti za cijelu godinu) - pod 4.1.3. stupac 7. Uz mirovinu HRVI je u tijeku 2008. godine ostvario i drugi dohodak po osnovi primjerice ostalih primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak u iznosu 3.200,00 kuna (pod 4.6.9. stupac 7 Obrasca DOH) te je uplaćen predujam poreza na dohodak i prireza po toj osnovi 944,00 kune (pod 4.6.9. stupac 8 Obrasca DOH). Sveukupni dohodak pod 5. Obrasca DOH iznosi: 55.000,00 + 3.200,00 = 58.200,00.

 

 - HRVI upisuje:

 

4.1.4. OSTVARENI DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆE I/ILI MIROVINE) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK PREMA STUPNJU INVALIDNOSTI HRVI

R. br.

STUPANJ INVALIDNOSTI HRVI

IZNOS DOHOTKA

UDIO (4.1.4. stup.3./ sveukupni dohodak pod 5.)

 u postotku

1

2

3

4

1.

20%

18.333,32

31,50%

2.

30%

36.666,64

63,00%

 

Obrazloženje: iznos dohotka i udjela pod. r.br. l stupac 3 i 4: iznos dohotka od nesamostalnog rada na koji se primjenjuje umanjenje poreza u visini 20% za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 30. travnja 2008. godine jednako je zbroju podataka o dohotku iz potvrde HZMO-a po mjesecima isplate za navedeno razdoblje odnosno ako pretpostavimo da je dohodak u svakom mjesecu 2008. godine bio jednak iznosi 55.000,00/12 = 4.583,33 kuna mjesečno. Dakle, iznos dohotka na koji se može primijeniti umanjenje poreza u visini 20% jest: 4.583,33 * 4 (broj mjeseci) = 18.333,32. Udio: {18.333,32 / 58.200,00 (sveukupni dohodak pod 5. Obrasca DOH)} * 100 = 31,50 %.

 

Iznos dohotka i udjela pod. r.br. 2 stupac 3 i 4: Iznos dohotka od nesamostalnog rada na koji se primjenjuje umanjenje poreza u visini 30% za razdoblje od 1. svibnja 2008. (razdoblje se zaokružuje na pune mjesece u korist poreznog obveznika, jer je rješenjem utvrđen veći stupanj invalidnosti od 14. svibnja 2008.) do 31. prosinca 2008. godine jednako je zbroju podataka o dohotku iz primjerice potvrde HZMO-a po mjesecima isplate za navedeno razdoblje odnosno pretpostavimo da je dohodak u svakom mjesecu 2008. godine bio jednak i iznosio 4.583,33 kuna mjesečno. Dakle, iznos dohotka na koji se može primijeniti umanjenje poreza u visini 30% jest: 4.583,33 * 8 (broj mjeseci) = 36.666,64 kuna. Udio: {36.666,64 / 58.200,00 (sveukupni dohodak pod 5. Obrasca DOH)} * 100 = 63,00 %.

 

Izračunani udio jest veličina za obračun umanjenja poreza na dohodak po osnovi olakšice za HRVI-a, pa je iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza slijedeći: Ako se stupanj invalidnosti mijenja tijekom godine, umanjenje godišnje obveze poreza i prireza izračunava se posebno za pojedini stupanj invalidnosti te se dobiveni iznosi zbrajaju i upisuju:

1. [3.717,00 (godišnja obveza poreza i prireza - pod 9.6.1. Priloga UPO) * 31,50% (postotak iz 4.1.4.)] * 20% (postotak invalidnosti) = 234,17 kuna,

2. [3.717,00 (godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * 63,00% (postotak iz 4.1.4.)] * 30% (postotak invalidnosti) = 702,51 kuna.

 

Ukupno umanjenje poreza na dohodak pod 9.6.6. Priloga UPO za olakšicu HRVI iznosi 936,68 kuna (234,17 + 702,51).

 

            Napominjemo da porezni obveznici - hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, koji su sukladno članku 53. Zakona, koristili olakšicu umanjenja poreza na dohodak od nesamostalnog rada pri obračunu i uplati predujma poreza u tijeku poreznog razdoblja ili tu olakšicu žele iskoristiti podnošenjem godišnje porezne prijave u kojoj iskazuju ostvareni dohodak od nesamostalnog rada, obvezno popunjavaju podatke pod 4.1.4. Obrasca DOH, a podatke u Prilogu UPO Obrasca DOH mogu, ali nisu obvezni popuniti.

 

            - pod 4.2. podaci o dohotku od samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti koja se oporezuje kao samostalna djelatnost i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza - „Dio SD". Porezni obveznici obvezno upisuju svoj matični broj građana.

 

            - pod 4.2.1. iskazuju se podaci o:

 

 • ostvarenom dohotku/gubitku u tekućoj godini od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. Zakona, prije umanjenja dohotka ili uvećanja gubitka za olakšice iz članka 56. i članka 57. Zakona i to za obveznika pojedinca (stupac 2). Ostvareni gubitak iskazuje se s predznakom "minus" (-),

 

 • umanjenju dohotka ili uvećanju gubitka pojedinca za olakšice iz članka 56. i članka 57. Zakona - olakšice za plaće novozaposlenih osoba, nagrade učenicima na praktičnom radu i naukovanju, izdatke za školovanje i stručno usavršavanje te izdatke istraživanja i razvoja (stupac 3). U stupac 3 unosi se podatak iskazan pod ukupno 4.2.4. dijela SD Obrasca DOH (umanjenja dohotka pojedinca),

           

            Temeljem Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, broj 109/07 i 152/08) korisnici državne potpore odnosno fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu roba i usluga – obveznici poreza na dohodak, mogu umanjiti dohodak od samostalne djelatnosti za državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu radnika te za naukovanje. U godišnjem obračunu po podnesenoj poreznoj prijavi za 2008. godinu primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak koje se odnose na nagrade učenicima na praktičnom radu i naukovanju te na izdatke za školovanje i stručno usavršavanje ili se umjesto odredbi Zakona o porezu na dohodak za porezne obveznike koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće i posebno obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje, nastalim u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. godine, mogu primijeniti odredbe Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu odnosno posebni propisi doneseni na temelju toga Zakona.

 

 • zajedničkom dohotku: matičnom broju građana nositelja zajedničke djelatnosti (stupca 4) i ostvarenom dohotku/gubitku od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost prema članku 19. do 24. Zakona za obveznika supoduzetnika (stupac 5). U stupac 5 unose se podaci o ukupnom dohotku/gubitku supoduzetnika odnosno iznosu udjela u zajedničkom dohotku/gubitku prema prijavi dohotka od zajedničke djelatnosti (stupac 6 pod 10. Obrasca DOH-Z) odnosno rješenju nadležne ispostave Porezne uprave,

 

 • gubitku u 2008. godini ostvarenom od samostalne djelatnosti nakon propisanih umanjenja (stupac 6). Ostvareni gubitak iskazuje se s predznakom "minus" (-),

 

 • dohotku u 2008. godini ostvarenom od samostalne djelatnosti nakon propisanih umanjenja (stupac 7),

 

 • uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u 2008. godini na temelju rješenja Porezne uprave (stupac 6).

 

            Podaci se iskazuju prema priloženom izvatku (pregledu) iz poslovnih knjiga. Podatke pod 4.2.1. ne iskazuju porezni obveznici čiji se dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona paušalno oporezuje na način propisan člankom 44. Zakona,

 

            - pod 4.2.2. (stupac 7) podatak o iznosu prenesenog gubitka za koji se umanjuje dohodak ostvaren u 2008. godini. Podatak se unosi prema iskazanom podatku pod 4.2.5. stupac 4 dijela SD Obrasca DOH (umanjenje gubitka u tekućoj godini),

 

            - pod 4.2.3. podatak o ukupnom dohotku od samostalne djelatnosti (stupac 7) kao razlika između ostvarenog dohotka u 2008. godini (4.2.1. stupac 7) i umanjenja tog dohotka za preneseni gubitak (4.2.2. stupac 7) te uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza u 2008. godini (stupac 8),

 

            - pod 4.2.4. podaci o iznosima za dodatno umanjenje dohotka ili uvećanje gubitka pojedinca od samostalne djelatnosti iz članka 56. i 57. Zakona i to za:

 

            - plaće novozaposlenih osoba,

 

            - nagrade učenika na praktičnom radu i naukovanju ili za državnu potporu za naukovanje za obrtnička zanimanja sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona. Korisnik državne potpore može koristiti državnu potporu u obliku stope umanjenja u postotku, sukladno članku 6. stavcima 2. i 3. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, pod uvjetom da je korisnik državne potpore ostvario dohodak od samostalne djelatnosti prije dodatnih umanjenja. Ako je ostvaren gubitak, korisnik državne potpore ne može koristiti dodatno umanjenje iz članka 6. stavaka 2. i 3. Zakona,

 

            - izdatke za školovanje i stručno usavršavanje ili za državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona,

 

            - izdatke za istraživanje i razvoj,

 

            - pod ukupno 4.2.4. ukupni iznos dodatnog umanjenja dohotka ili uvećanja gubitka. Pod 4.2.4. ne iskazuju se umanjenja dohotka od zajedničke djelatnosti iz Obrasca DOH - Z,

 

            - pod 4.2.5. podaci o prenesenom gubitku prema godinama njegovog nastanka (stupci 2 i 3), umanjenju gubitka u tekućoj godini (stupac 4), iznosu gubitka u tekućoj godini (stupac 5) i gubitku za prijenos (stupac 6). Napominjemo da se sukladno članku 35. stavku 1. Zakona, porezni gubitak može utvrditi po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti iz članka 18. Zakona i ostalih djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga prema članku 19. do 24. Zakona. Porezni gubitak može se nadoknaditi (odbiti) samo od dohotka po osnovi kojega je i utvrđen (članak 35. stavak 2. Zakona).

