Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/07-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 04.04.2007
Plaćanje prireza porezu na dohodak za vojne izaslanike

Prema članku 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04), rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.

Člankom 8. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se porez na dohodak uvećava za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima, a umanjuje se ako jedinice lokalne samouprave propišu niži udio u porezu na dohodak od onog koji im pripada po posebnom zakonu.

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06) propisuje člankom 30a. stavkom 2. da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi koju utvrdi općina ili grad i pripada općini ili gradu na području kojih je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza.

Člankom 37. Općeg poreznog zakona propisano je što se smatra prebivalištem i uobičajenim boravištem u smislu toga Zakona:


a) Porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se tuzemnim poreznim obveznikom.

b) Uobičajeno boravište ima porezni obveznik u onom mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.

U skladu s navedenim, prirez porezu na dohodak plaća porezni obveznik koji ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Republike Hrvatske u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona, ukoliko se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika nalazi na području općine ili grada koji imaju utvrđenu obvezu plaćanja prireza porezu na dohodak.

Napominjemo da, pri utvrđivanju oporezivih dohodaka, odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i višeshanih međudržavnih ugovora ili sporazuma imaju prednost pred odredbama tuzemnoga Zakona, u skladu s člankom 4. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05 i 96/06).

Stoga isplatitelj primitka od nesamostalnog rada treba utvrditi za svakog poreznog obveznika - vojnog izaslanika pojedinačno da li je obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak, u skladu s navedenim odredbama.


Povratak na prethodnu stranicu