Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/07-01/33
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 21.02.2007
Povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Ministarstvo financija nam je proslijedilo dopis obveznice poreza na dohodak koji se odnosi na nemogućnost ostvarivanja povrata poreza na dohodak koji joj je poslodavac "A" redovito obračunavao i obustavljao iz plaća isplaćenih tijekom 2002. godine. Iz upita proizlazi da pri isplati plaća taj poslodavac nije uplaćivao obračunani i obustavljeni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 45. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada i to prilikom svake isplate, prema propisima koji važe na dan isplate dohotka od nesamostalnog rada.

Člankom 45. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona koji su ostvareni tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke iz članka 16. toga Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka iz članka 36. stavci 1. i 2. toga Zakona. Predujam poreza na dohodak plaća se od utvrđene porezne osnovice primjenom poreznih stopa na način propisan člankom 45. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama a i odredbama članka 62. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06) poslodavac je u predmetnom slučaju bio obvezan obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada na način propisan člankom 45. Zakona o porezu na dohodak te člancima 61. i 62. stavci 2. i 3. toga Pravilnika, prilikom svake isplate primitka od nesamostalnog rada tijekom svakog mjeseca poreznog razdoblja.                                                                

Člankom 69. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da je radnik, umirovljenik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak dužnik poreza na dohodak, a poslodavac i isplatitelj primitka plaće i mirovine je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću i mirovinu.

U skladu sa člankom 69. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak radnik i osoba koja ostvaruje primitke iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak iznimno nije dužnik poreza na dohodak za porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koji je poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je nad poslodavcem i isplatiteljem primitka (plaće) otvoren postupak stečaja ili sanacije ili je zaključen ugovor o nagodbi prema Zakonu o naplati dospjelih nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava. U tom slučaju radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak može, pod propisanim uvjetima i na temelju podnesene godišnje porezne prijave, zahtijevati povrat obračunanog i obustavljenog poreza na dohodak.

U skladu s navedenim, obveznik poreza na dohodak može pod propisanim uvjetima ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, samo u slučaju ako je njegov poslodavac pri isplati plaće predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak obračunao i iz plaće toga obveznika obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je nad njim otvoren postupak stečaja ili sanacije. Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak može biti ostvaren tek kada se od toga poslodavca i naplate dužne obveze za javna davanja.

Povratak na prethodnu stranicu