 

            - pod 4.2.6. podaci o dohotku od samostalne djelatnosti ostvarenom na područjima posebne državne skrbi, Gradu Vukovaru i brdsko - planinskim područjima za koji su propisane olakšice iz članka 55. Zakona.

 

            Člankom 55. Zakona propisano je da se obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona na područjima posebne državne skrbi i brdsko - planinskim područjima, utvrđeni porez na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima umanjuje za:

            1.100% na područjima posebne državne skrbi prve skupine,

 

            2. 75% na područjima posebne državne skrbi druge skupine,

 

            3. 25% na područjima posebne državne skrbi treće skupine i brdsko -planinskim područjima.

 

            Obveznici poreza na dohodak mogu koristiti navedeno oslobođenje ili umanjenje poreza na dohodak deset (10) godina od dana početka primjene Zakona pod uvjetom da zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme pri čemu više od 50% radnika imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i/ili brdsko - planinskim područjima najmanje devet (9) mjeseci u poreznom razdoblju. Dakle kumulativno trebaju biti ispunjena dva uvjeta: da porezni obveznik zapošljava više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju i da više od 50% tih radnika najmanje devet mjeseci u tom razdoblju imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i/ili brdsko - planinskim područjima. Iznimno, obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme pri čemu više od 50% radnika imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i/ili brdsko planinskim područjima najmanje devet (9) mjeseci u poreznom razdoblju, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak deset (10) godina od dana početka primjene Zakona, a nakon toga porez na dohodak im se umanjuje za 75%.

 

            Dakle, pod 4.2.6. Obrasca DOH porezni obveznik upisuje:

 

            - iznos dohotka ostvaren na tim područjima umanjen za dodatna umanjenja iz članka 56. i članka 57. Zakona (plaće novozaposlenih osoba, nagrade učenika na praktičnom radu i naukovanju, izdaci za školovanje i stručno usavršavanje i izdaci za istraživanje i razvoj) ili umanjenja za državnu potporu sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona, korištena na tim područjima i umanjen za možebitni preneseni gubitak ostvaren na tim područjima u prethodnim poreznim razdobljima (stupac 3). Iskazani ukupni iznos dohotka u stupcu 3 pod 4.2.6. može biti manji ili jednak ukupnom dohotku od samostalne djelatnosti ostvarenom u 2008. godini pod 4.2.3. Obrasca DOH.

 

            - udio ostvarenog dohotka na područjima posebne državne skrbi i brdsko - planinskim područjima iz stupca 3 u sveukupnom dohotku pod 5. Obrasca DOH, u postotku (stupac 4). Navedeni udio je osnov za utvrđivanje dijela ukupne godišnje obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koja se može umanjiti prema članku 53. stavku 1. Zakona.

 

Primjer 1: Porezni obveznik obavlja obrtničku djelatnost na području posebne državne skrbi druge skupine i zapošljava cijelu 2008. godinu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 3 radnika koji imaju prebivalište i borave na tom području. Porezni obveznik nije koristio u poreznom razdoblju dodatna umanjenja dohotka iz članka 56. i 57. Zakona. Porezni obveznik nema iz prethodnih poreznih razdoblja gubitak za prijenos. Nadalje, porezni obveznik nije u 2008. godini, osim dohotka od samostalne djelatnosti, ostvario dohodak po ostalim izvorima oporezivog dohotka. Ukupno ostvareni dohodak od samostalne djelatnosti u 2008. godini iznosi 95.000,00 kuna i taj podatak porezni obveznik iskazao je pod 4.2.3. stupac 7 dijela SD Obrasca DOH (ukupno dohodak od samostalne djelatnosti). Obzirom da porezni obveznik nije u 2008. godini ostvario dohodak i po ostalim izvorima oporezivog dohotka, taj podatak istovjetan je sveukupno ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju iskazanom pod 5. Obrasca DOH. Ukupno uplaćeni predujam poreza na dohodak i prireza od samostalne djelatnosti u 2008. godini iznosi 14.250,00 kuna (pod 4.2.3. stupac 8) i istovjetan je dakle sveukupno uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prirezu pod 5. Obrasca DOH. Porezni obveznik pod 4.2.6.dijela SD Obrasca DOH upisuje:

 

4.2.6. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVAREN NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, GRADU VUKOVARU I BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA ZA KOJI SU PROPISANE OLAKŠICE

R. br.

PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I BRDSKO-PLANINSKA PODRUČJA

IZNOS DOHOTKA

UDIO (4.2.6. stup.3./ sveukupni dohodak pod 5.)

u postotku

1

2

3

4

1.

PRVA SKUPINA I GRAD VUKOVAR

-

 

2.

DRUGA SKUPINA

95.000,00

100%

3.

TREĆA SKUPINA I BRDSKO-PLANINSKA PODRUČJA

-

-

            Izračun udjela (stupac 4. tablice 4.2.6.): izračunava se udio iskazanog dohotka iz stupca 3 iste tablice u sveukupnom dohotku, u postotku:

 

o       udio pod r.br. 2 stupac 4: (95.000,00 / 95.000,00) * 100 = 100%.

 

            Izračunani udio jest veličina za obračun umanjenja poreza na dohodak po osnovi propisane olakšice za umanjenje porezne obveze u visini 75% za djelatnost na području posebne državne skrbi druge skupine, pa je izračun slijedeći:

 

- godišnja obveza poreza i prireza (pod 9.6.1. Priloga UPO): u izračun je uzet sveukupni dohodak u iznosu 95.000,00 kuna, osobni odbitak za poreznog obveznika koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi druge skupine cijelu godinu: 12 * 3.200,00 = 38.400,00. Obveze prireza nema obzirom da ga općina nije propisala, te je ukupna godišnja porezna obveza = 10.310,00 kuna,

 

- umanjenje poreza i prireza od samostalne djelatnosti na području posebne državne skrbi druge skupine (pod 9.6.3. priloga UPO): [10.310,00 (godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * 100% (postotak iz 4.2.6. stupac 4)] * 75% (propisani postotak umanjenja poreza) = 7.732,50 kuna.

 

Primjer 2: Porezni obveznik obavlja obrtničku djelatnost na području posebne državne skrbi prve skupine i zapošljava cijelu 2008. godinu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 3 radnika koji imaju prebivalište i borave na tom području. Ostvareni dohodak od samostalne djelatnosti na tom području u 2008. godini jest 80.000,00 kuna. Porezni obveznik obavlja obrtničku djelatnost i na području posebne državne skrbi druge skupine te je dohodak ostvaren na tom području u 2008. godini 20.000,00 kuna. Porezni obveznik nije koristio u poreznom razdoblju dodatna umanjenja dohotka iz članka 56. i 57. Zakona. Porezni obveznik nema iz prethodnih poreznih razdoblja gubitak za prijenos. Nadalje, porezni obveznik nije u 2008. godini, osim dohotka od samostalne djelatnosti, ostvario dohodak po ostalim izvorima oporezivog dohotka. Ukupno ostvareni dohodak od samostalne djelatnosti u 2008. godini iznosi 100.000,00 kuna i taj podatak porezni obveznik iskazuje pod 4.2.3. stupac 7 dijela SD Obrasca DOH (ukupno dohodak od samostalne djelatnosti). Obzirom da porezni obveznik nije u 2008. godini ostvario dohodak i po ostalim izvorima oporezivog dohotka, taj podatak istovjetan je sveukupno ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju iskazanom pod 5. Obrasca DOH. Ukupno uplaćeni predujam poreza na dohodak i prireza od samostalne djelatnosti u 2008. godini iznosi 15.000,00 kuna (pod 4.2.3. stupac 8) i istovjetan je dakle sveukupno uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prirezu pod 5. Obrasca DOH. Porezni obveznik pod 4.2.6. dijela SD Obrasca DOH upisuje:

 

4.2.6. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVAREN NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, GRADU VUKOVARU I BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA ZA KOJI SU PROPISANE OLAKŠICE

R. br.

PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I BRDSKO-PLANINSKA PODRUČJA

IZNOS DOHOTKA

UDIO (4.2.6. stup.3./ sveukupni dohodak pod 5.)

u postotku

1

2

3

4

1.

PRVA SKUPINA I GRAD VUKOVAR

80.000,00

80% 

2.

DRUGA SKUPINA

20.000,00

20%

3.

TREĆA SKUPINA I BRDSKO-PLANINSKA PODRUČJA

-

-

 

Izračun udjela (stupac 4. tablice 4.2.6.): izračunava se udio iskazanog dohotka iz stupca 3 iste tablice u sveukupnom dohotku, u postotku:

 

o       udio pod r.br. 1 stupac 4: (80.000,00 /100.000,00) * 100 = 80%

o       udio pod r.br. 2 stupac 4: (20.000,00 /100.000,00) * 100 = 20%

Izračunani udjeli jesu veličina za obračun umanjenja poreza na dohodak po osnovi propisane olakšice za umanjenje porezne obveze u visini 100% za djelatnost na području posebne državne skrbi prve skupine i 75% na području posebne državne skrbi druge skupine, pa je izračun slijedeći:

- godišnja obveza poreza i prireza (pod 9.6.1. Priloga UPO): u izračun je uzet sveukupni dohodak u iznosu 100.000,00 kuna, osobni odbitak za poreznog obveznika koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi prve skupine cijelu godinu: 12 * 3.840,00 = 46.080,00. Obveze prireza nema obzirom da ga općina nije propisala, te je ukupna godišnja porezna obveza = 9.640,00 kuna,

 

- umanjenje poreza i prireza od samostalne djelatnosti na području posebne državne skrbi:

 

o       prve skupine: [9.640,00 (godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * 80% (postotak iz 4.2.6. stupac 4)] * 100% (propisani postotak umanjenja poreza) = 7.712,00 kuna (pod 9.6.2. Priloga UPO),

o       druge skupine: [9.640,00 (godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * 20% (postotak iz 4.2.6. stupac 4)] * 75% (propisani postotak umanjenja poreza) = 1.446,00 kuna (pod 9.6.3. priloga UPO)

 

Ukupno umanjenje poreza na području posebne državne skrbi (pod 9.6.5. Priloga UPO) iznosi 9.158,00 kuna (7.712,00 + 1.446,00).

