Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/05-01/1282
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 02.01.2006
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2004. godinu
Od gospodina "A", primili smo molbu da se povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2004. godinu na ime Gorana Bakica iz Zagreba, Račinova 12/3, prebaci na bivšu suprugu poreznog obveznika. Naime, Goran Bakić je po sudskoj presudi dužan doprinositi za uzdržavanje dvoje malodobne djece iznos od 2.000,00 kn mjesečno od 11. travnja 2000. godine, ali ne podmiruje navedene obveze.
Odredbama članka 30. stavak 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04), koji se primjenjivao do 31.12.2004. godine, propisano je da se više plaćeni porez vraća poreznom obvezniku ako je porezni obveznik tijekom, poreznog razdoblja platio veći predujam poreza na dohodak od poreza utvrđenog rješenjem.
Prema članku 113. stavku 5. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) povrat preplaćenog poreza i poreza plaćenog bez pravne osnove zajedno s kamatama porezno tijelo je dužno vratiti osobi koja gaje platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno.
Člankom 23. Općeg poreznog zakona propisano je da se prava iz porezno-dužničkog odnosa, kao što su pravo na povrat poreza, pravo na povrat iznosa koji je na ime poreza za dužnika platio porezni jamac i pravo na povrat kamata, mogu ustupiti, založiti i zaplijeniti. Ustupatelj prava iz stavka 1. ovoga članka dužan je dostaviti ugovor o ustupu poreznom tijelu u roku od tri dana od dana njegova sklapanja. Ugovor o ustupu obvezujući Je za porezno tijelo osim ako se nad ustupateljem prava provodi ovrha.

Međutim, člankom 113. stavkom 6. Općeg poreznog zakona propisano je da se iznimno povrat preplaćenog poreza neće izvršiti ako je porezno tijelo prethodno utvrdilo da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza ili javnih davanja koje naplaćuje porezno tijelo.
Iz naprijed navedenog je vidljivo da se povrat preplaćenog poreza može izvršiti poreznom obvezniku koji je porez preplatio, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno. Međutim, povrat poreza poreznom obvezniku ili osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno neće se izvršiti ako porezni obveznik ima dospjelih, a nenaplaćenih poreza ili drugih javnih davanja.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu