Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/07-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 01.02.2007
Obračun poreza na dohodak iz razlika mirovine koje isplaćuje HZMO

U svezi sa upitom Porezne uprave, Područni ured Split, Ispostava Split koji se odnosi na predmet isplate razlika mirovine poreznom obvezniku, nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 45. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate, prema propisima koji važe na dan isplate dohotka od nesamostalnog rada.

Međutim, člankom 45. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak i članka 61. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06) propisana je iznimka od načina obračuna predujma poreza na dohodak propisanog prema stavku 2. članka 45. toga Zakona.

Prema odredbama članka 45. stavak 3. točka 2. Zakona o porezu na dohodak predujam poreza na dohodak od ostvarene mirovine ili razlike mirovina iz članka 14. istoga Zakona koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje u tijeku kalendarskog mjeseca za više proteklih poreznih razdoblja (kalendarskih godina) obavlja se na način da se u obračunu primjenjuju propisi koji su važili na dan kada je mirovina prema rješenju dospjela za isplatu. Prema članku 65. stavak 3. točka 3.3. Pravilnika o porezu na dohodak obrazac "Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u __ godini"- Obrazac IP sadrži podatke i o isplaćenim plaćama i mirovinama, uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja iz plaće, uplaćenom porezu, prirezu i premijama životna osiguranja sa obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (pod 111.), uz posebnu oznaku identifikator, i to identifikator 3 za podatke o isplaćenim plaćama i mirovinama, uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja iz plaće, uplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak za protekla porezna razdoblja prije tekućeg poreznog razdoblja, prema godinama.

U skladu s navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak mirovine ili razlike mirovina koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje u tekućem poreznom razdoblju za protekla porezna razdoblja (za protekle kalendarske godine), ne pripisuju se primicima ostvarenim u tekućem poreznom razdoblju, već se pripisuju poreznim razdobljima na koje se odnose odnosno razdobljima u kojima su te mirovine ili razlike mirovina dospjele za isplatu.

Prema tome, obveznik poreza na dohodak koji je tijekom 2006. godine ostvario od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje razlike mirovina za porezna razdoblja prije 2006. godine, a iz kojih je taj Zavod pri isplati obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak po odredbama propisa koji su važili na dan kada su te razlike mirovina dospjele za isplatu, ne može te primitke iskazati u prijavi poreza na dohodak za 2006. godinu.

Povratak na prethodnu stranicu