 

            Ako je tijekom 2008. godine djelatnost obrta i slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva te iznajmljivanje imovine u cijelosti prestalo ili je prestalo u jednom dijelu (likvidacija djelatnosti, otuđenje djelatnosti ili dijela djelatnosti, prestanak djelatnosti, prelazak na paušalno oporezivanje prema odredbama članka 44. Zakona), a stjecatelj djelatnost nije nastavio ili ju nije nastavio u cijelosti, otuđitelju se utvrđuje i dohodak od otuđenja koji uvećava/umanjuje dohodak ostvaren obavljanjem djelatnosti (članak 31. Pravilnika).

 

            Ako je porezni obveznik u 2008. godini po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti prešao s utvrđivanja dobiti na utvrđivanje dohotka obvezan je dohodak ostvaren tom djelatnošću ispraviti u skladu s odredbama članka 32. Pravilnika.

 

            Obveznici pojedinci koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona odnosno dohodak koji utvrđuju na način propisan za samostalnu djelatnost sukladno članku 19. do 24. Zakona, iskazuju iznos ostvarenog dohotka odnosno gubitka prema podacima iz poslovnih knjiga, odnosno pregledu poslovnih primitaka i izdataka za 2008. godinu. Pregled poslovnih primitaka i izdataka - izvadak iz poslovnih knjiga treba sadržavati sve poslovne primitke i poslovne izdatke grupirane prema načinu na koji su nastali (putem žiro računa, u gotovini ili u naravi) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine (ili kraćem razdoblju obavljanja djelatnosti u 2008. godini), s tim da se posebno iskazuju izdaci otpisa (amortizacije), uplaćenih premija osiguranja, porezno priznatih izdataka reprezentacije, a u slučaju otuđenja obrta, djelatnosti slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva ili njihovog dijela, nakon kojeg se djelatnost ne nastavlja ili se ne nastavlja u cijelosti, treba posebno iskazati i sve izdatke koji se kod te poslovne promjene priznaju. Porezni obveznici iskazuju i podatak o broju zaposlenih radnika na dan 31. prosinca.

 

            Porezni obveznici koji su po navedenim osnovama u 2008. godini bili i obveznici poreza na dodanu vrijednost, u iskazu iz poslovnih knjiga ne iskazuju poslovne primitke i poslovne izdatke prema načinu na koji su nastali u istoj godini, već iskazuju samo ukupni iznos poslovnih primitaka i izdataka te posebnim stavkama izdatke otpisa (amortizacije), premija osiguranja, reprezentacije te možebitno i izdatke vezane uz otuđenje djelatnosti.

           

            U pregledu primitaka i izdataka nije potrebno navoditi nadnevke utvrđivanja primitaka i izdataka, jer su svi poslovni događaji kronološkim slijedom knjiženi u propisanim poslovnim knjigama (knjizi prometa, knjizi primitaka i izdataka, knjigama ulaznih i izlaznih računa koje se vode prema propisima o porezu na dodanu vrijednost), a za iste je obveznik dužan imati uredne i vjerodostojne isprave, kako o obavljenim gotovinskim uplatama, isplatama, bezgotovinskim plaćanjima i doznakama, tako i ispravama o nabavi, prodaji, obračunima, zapisnicima i drugom.

 

            Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost na područjima posebne državne skrbi, Gradu Vukovaru i brdsko - planinskim područjima iskazuju (kao prilog godišnjoj poreznoj prijavi) posebno iznos dohotka / gubitka i iznos korištenih olakšica iz članka 56. i 57. Zakona na tim područjima, ako djelatnost obavljaju na više od jednog područja ili i izvan područja za koja su propisane porezne olakšice u tijeku poreznog razdoblja.

 

Primjer:

MBG poreznog obveznika:

Broj zaposlenih radnika koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima na dan 31. prosinca

 

Primici, izdaci, dohodak / gubitak ostvareni na područjima posebne državne skrbi,

Gradu Vukovaru i brdsko-planinskim područjima

R. br.

Područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

primici

izdaci

iznos dohotka / gubitka

1

2

3

4

5

1.

Grad Vukovar

 

 

 

2.

Prva skupina

 

 

 

3.

Druga skupina

 

 

 

4.

Treća skupina

 

 

 

5.

Brdsko-planinska područja

 

 

 

Porezne olakšice korištene na područjima posebne državne skrbi,

Gradu Vukovaru i brdsko-planinskim područjima

R. br.

Porezna olakšica za:

iznos

1

2

3

1.

Plaće novozaposlenih osoba

 

2.

Nagrade učenicima na praktičnom radu i naukovanju ili državna potpora za te namjene sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

 

3.

Izdatke školovanja i stručnog usavršavanja ili državna potpora za te namjene sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

 

4.

Izdatke istraživanja i razvoja

 

5.

Ukupno porezne olakšice (od r.br. 1. do r.br. 4.)

 

            Porezni obveznici koji su tijekom 2008. godine ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona odnosno dohodak koji utvrđuju na način propisan za samostalnu djelatnost sukladno članku 19. do 24. Zakona, a imali su izdatke s osnove uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona, imaju pravo osim poslovnih izdataka iskazati (u poslovnim knjigama i pregledu primitaka i izdataka) i izdatke po toj osnovi, uz uvjet da o istom poreznoj prijavi prilože za dokaz odgovarajuće isprave te ako ti izdaci nisu korišteni umanjenjem dohotka pojedinca iskazanog u Obrascu DOH-Z.

 

            Porezni obveznici koji su tijekom 2008. godine ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja obavljanjem kulturne i umjetničke djelatnosti prema članku 18. stavku 2. točki 4. Zakona (koji se utvrđuje u skladu s člankom 19. do 24. Zakona), u pregledu primitaka i izdataka ne iskazuju ostvarene primitke s naslova darovanja do 20.000,00 godišnje u skladu s člankom 24. stavkom 2. Pravilnika. Osim toga, ovi porezni obveznici mogu, u skladu s člankom 46. stavkom 5. Pravilnika, poslovne primitke umanjiti za 25% od ostvarenog iznosa umjetničkog autorskog honorara, temeljem potvrde nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije, s podacima o autorskim djelima za koje imaju navedeno pravo, kao i visini iznosa ostvarenih primitaka za ta djela od kojih se može kao neoporezivo odbiti 25%. Navedene preslike potvrda obvezno se prilažu godišnjoj poreznoj prijavi.

 

            Pregled poslovnih primitaka i izdataka porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona odnosno dohodak utvrđuju na način propisan člancima 19. do 24. Zakona, mogu sastaviti na sljedeći način (u ovaj pregled primitaka i izdataka ne unose se podaci o primicima i izdacima iz zajedničke djelatnosti koji su sadržani u Obrascu DOH-Z):

 

MBG poreznog obveznika:

Broj zaposlenih radnika na dan 31. prosinca

 

Pregled primitaka i izdataka

r.br.

opis

iznos

1

2

3

1.

ukupno primici (r.br. 1.1. do r.br. 1.4.)

 

1.1.

primici na žiroračun

 

1.2.

primici u gotovini

 

1.3.

primici u naravi

 

1.4.

primici u svezi s otuđenjem

 

2.

ukupno izdaci (r.br. 2.1. do r.br. 2.7.)

 

2.1.

izdaci putem žiroračuna

 

2.2.

izdaci u gotovini

 

2.3.

izdaci u naravi

 

2.4.

izdaci otpisa

 

2.5.

izdaci reprezentacije

 

2.6.

izdaci za premije osiguranja

 

2.7.

izdaci u svezi s otuđenjem

 

3.

dohodak / gubitak (r.br. 1. - r.br. 2.)

 

           

           

 

 

 

Obveznici poreza na dodanu vrijednost mogu pregled primitaka i izdataka sastaviti na sljedeći način:

 

MBG poreznog obveznika:

Broj zaposlenih radnika na dan 31. prosinca

 

Pregled primitaka i izdataka

r.br.

opis

iznos

1

2

3

1.

ukupno primici (r.br. 1.1. do r.br. 1.2.)

 

1.1.

poslovni primici

 

1.2.

primici u svezi s otuđenjem

 

2.

ukupno izdaci (r.br. 2.1. do r.br. 2.5.)

 

2.1.

poslovni izdaci

 

2.2.

izdaci otpisa

 

2.3.

izdaci reprezentacije

 

2.4.

izdaci za premije osiguranja

 

2.5.

izdaci u svezi s otuđenjem

 

3.

dohodak / gubitak (r.br. 1. - r.br. 2.)

 

 

            Ako je obveznik koji podnosi godišnju poreznu prijavu za 2008. godinu u toj godini ostvario dohodak / gubitak od samostalne djelatnosti i kao pojedinac i kao supoduzetnik, treba iskazati oba iznosa dohotka / gubitka posebno, te njihov zbroj u stupcu 7 pod 4.2.1. Obrasca DOH, a u stupcu 8 uplaćeni iznos predujma poreza i prireza.

 

            Podatke pod 4.2. odnosno dio SD Obrasca DOH popunjavaju i oni porezni obveznici koji su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine otuđili više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama članka 18. stavka 1. točke 3. Zakona.

 

            Podatke pod 4.2. odnosno dio SD Obrasca DOH popunjavaju dakle svi porezni obveznici koji su u 2008. godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti koji su utvrđivali sukladno člancima 17. do 24. Zakona na temelju propisanih poslovnih knjiga.

 

            - pod 4.3. podaci o dohotku od imovine i imovinskih prava i plaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Iskazuju se podaci o dohotku od imovine i imovinskih prava kojeg je porezni obveznik ostvario u 2008. godini po osnovi najamnine, zakupnine (osim iznajmljivanja stanova soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova za koje se plaća paušalni porez ili se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost na temelju propisanih poslovnih knjiga pa se podaci popunjavaju pod 4.2. Obrasca DOH), primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, i to kao obveznik pojedinac (stupac 2) i/ili obveznik suvlasnik/supoduzetnik (stupac 4), uz obvezno popunjavanje podatka o matičnom broju građana nositelja zajedničke imovine i imovinskog prava (u stupcu 3). Izdaci po osnovi uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona unose se u stupac 5. U stupac 6 se upisuje ukupan iznos dohotka od imovine i imovinskih prava ostvaren tijekom 2008. godine, a u stupac 7 iznos uplaćenog predujma poreza i prireza u istom razdoblju.

           

            Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i otuđenje nekretnina i imovinskih prava koje je porezni obveznik nabavio u razdoblju od 1. siječnja 2006. i otuđio do 31. prosinca 2008. godine, a koji je ostvario kao vlasnik i/ili suvlasnik otuđene nekretnine i imovinskog prava prema članku 27. stavcima 6. do 9. Zakona. Podatak o iznosu dohotka upisuje se iz rješenja Porezne uprave i to u stupac 2 za obveznika pojedinca odnosno u stupac 4 za obveznika suvlasnika.

 

            Kod dohotka od imovinskih prava porezni obveznik može ostvarene primitke po toj osnovi u poreznoj prijavi umanjiti za stvarno nastale izdatke u svezi sa ostvarivanjem tih primitaka. Obveznik pojedinac podatke o dohotku popunjava prema priloženom pregledu primitaka i izdataka i potvrdama isplatitelja, a obveznik suvlasnik / supoduzetnik prema podatku iz stupca 6 pod 10. Prijave o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti - Obrazac DOH-Z, odnosno prema primljenom rješenju Porezne uprave.

 

            - pod 4.3.1. podatak o ukupnom dohotku od imovine i imovinskih prava i ukupno uplaćenim predujmovima poreza i prireza,

 

            - pod 4.4. podaci o dohotku od kapitala i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Popunjavaju se podaci: u stupcu 2 - matični broj ili matični broj građana isplatitelja, stupcu 3 - iznos ukupnog primitka koji se smatra dohotkom, stupcu 4 - uplaćene premije osiguranja, stupcu 5 - dohodak od kapitala i u stupcu 6 - uplaćeni predujam poreza na dohodak i prireza. Podaci se popunjavaju prema priloženim potvrdama isplatitelja,

 

            - pod 4.4.1. podaci o ostvarenom dohotku od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koje su poreznom obvezniku isplaćene u 2008. godini, a po rasporedu ostvarene dobiti za 2001., 2002., 2003. i 2004. godinu. Naime, iznimno od članka 9. stavka 1. točke 2. Zakona, primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. po rasporedu ostvarene dobiti za 2001., 2002., 2003. i 2004. godinu, smatraju se, u skladu s člankom 68. stavkom 2. Zakona, primicima od kojih se utvrđuje i oporezuje dohodak od kapitala, ako se isplaćuju od 1. siječnja 2005. godine,

 

            - pod 4.4.2. podaci o ostvarenom dohotku od kamata koje su porezni obveznici u 2008. godini ostvarili po osnovi danih kredita i zajmova (uključivo kamate po komisionim kreditima), ako su kamate obračunate za razdoblje od 1. siječnja 2001. godine do kraja 2008. godine i naplaćene u 2008. godini.

 

            Kamatama koje podliježu porezu na dohodak od kapitala ne smatraju se kamate na kunsku i deviznu štednju, na pologe po viđenju i oročene na žiro računu, tekućem i deviznom računu naplaćene od banaka, štedionica i štedno kreditnih zadruga, kamate po vrijednosnim papirima izdanim po posebnom zakonu (članak 9. stavak 1. Zakona), zatezne kamate (uključivo i zatezne kamate koje su ostvarene u okviru samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, jer se smatraju primitkom od samostalne djelatnosti), kamate po sredstvima i plasmanima sredstava koja služe za obavljanje djelatnosti (smatraju se primicima od samostalne djelatnosti u skladu s člankom 21. stavkom 5. Zakona), kamate naplaćene po sudskim rješenjima i rješenjima tijela javne vlasti, kamate naplaćene kao odštete prema članku 9. stavku 2. točki 2.5. Zakona, kamate koje se smatraju primitkom od nesamostalnog rada i oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada, pa se ni ne iskazuju u poreznoj prijavi kao dohodak od kapitala i zatezne kamate na isplaćene plaće i mirovine po sudskim presudama ili sudskim nagodbama iz članka 15. stavka 3. Zakona koje ne podliježu oporezivanju,

 

            - pod 4.4.3. podaci o ostvarenom dohotku od izuzimanja. Upisuju se podaci o izuzimanjima imovine i korištenju usluga kojima se smatraju izuzimanja imovine i korištenje usluga od strane članova trgovačkih društava za njihove privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) izvršeni tijekom poreznog razdoblja na teret dobiti tekućeg razdoblja, te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona od koje se plaća porez na dobit,

 

            - pod 4.4.4. podaci o dohotku od dodjele i opcijske kupnje dionica. Iskazuju se podaci o dohotku po osnovi dodjele vlastitih dionica društva tijekom 2008. godine, izdacima za uplaćene premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza od ukupnog primitka po toj osnovi.

 

            Dohodak se ne utvrđuje po osnovi primitaka od prava, koja su ostvarena do 31. prosinca 2000. godine, bez obzira kada se ti primici ostvaruju. Prema tome u poreznoj prijavi se ne iskazuju primici od realizacije opcija za koje su ugovori zaključeni u ranijim godinama, već samo po opcijskim ugovorima zaključenim od 1. siječnja 2001. godine, a po kojima su porezni obveznici kao vlasnici prava ista i realizirali u 2008. godini i to bilo prodajom prava bilo kupnjom dionica društva. Dohodak od kapitala od opcijske kupnje dionica utvrđuje se samo ako vlastite dionica društva u trenutku realizacije prava iz opcije, kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima kapitala. Ako dionice u trenutku realizacije prava iz opcije ne kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima kapitala, od primitka po toj osnovi ne utvrđuje se dohodak od kapitala, već dohodak od nesamostalnog rada i iskazuje pod 4.1.1. Obrasca DOH,

 

            - pod 4.4.5. podaci o ukupnom dohotku od kapitala iskazanom pod 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. i 4.4.4. i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prirezu u 2008. godini,

 

            - pod 4.5. podaci o dohotku od osiguranja koji je ostvaren od osiguravatelja prema članku 31. Zakona u 2008. godini, a na temelju premija osiguranja koje su u razdoblju od 1. srpnja 2001. do 31. prosinca 2008. godine uplaćene za životno osiguranje sa obilježjem štednje te dobrovoljno mirovinsko osiguranje i umanjivale osnovicu za utvrđivanje poreza na dohodak. Iskazuju se i podaci o uplaćenim premijama osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona i podaci o predujmu poreza na dohodak kojega su po odbitku uplatili osiguravatelji. Podaci se popunjavaju prema priloženim potvrdama isplatitelja dohotka odnosno osiguravatelja,

 

            - pod 4.6. podaci o drugom dohotku i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza. Popunjavaju se podaci o: iznosu ukupnog primitka (stupac 3) ovisno o izvoru drugog dohotka iz stupca 2, iznosu propisanog porezno priznatog izdatka (stupac 4) ovisno o izvoru drugog dohotka iz stupca 2, iznosu uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnom propisu, koji se priznaju kao izdatak pri utvrđivanju drugog dohotka (stupac 5), iznosu porezno priznatog izdatka po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona (stupac 6), iznosu dohotka (stupac 7) i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza (stupac 8). Podaci se popunjavaju prema priloženim potvrdama isplatitelja. Popunjavaju se podaci prema izvoru drugog dohotka po osnovi:

 

            - pod 4.6. r.br. 1. primitaka od djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu (članak 32. stavak 3. točka 1. Zakona). Kao izdaci priznaju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnom propisu i uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona,

 

            - pod 4.6. r.br. 2. autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava (članak 32. stavak 3. točka 2. Zakona). U stupac 4 upisuje se iznos propisanog izdatka za autorska djela u visini 30% (prema potvrdi isplatitelja), a za koji je u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak. Sukladno članku 86. stavku 3. Pravilnika, poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak po osnovi autorskih naknada ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci u visini 30% prema članku 32. stavku 5. Zakona, ako nisu iskorišteni u tijeku poreznog razdoblja pri plaćanju predujma poreza na dohodak. Kao izdaci priznaju se i uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona i to nakon umanjenja primitka za paušalne izdatke iskorištene u tijeku poreznog razdoblja,

 

            - pod 4.6. r.br. 3. primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom i televizijom te zabavnim priredbama, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak (članak 32. stavak 3. točka 11. Zakona i članak 44. stavak 15. Pravilnika). Kao izdaci priznaju se: propisani paušalni izdatak u visini 30% od ostvarenih primitaka (prema potvrdi isplatitelja), a za koji je u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak (stupac 4) i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnom propisu (stupac 5). Sukladno članku 86. stavku 3. Pravilnika, nerezidentima koji ostvaruju drugi dohodak od navedenih primitaka ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci u visini 30 % prema članku 32. stavku 5. Zakona, ako nisu iskorišteni u tijeku poreznog razdoblja pri plaćanju predujma poreza na dohodak. Nerezidentima se kao izdatak ne priznaju uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona,

           

            - pod 4.6. r.br. 4. primitaka od djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata i drugih osoba u športu, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te drugih sličnih djelatnosti, pod uvjetima da porezni obveznici primitke od tih djelatnosti ne ostvaruju u radnom odnosu s poslodavcem odnosno isplatiteljem primitaka (plaće) iz članka 14. Zakona, u kojem slučaju se smatraju primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada prema članku 13. Zakona ili da se ne radi o primicima po osnovi tih djelatnosti od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. do 24. Zakona (članak 32. stavak 3. točka 4. Zakona i članak 44. stavak 6. Pravilnika). Kao izdaci priznaju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnom propisu i uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona,

 

            - pod 4.6. r.br. 5. upisuju se ukupno ostvareni oporezivi primici u 2008. godini po navedenim izvorima dohotka i to:

 

 • primici u naravi iz članka 32. stavka 3. točke 5. Zakona i članka 44. stavka 7. Pravilnika - korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona, a koje su davatelji tih primitaka dali fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona u tijeku 2008. godine,

 

 • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iz članka 32. stavka 3. točke 6. Zakona, koje se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (iznad 1.600,00 kuna mjesečno u 2008. godini), smatraju primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak,

 

 • primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima iz članka 32. stavka 3. točke 7. Zakona i članka 44. stavka 8. Pravilnika, koji se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (pojedinačni ili ukupni primitak umanjen za naknadu za posredovanje iznad 50.000,00 kuna u 2008. godini), smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

 

 • stipendije učenika i studenata za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima iz članka 32. stavka 3. točke 8. Zakona koje se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (iznad ukupno 1.600,00 kuna mjesečno u 2008. godini odnosno iznad 4.000,00 kuna mjesečno u 2008. godini za stipendije koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima u tuzemstvu, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima su mogli pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima), smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

 

 • športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje iz članka 32. stavka 3. točke 9. Zakona i članka 44. stavaka 10. i 11. Pravilnika, koje se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (iznad ukupno 1.600,00 kuna mjesečno u 2008. godini), smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

 

 • naknade športašima amaterima prema posebnim propisima iz članka 32. stavka 3. točke 10. Zakona i članka 44. stavka 14. Pravilnika, koje se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (iznad ukupno 1.600,00 kuna mjesečno), smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Nagrade za športska ostvarenja iz članka 32. stavka 3. točke 10. Zakona i članka 44. stavaka 12. i 13. Pravilnika isplaćene u 2008. godini smatraju se drugim dohotkom u ukupnom iznosu obzirom da se u tijeku 2008. godine, zbog nedonošenja Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada, nisu mogli koristiti neoporezivi dijelovi tih primitaka u propisanoj visini 20.000,00 kuna godišnje,

 

            Pri utvrđivanju drugog dohotka od primitaka pod 4.6. r.br. 5. kao izdaci priznaju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnom propisu i uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona,

 

            - pod 4.6. r.br.6. autorskih naknada od kojih se utvrđuje drugi dohodak za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava. U stupac 4 upisuje se zbroj iznosa u visini 55% (prema potvrdi isplatitelja) po osnovi propisanog izdatka za autorska djela u visini 30% i iznosa neoporezivog dijela autorske naknade za isporučeno umjetničko djelo u visini 25%, a za koje je u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak.

 

            Umjetničko djelo određuje se potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu. Podatke o strukovnim umjetničkim udrugama i ovlaštenim agencijama daje Ministarstvo kulture. Udruge odnosno ovlaštene agencije za davanje tih potvrda su:

-         Hrvatsko društvo filmskih djelatnika, Zagreb;

-         Hrvatska udruga filmskih snimatelja, Zagreb;

-         Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Zagreb;

-         Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb;

-         Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb;

-         I. Razred hrvatske glazbene unije – udruga umjetnika izvođača, Zagreb;

-         Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb;

-         Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb;

-         Društvo hrvatskih književnika, Zagreb;

-         Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb;

-         Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb;

-         Hrvatsko društvo filmskih kritičara, Zagreb;

-         Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb;

-         Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik, Dubrovnik;

-         Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, Pula;

-         Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka, Rijeka;

-         Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Split, Split;

-         Hrvatsko akademsko društvo likovnih umjetnika Zadar, Zadar;

-         Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Međimurja, Čakovec;

-         Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek, Osijek;

-         Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin, Varaždin;

-         Hrvatsko udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb;

-         Hrvatsko društvo naivnih umjetnika, Zagreb;

-         Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb;

-         Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb;

-         Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb;

-         Udruga plesnih umjetnika Hrvatske (suvremeni balet), Zagreb;

-         Udruga profesionalnih plesnih umjetnika „Puls" (suvremeni balet), Zagreb;

-         Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb; i

-         Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, Zagreb.

 

            Sukladno članku 86. stavku 3. Pravilnika, poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak po osnovi autorskih naknada za umjetnička djela ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci u visini 30 % prema članku 32. stavku 5. Zakona, niti neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo u visini 25% iz članka 46. stavka 5. Pravilnika, ako nisu iskorišteni u tijeku poreznog razdoblja pri plaćanju predujma poreza na dohodak. Kao izdaci priznaju se i uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona i to nakon umanjenja primitka za paušalne izdatke i neoporezivi dio iskorištenih u tijeku poreznog razdoblja,

 

            - pod 4.6. r.br. 7. primitaka po osnovi profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su po osnovi tih djelatnosti osigurani i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju po rješenju Porezne uprave, od kojih se u tijeku 2008. godine utvrđivao drugi dohodak. U stupac 4 upisuje se iznos propisanog izdatka u visini 30% iz članka 32. stavka 5. točke 2. Zakona (prema potvrdi isplatitelja), a za koje je u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak. U 30% paušalnih izdataka uključeni su i doprinosi za obvezna osiguranja koji se plaćaju prema rješenju Porezne uprave što znači da se ti doprinosi ne priznaju kao poseban izdatak niti pri obračunu i uplati predujma poreza od drugog dohotka niti u godišnjem obračunu poreza po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi. Primici po osnovi djelatnosti umjetnika mogu se u tijeku poreznog razdoblja umanjiti i za 25% neoporezivog dijela autorske naknade za umjetničko djelo, pa ti porezni obveznici u stupac 4 upisuju zbroj iznosa u visini 55% (prema potvrdi isplatitelja) po osnovi propisanog izdatka za autorska djela u visini 30% i iznosa neoporezivog dijela autorske naknade za isporučeno umjetničko djelo u visini 25%, a za koje je u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak. Pod 4.6.7. unose se i primici po osnovi športskih stipendija koje su u 2008. godini ostvarili športaši osigurani po osnovi djelatnosti športaša, a koje su isplatitelji, pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka, umanjivali za 30% paušalnih izdataka sukladno članku 46. stavku 6. Pravilnika. Sukladno članku 86. stavku 3. Pravilnika, poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak po osnovi djelatnosti novinara, umjetnika i športaša ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci u visini 30% prema članku 32. stavku 5. Zakona, niti neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo u visini 25% iz članka 46. stavka 5. Pravilnika, ako nisu iskorišteni u tijeku poreznog razdoblja pri plaćanju predujma poreza na dohodak. Kao izdaci priznaju se i uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona i to nakon umanjenja primitka za paušalne izdatke i neoporezivi dio iskorištenih u tijeku poreznog razdoblja.

 

Primjer 1: Porezni obveznik obavlja profesionalnu djelatnost športaša po osnovi koje je osiguran i doprinose za obvezna osiguranja plaća prema rješenju Porezne uprave. Dohodak od navedene djelatnosti utvrđuje na način propisan za drugi dohodak. Drugi dohodak ostvaren u 2008. godini po osnovi obavljanja djelatnosti športaša upisuje pod 4.6. r.br. 7. Međutim, porezni obveznik športaš ostvario je u 2008. godini i drugi dohodak po osnovi članstva u nadzornom odboru trgovačkog društva te taj dohodak upisuje pod 4.6. r.br. 1.

 

Primjer 2: Porezni obveznik obavlja profesionalnu djelatnost novinara po osnovi koje je osiguran i doprinose za obvezna osiguranja plaća prema rješenju Porezne uprave. Dohodak od navedene djelatnosti utvrđuje na način propisan za drugi dohodak. Drugi dohodak ostvaren u 2008. godini po osnovi obavljanja djelatnosti novinara upisuje pod 4.6. r.br. 7. (uključivo i primjerice autorske naknade ostvarene po osnovi obavljanja djelatnosti novinara). Međutim, porezni obveznik novinar ostvario je u 2008. godini i drugi dohodak po osnovi autorskih naknada za autorsko djelo koje nije u svezi s obavljanjem djelatnosti novinara, pa taj dohodak upisuje pod 4.6. r.br. 2. Ako je porezni obveznik novinar ostvario i drugi dohodak po osnovi autorskog djela koje ima obilježje umjetničkog djela, taj dohodak upisuje pod 4.6. r.br. 6.

 

            - pod 4.6. r.br. 8. ostalih posebno nenavedenih primitaka od kojih se, sukladno članku 32. stavku 3. točki 11. Zakona, utvrđuje drugi dohodak. Upisuju se podaci o ukupno ostvarenim primicima (prema potvrdama isplatitelja ili samog primatelja) koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a nisu primici koji se ne smatraju dohotkom iz članka 9. Zakona, nisu primici na koje se ne plaća porez na dohodak iz članaka 10. i 11. Zakona i ne smatraju se primicima određenim po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona, samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, imovine i imovinskih prava iz članka 27. Zakona, kapitala iz članka 30. Zakona i osiguranja iz članka 31. Zakona (stupac 4). Kao izdaci priznaju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnom propisu i uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona.

 

            - pod 4.6.9. podaci o ukupnom drugom dohotku iskazanom pod 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6., 4.6.7. i 4.6.8. i ukupno uplaćenom predujmu poreza na dohodak od drugog dohotka i prirezu po navedenim osnovama u 2008. godini,

 

            - pod 4.7. podatak o inozemnom dohotku koji su tijekom 2008. godine ostvarili rezidenti izravno iz inozemstva i to od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugog dohotka, bez obzira može li Republika Hrvatska taj dohodak oporezivati u skladu s odredbama članka 140. Ustava Republike Hrvatske i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te u skladu sa Zakonom kao tuzemnim propisom. U stupcu 2 se iskazuje podatak o izvoru dohotka, u stupcu 3 državi u kojoj je ostvaren, u stupcu 4 iznosu ukupnih primitaka ostvarenih u inozemstvu, u stupcu 5 izdacima za uplaćene premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona, u stupcu 6. inozemnom dohotku ostvarenom u 2008. godini, a u stupcu 7 podatak o porezu koji je plaćen u inozemstvu u istoj godini, a koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak.

 

            Podaci se upisuju prema priloženim potvrdama o dohotku ostvarenom u inozemstvu i porezu plaćenom u inozemstvu u 2008. godini, odnosno kraćem razdoblju ostvarivanja dohotka u inozemstvu tijekom 2008. godine.

 

            Rezidenti koje je tuzemni poslodavac uputio na rad u inozemstvo podatke o inozemnom dohotku od nesamostalnog rada (plaći) iskazuju pod 4.1.1. godišnje porezne prijave, a ne pod 4.7. godišnje porezne prijave.

 

            Ako međunarodnim sporazumima i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije propisano drugačije, rezidenti plaćaju u Republici Hrvatskoj porez iz dohotka ostvarenog u inozemstvu, a u ukupnu obvezu godišnjeg poreza uračunava im se porez plaćen u inozemstvu do visine tuzemnog poreza, ako o uplaćenom porezu postoje odgovarajući dokazi koje trebaju priložiti uz godišnju poreznu prijavu.

                       

            Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa sljedećim državama: Albanijom, Austrijom, Belgijom, Bjelorusijom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Crnom Gorom, Češkom, Čileom, Danskom, Estonijom, Finskom, Francuskom, Grčkom, Iranom, Irskom, Italijom, Izraelom, Jordanom, Južnoafričkom Republikom, Kanadom, Kinom, Korejom, Latvijom, Litvom, Mađarskom, Makedonijom, Maltom, Mauricijusem, Malezijom, Moldovom, Nizozemskom, Norveškom, Njemačkom, Poljskom, Rumunjskom, Rusijom, San Marinom, Slovačkom, Slovenijom, Srbijom, Španjolskom, Švedskom, Švicarskom, Turskom, Ukrajinom i Velikom Britanijom.

 

            Ako je rezident ostvario dohodak u jednoj ili više spomenutih država, obvezan je taj dohodak unijeti u godišnju poreznu prijavu, a službenik u nadležnoj ispostavi Porezne uprave će na temelju iskazanih podataka o državi u kojoj je dohodak ostvaren i izvoru dohotka, na temelju odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja utvrditi ima li Republika Hrvatska pravo oporezivati taj dohodak ili ne. Ako ima pravo tada je oporezivanje moguće ako je propisano tuzemnim Zakonom i na način propisan Zakonom. Ako s državom u kojoj je rezident ostvario dohodak Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dohodak će se oporezivati na način propisan Zakonom i Pravilnikom, uz uračunavanje u inozemstvu plaćenog poreza u tuzemnu obvezu poreza na način propisan odredbama članka 82. Pravilnika, ako je uz godišnju poreznu prijavu porezni obveznik priložio potvrdu inozemnog poreznog tijela o porezu koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, a plaćen je u 2008. godini u inozemstvu,

 

            - pod 5. podatke o ukupnom iznosu dohotka po svim izvorima koje je porezni obveznik ostvario u tuzemstvu i iskazao pod 4.1.3., 4.2.3., 4.3.1., 4.4.5., 4.5.1. i 4.6.9., iznosu dohotka kojeg je ostvario u inozemstvu i iskazao pod 4.7.1. godišnje porezne prijave, te iznosu uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u tuzemstvu, kao i iznosu poreza ukupno plaćenog u inozemstvu. Iznos inozemnog poreza koji se može uračunati u tuzemnu obvezu poreza na dohodak za 2008. godinu izračunati će Porezna uprava i odbiti od ukupne godišnje obveze poreza (podatak pod 9.6.10. Priloga UPO godišnje porezne prijave),

 

            - pod 6. podatke o olakšicama, oslobođenjima i poticajima. Porezni obveznici koji su u tijeku 2008. godine koristili ili u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave za 2008. godinu koriste propisane olakšice, oslobođenja i poticaje, obvezni su popuniti podatke pod 6. Obrasca DOH. Sukladno članku 88. stavku 3. Pravilnika godišnju poreznu prijavu - Obrazac DOH s popunjenim podacima pod 1. (opći podaci) i pod 6. o iskorištenim olakšicama, oslobođenjima i poticajima te određenim izdacima, sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju i oni porezni obveznici koji su u 2008. godini iskoristili propisane olakšice i oslobođenja, a nemaju obvezu niti ne žele, sukladno članku 40. Zakona, ostvareni dohodak u 2008. godini iskazati u godišnjoj poreznoj prijavi. Radi se o poreznim obveznicima koji su u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće ili mirovine) koristili porezno priznate izdatke za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona i/ili umanjenje poreza za olakšicu hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata iz članka 53. stavka 1. Zakona te porezni obveznici koji su u 2008. godini pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi umjetničkog autorskog honorara koristili umanjenje ostvarenog primitka po toj osnovi za neoporezivi dio u visini 25%.

 

            Pod 6. upisuju se podaci o iznosima propisanih i iskorištenih olakšica i oslobođenja i to:

            - pod 6. r.br.1. podatak o neoporezivim primicima umjetnika odnosno o darovanjima do iznosa 20.000,00 kuna godišnje koje su dobili umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona (od koje se dohodak utvrđuje u skladu s člankom 17. do 24. Zakona), a prema članku 24. stavku 2. Pravilnika,

 

            - pod 6. r.br.2. podatak o neoporezivom dijelu umjetničkog autorskog honorara (25% od ostvarenih primitaka, prema članku 46. stavku 5. Pravilnika). Podatak će iskazati porezni obveznici koji obavljaju umjetničku djelatnost iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona (za koju se dohodak utvrđuje u skladu s člancima 17. do 24. Zakona), a podatak će iskazati i porezni obveznici koji od umjetničke djelatnosti dohodak utvrđuju na način propisan za drugi dohodak,

 

            - pod 6. r.br.3., 6. r.br.4. i 6. r.br.5. podatke o izdacima po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i dodatnog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s odredbama članka 12. stavka 9. Zakona. Za 2008. godinu moguće je priznati uplaćene premije osiguranja do 12.000,00 kuna ukupno s dijelovima osobnog odbitka po osnovi zdravstvenih usluga i stambenih potreba. Izdaci po osnovi uplaćenih premija osiguranja mogu prema članku 16. stavku 2. Zakona umanjivati poreznu osnovicu i tijekom poreznog razdoblja, a pri utvrđivanju predujma poreza i prireza iz primitaka od nesamostalnog rada. Ako su to određeni poslodavci činili u 2008. godini, podatke o tim izdacima bili su obvezni iskazivati u Obrascima IP. Ako se radi o poreznom obvezniku koji je koristio ovu olakšicu tijekom poreznog razdoblja, a nije obvezan i nema interes podnijeti godišnju poreznu prijavu za ostvareni dohodak u 2008. godini, sastavit će i dostaviti godišnju poreznu prijavu samo s popunjenim podacima pod 1. i 6. Obrasca DOH odnosno s općim podacima i korištenoj olakšici po osnovi premija osiguranja. Godišnju poreznu prijavu - Obrazac DOH s popunjenim podacima pod 1. i 6. o iskorištenim olakšicama po osnovi uplaćenih premija osiguranja nisu obvezni sastaviti i Poreznoj upravi dostaviti oni porezni obveznici koji su tijekom poreznog razdoblja ostvarili samo dohodak od nesamostalnog rada i možebitni dohodak iz ostalih izvora za koji nisu obvezni, ni ne žele podnijeti godišnju poreznu prijavu, a tijekom poreznog razdoblja primitke od nesamostalnog rada poslodavac / isplatitelj primitka (plaće) i mirovine je umanjivao za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona i to ako je poslodavac / isplatitelj primitka (plaće) i mirovine u propisanom roku dostavio obrazac iz članka 42. stavka 9. Pravilnika. Podatak o iskorištenim porezno priznatim premijama osiguranja upisuju i porezni obveznici koji po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2008. godinu dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, osiguranja, kapitala i drugog dohotka umanjuju za navedeni izdatak. U slučaju ostvarivanja dohotka od samostalne djelatnosti koji se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, izdaci za premije osiguranja poduzetnika umanjuju dohodak od samostalne djelatnosti i iskazuju se u pregledu primitaka i izdataka. Napominjemo da je u obračunu moguće priznavati samo stvarno uplaćene iznose premija osiguranja, pa tako i dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (ne i uvećane za priznati popust zbog ugovorenog načina plaćanja - unaprijed za više mjeseci ili godina),

 

            - pod 6. r.br.6. podatak o porezno priznatim izdacima reprezentacije. Podatak iskazuju samo oni porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti, a odnosi se na iznos porezno priznatih izdataka reprezentacije u visini 30% od stvarno nastalih prema članku 22. stavku 1. točki 1. Zakona,

 

            - pod 6. r.br.7. podatak o razlici osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona u odnosu na članak 54. Zakona (osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi i brdsko - planinskim područjima). Podatak iskazuju porezni obveznici koji su tijekom 2008. godine imali prebivalište i boravili i/ili su uzdržavani članovi njihove uže obitelji imali prebivalište i boravili na područjima posebne državne skrbi prve, druge odnosno treće skupine i brdsko-planinskim područjima na kojima su prema članku 54. Zakona propisane olakšice, a koji u godišnjem obračunu po podnesenoj poreznoj prijavi koriste uvećani osobni odbitak. Iskazuje se iznos razlike uvećanog osobnog odbitka u odnosu na osobni odbitak koji bi se utvrdio od osnovice 1.600,00 kuna mjesečno do 30. lipnja 2008.g. odnosno 1.800,00 kuna mjesečno od 1. srpnja 2008.g. prema članku 36. stavku 1. Zakona.

 

Primjer: Porezni obveznik rezident ima prebivalište i boravi u tijeku 2008. godine na području posebne državne skrbi treće skupine i uzdržava dvoje djece koji imaju prebivalište i borave na istom području cijelu 2008. godinu. Porezni obveznik koristio je u tijeku 2008. godine pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) osnovni osobni odbitak u visini 1.600,00 kuna mjesečno do 30. lipnja 2008. godine i 1.800,00 kuna mjesečno od 1. srpnja 2008.g.  i dio osobnog odbitka za uzdržavanu djecu i to: u iznosu od 800,00 kuna mjesečno (0,5 * 1.600,00 kuna) prvih 6 mjeseci i 900,00 kuna mjesečno idućih 6 mjeseci (0,5*1,800,00 kuna) za prvo dijete i 1.120,00 kuna mjesečno (0,7 * 1.600,00 kuna) prvih 6 mjeseci i 1.260,00 kuna mjesečno za idućih 6 mjeseci (0,7*1.800,00 kuna) za drugo dijete. Podnošenjem godišnje porezne prijave za 2008. godinu porezni obveznik koristi pravo na uvećani osnovni osobni odbitak propisan za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi treće skupine u iznosu od 2.400,00 kuna mjesečno. Dio osobnog odbitka za uzdržavanu djecu koja imaju prebivalište i borave na istom području

izračunava se primjenom faktora 0,5 i 0,7 od uvećanog osnovnog odbitka te iznosi: za prvo dijete 1.200,00 kuna mjesečno (0,5 * 2.400,00 kuna) i za drugo dijete 1.680,00 kuna (0,7 * 2.400,00 kuna). Razlika osobnog odbitka koju porezni obveznik upisuje pod 6. r.br. 7. iznosi 21.120,00 kuna. Obrazloženje: osobni odbitak za 2008. godinu korišten pri obračunu predujma poreza u tijeku poreznog razdoblja iznosi {[(1600,00 + 800,00 + 1.120,00) * 6]+ [(1800,00 + 900,00 + 1.260,00) * 6]} = 44.880,00 kuna. Uvećani osobni odbitak za 2008. godinu iznosi: [(2.400,00 + 1.200,00 + 1.680,00) * 12] = 63.360,00 kuna. Razlika osobnog odbitka (iskorištenog na području posebne državne skrbi treće skupine i osobnog odbitka kojeg bi porezni obveznik koristio da on sam i njegova uzdržavana djeca nemaju prebivalište i ne borave na području posebne državne skrbi treće skupine): 63.360,00 - 44.880,00 = 18.480,00 kuna.

 

            - pod 6. r.br. 8. podatak o umanjenju poreza na dohodak i prireza za olakšicu iz članka 53. stavka 1. Zakona hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Umanjenje poreza iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada (plaće i mirovine) koje ostvaruju te osobe i to za postotak njihovog invaliditeta, uzima se u obzir prilikom utvrđivanja predujma poreza i prireza tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine). Ako je navedena olakšica korištena tijekom poreznog razdoblja pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada te ako HRVI po osnovi ostvarenog dohotka u 2008. godini, sukladno članku 40. Zakona, nema obvezu niti ne želi podnijeti godišnju poreznu prijavu za ostvareni dohodak, obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu s popunjenim podacima pod 1. (opći podaci) i pod 6.8. Podatak po 6.8. odnosi se na iznos poreza i prireza na dohodak za koji je godišnja porezna obveza umanjena odnosno porez i prirez manje uplaćeni, a izračunava se na način prikazan u primjeru 1., 2. i 3. pod 4.1.4. ove upute. Upisani podatak jednak je iznosu pod 9.6.6. Priloga UPO.

 

            - pod 6. r.br. 9. podatak o umanjenju poreza na dohodak i prireza za olakšice iz članka 55. Zakona na područjima posebne državne skrbi, Gradu Vukovaru i brdsko - planinskim područjima. Podatak iskazuju samo oni porezni obveznici koji na područjima posebne državne skrbi, Gradu Vukovaru i brdsko - planinskim područjima obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, a koriste olakšicu koja se odnosi na umanjenje poreza na dohodak za 100%, 75% ili 25% (članak 55. Zakona). Iskazuju iznos za koji su umanjili iznos godišnje porezne obveze odnosno upisuju podatak koji je istovjetan iznosu pod 9.6.5. Priloga UPO (način izračuna prikazan je u primjeru 1. i 2. pod 4.2.6. ove upute). Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost u općinama i gradovima koja su tijekom poreznog razdoblja stekli status područja posebne državne skrbi ili su prebačeni u neku drugu skupinu tih područja, mogu umanjenje poreza na dohodak i prireza za propisani postotak, a i ostale olakšice, koristiti za razmjerni broj mjeseci 2008. godine,

 

            - pod 7. popis priloženih isprava - Isprave koje se obvezno prilažu propisane su člankom 89. Pravilnika, a ovise o izvoru dohotka kojega je porezni obveznik ostvario u 2008. godini i iskazao u godišnjoj poreznoj prijavi, kao i o njegovom statusu (rezident ili nerezident) i s tim u svezi osobnim odbitkom kojeg je koristio u 2008. godini ili koji želi iskoristiti u godišnjem obračunu po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2008. godinu.

 

            Godišnjoj poreznoj prijavi - Obrascu DOH treba osobito priložiti slijedeće isprave:

 

            1. za dohodak od nesamostalnog rada iz članka 13. Zakona, preslici obrazaca IP, potvrde isplatitelja mirovine i potvrde ili obavijesti o mirovini Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za isplaćene mirovine,

 

            2. za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i dohodak koji se utvrđuje kao dohodak od samostalne djelatnosti:

 

            2.1. izvadak iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima, pri čemu se posebno iskazuju podaci o iznosu otpisa, uplaćenim premijama osiguranja, te porezno priznatim izdacima reprezentacije, a i podatak o broju zaposlenih sa stanjem na dan 31. prosinca, sve ako izvadak nije priložen uz prijavu o zajedničkom dohotku,

 

            2.2. popis dugotrajne imovine, ako nije priložen uz prijavu o zajedničkom dohotku,

 

            2.3. ugovore i isprave o otuđenju radnje, poduzeća ili njihovih dijelova, za poreznog obveznika pojedinca,

 

            2.4. isprave o udjelu u zajedničkom dohotku, ako se već ne nalaze u nadležnoj ispostavi Porezne uprave,

 

            2.5. evidencije i dokumentacije u svezi korištenja državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te naukovanje sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona, ako nisu priložene uz prijavu o zajedničkom dohotku,

           

            3. za drugi dohodak iz članka 32. Zakona, potvrde isplatitelja primitaka,

 

            4. za dohodak od imovinskih prava iz članka 27. stavaka 1. i 4. Zakona, pregled poslovnih primitaka i izdataka i potvrde isplatitelja primitaka,

 

            5. za dohodak od kapitala iz članka 30. Zakona i dohodak od osiguranja iz članka 31. Zakona, potvrde isplatitelja primitaka,

 

            6. za dohodak koji su fizičke osobe ostvarile obavljanjem umjetničke i kulturne djelatnosti koja se oporezuje kao djelatnost slobodnog zanimanja, preslike naloga ili ugovora o primljenim iznosima u novcu ili u drugim dobrima koja se prema odredbama članka 20. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i članka 24. stavka 2. Pravilnika ne oporezuju, temeljem kojih su korištene porezne olakšice,

 

            7. za neoporezivi dio primitka za isporučeno umjetničko djelo od kojih se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost iz članaka 19. do 24. Zakona (članak 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i članak 46. stavak 5. Pravilnika), preslike potvrde nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije o umjetničkom djelu, temeljem koje su u 2008. godini korištene porezne olakšice,

 

            8. za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi izdataka za zdravstvene usluge prema članku 36. stavci 12. do 15. Zakona, izvorne račune o obavljenoj usluzi i druge isprave propisane člankom 57. Pravilnika,

 

            9. za priznavanje dijela osobnog odbitka za kupnju ili gradnju i održavanje stambenog prostora prema članku 36. stavcima 16. do 22. Zakona, preslike kupoprodajnog ugovora, izvorne građevinske situacije, izvorne račune o obavljenoj isporuci odnosno usluzi, potvrde o njihovom plaćanju, preslike ugovora o namjenskom stambenom kreditu, potvrde kreditora o iznosu kamata uplaćenih u poreznom razdoblju i druge isprave iz članka 58. Pravilnika,

 

            10. za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi plaćene najamnine za potrebe stanovanja prema članku 36. stavcima 23. i 24. Zakona, preslik ugovora zaključenog s najmodavcem, naloga o plaćanju najamnine odnosno potvrdu najmodavca o naplaćenoj najamnini u poreznom razdoblju i druge isprave iz članka 60. Pravilnika,

 

            11. za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema članku 36. stavku 27. Zakona, preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama,

 

            12. za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje plaćenih u tuzemstvu prema članku 36. stavcima 10. i 11. Zakona, preslike naloga o uplati doprinosa,

 

            13. za inozemni dohodak rezidenata dokaz o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu,

 

            14. za korištenje izdatka po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavak 9. Zakona, potvrde osiguravatelja iz članka 42. stavka 11. Pravilnika.

 

            Ako bračni drug, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu, tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih tijela u inozemstvu. Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:

 

            1. osobne podatke o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva,

 

            2. podatke o primicima uzdržavanih osoba iz točke 1. ovoga stavka, na osnovi kojih se može utvrditi mogu li se smatrati uzdržavanima,

 

            3. rješenja o možebitnoj invalidnosti članova uže obitelji,

 

            15. za dohodak od nesamostalnog rada koji je u poreznom razdoblju ostvario član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM, Evidenciju o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM, potvrdu isplatitelja iz članka 65.a Pravilnika, potvrdu o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji nije u vlasništvu tuzemne osobe,

 

            - pod 8. napomene poreznog obveznika, opunomoćenika, poreznog savjetnika. Upisuju se možebitne napomene koje su bitne za utvrđivanje porezne obveze, a nisu kao podatak iskazane ni na jednom od predviđenih rednih brojeva.

 

            Ako porezni obveznici imaju pravo na povrat razlike više plaćenog poreza i prireza, a žele da im se povrat obavi gotovinskim putem, a ne na račun koji su eventualno naznačili pod 1.8. Obrasca DOH, tu činjenicu posebno navode u ovom dijelu godišnje porezne prijave. Međutim, u tom slučaju će im organizacija ovlaštena za obavljanje poslova platnog prometa pri povratu naplatiti i odgovarajući iznos provizije. Za povrate koji se izvršavaju negotovinskim načinom na u prijavi naznačen tekući ili žiroračun, poreznim obveznicima neće biti naplaćena provizija.

 

            Porezni obveznik (opunomoćenik ili porezni savjetnik) dužan je godišnju poreznu prijavu potpisati (članak 15. Općeg poreznog zakona) čime jamči za istinitost i vjerodostojnost iskazanih podataka, te upisati nadnevak njenog podnošenja.

 

            - pod 9. (Prilog UPO): Uz godišnju poreznu prijavu koju podnosi na propisanom Obrascu DOH, porezni obveznik može, ali nije obvezan predati i dio pod 9. - Prilog UPO – "Utvrđivanje poreza na dohodak i prireza za 2008. godinu", popunjen s propisanim podacima. Podaci pod 9. grupirani su u četiri dijela i odnose se na:

 

- obračun ukupnog iznosa godišnjeg osobnog odbitka,

- iznos godišnje osnovice za oporezivanje,

- obračun godišnjeg iznosa poreza na dohodak i prireza,

- obračun razlike poreza i prireza za uplatu, odnosno povrat.

 

            U ovom dijelu godišnje porezne prijave svaki porezni obveznik može izračunati svoju godišnju obvezu poreza i eventualne razlike, a Porezna uprava će po obavljenom obračunu, izdati rješenje o porezu odnosno privremeno porezno rješenje (ako ga donosi na temelju podataka koje je porezni obveznik iskazao u poreznoj prijavi) u skladu s odredbama članka 85. do 90. Općeg poreznog zakona.

 

            Napominjemo da je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 146/08) propisan novi Prilog UPO koji je sastavni dio Obrasca DOH za 2008.

 

            12. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice

 

            Utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak i prireza načelno podliježe ukupan dohodak (od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugog dohotka), koji je rezident ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu u razdoblju od 1.1. do 31.12.2008. godine, a koji je bio obvezan iskazati ili je iskazao u godišnjoj poreznoj prijavi - Obrascu DOH za 2008. godinu.

 

            Osnovica za oporezivanje se utvrđuje od dohotka koji je ostvaren i iskazan u godišnjoj poreznoj prijavi na sljedeći način:

 

dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine)

+ dohodak od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti i imovine od kojih se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost prema članku 19. do 24. Zakona:

-         plaće novozaposlenih i nagrade učenicima na praktičnom radu i naukovanju prema članku 56. stavku 1. Zakona ili državna potpora za naukovanje za obrtnička zanimanja sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim       propisima donesenim na temelju toga Zakona

-         izdaci za školovanje i stručno usavršavanje radnika i tih obveznika osobno prema članku 56. stavku 6. Zakona ili državna potpora za obrazovanje i izobrazbu sukladno        Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te posebnim propisima   donesenim na temelju toga Zakona

-         izdaci za istraživanje i razvoj prema članku 57. stavku 1. Zakona

-         preneseni gubici od samostalnih djelatnosti iz članka 18. Zakona i djelatnosti i imovine od kojih se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti prema članku 19. do 24. Zakona iz 2003., 2004., 2005., 2006. i 2007. godine po rješenju Porezne uprave i članku 35. Zakona

+ dohodak od imovine i imovinskih prava

+ dohodak od kapitala

+ dohodak od osiguranja

+ drugi dohodak

= ukupni dohodak

- osobni odbitak iz članka 36. Zakona i/ili članka 54. Zakona

= porezna osnovica

 

            Na utvrđeni iznos porezne osnovice primjenjuje se porezna stopa od 15% do visine umnoška faktora 2,0 i iznosa godišnjeg osnovnog osobnog odbitka odnosno do 40.800,00 kuna, na razliku porezne osnovice između umnoška 2,0 i umnoška faktora 5,0 i iznosa godišnjeg osnovnog odbitka odnosno na razliku porezne osnovice iznad 40.800,00 do 102.000,00 kuna primjenjuje se porezna stopa od 25%, na razliku porezne osnovice između umnoška faktora 5,0 i umnoška faktora 14,0 i iznosa godišnjeg osnovnoga odbitka odnosno iznad 102.000,00 do 285.600,00 kuna primjenjuje se stopa od 35% i na poreznu osnovicu iznad umnoška faktora 14,0 i iznosa godišnjeg osnovnoga odbitka odnosno iznad 285.600,00 kuna godišnje primjenjuje se stopa od 45%.

 

            Obračunati iznos godišnjeg poreza čini osnovicu za obračun prireza i to kod rezidenata s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u općinama i gradovima koji su propisali tu obvezu, te primjenom propisanih odnosno prosječnih stopa prireza. Popis općina i gradova s propisanim odnosno prosječnim stopama prireza u 2008. godini dan je u prilogu ove upute.

 

            Od obračunate ukupne svote poreza na dohodak i prireza za 2008. godinu odbijaju se predujmovi poreza i prireza koji su plaćeni u tijeku 2008. godine u tuzemstvu (po rješenju Porezne uprave i po odbitku) i inozemstvu (porez plaćen u inozemstvu može se ograničeno uračunavati na način propisan odredbama članka 82. Pravilnika), te se utvrđuje razlika poreza i prireza koja može biti:

           

            - pozitivna, odnosno razlika poreza i prireza koju porezni obveznik mora platiti u roku od petnaest dana od dana kada je rješenje o porezu i prirezu postalo konačno (kod privremenog rješenja od dana dostave poreznom obvezniku, u roku od 30 dana od donesenog rješenja na kojeg porezni obveznik nije uložio žalbu odnosno od dana dostave drugostupanjskog rješenja),

 

            - negativna, kao iznos preplaćenog poreza i prireza, za koju porezni obveznik može pisanim putem zahtijevati povrat, a ako povrat ne zahtijeva, preplaćeni iznos se uračunava u predujam poreza i prireza odnosno tekuću obvezu poreza i prireza za 2008. godinu (osim putem predujma preplaćenog poreza po odbitku koji se poreznom obvezniku vraća bez posebnog zahtjeva), a na način propisan člankom 37. stavkom 7. Zakona te člankom 81. stavcima 6. i 7. Pravilnika (na način opisan u točki 10. ove Upute).

           

            Ako razliku poreza na dohodak i prireza za dodatnu uplatu (pozitivna razlika) porezni obveznik ne uplati pravodobno obvezan je platiti kamatu zbog nepravodobne uplate javnih prihoda prema propisima koji uređuju plaćanje zatezne kamate. Prema članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05 i 41/08), stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za pet postotnih poena. Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima, objavljena je Eskontna stopa Hrvatske narodne banke (Narodne novine, broj 1/09), koja na dan 31. prosinca 2008. godine iznosi 9% godišnje.

 

 

 

 

                                                                                                                 DRŽAVNI TAJNIK

                                                                                                                      RAVNATELJ

 

 

                                                                                                                   mr.sc. Ivica Mladineo

 

 

 

Na znanje:

APIS-IT, Zagreb, Paljetkova 18

 

Privitak:

Popis općina i gradova koji su propisali prirez porezu na dohodak

Povratak na prethodnu stranicu