Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-18/05-01/91
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-3
Zagreb, 08.11.2005
HP - Hrvatska pošta d.d., godišnji obračun poreza na dohodak te primici po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak
Od HP - Hrvatske pošte d. d. iz Zagreba, Jurišićeva 13, primili smo upit o:
1. obvezi sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak - HP d.d. redovito isplaćuje plaće svojim radnicima tijekom cijele godine, uz redovit mjesečni obračun osobnih odbitaka i uplaćenih premija osiguranja. Budući da tijekom godine isplaćuje i dijelom oporezive naknade (jubilarne nagrade, otpremnine, božićnice, sudske presude), HP d.d. zanima da lije obvezna sastavljati godišnji obračun poreza na dohodak.;
2. primicima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak - HP d.d. je s nekim svojim radnicima sklopila ugovor o djelu za održavanje motorkotača i dostavu XP brzojava, te takve primitke radnika tretira kao drugi dohodak.
1. Obveza sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak
U članku 38. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) te članku 68. stavku 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisana je obveza poslodavca za sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Poslodavac i isplatite!] primitka (plaće) i mirovine obvezan je, u slučaju ako primici od nesamostalnog rada (plaće odnosno mirovine) tijekom godine nisu redovito mjesečno isplaćivani, sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za svoje radnike/osobe koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona i umirovlj enike, pod uvj etima:
1. da su radnici i fizičke osobe ostvarivale navedene primitke kod poslodavca, isplatitelja primitka (plaće) i mirovine u cijelom poreznom razdoblju odnosno da su u cijelom poreznom razdoblju bile zaposlene i radile kod poslodavca/isplatitelja primitka (plaće) ili ostvarivale mirovinu kod isplatitelja mirovine, i
2. ako osobe iz točke 1. ovoga stavka u poreznom razdoblju nisu mijenjale prebivalište/uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisalo plaćanje prireza porezu na dohodak.

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada poslodavac, isplatitelj primitka (plaće) i mirovine obvezan je sastaviti za svoje radnike i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona, radi možebitnog iskorištenja:
1. osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona, a prema poreznoj kartici -Obrascu PK poreznog obveznika,
2. izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona, pod uvjetom da radnik i osoba koja ostvaruje primitke iz članka 14. Zakona uz primitak od nesamostalnog rada kod tog poslodavca, isplatitelja primitka (plaće) odnosno mirovine nije ostvarila druge oporezive primitke (primitke po osnovi nesamostalnog rada kod drugog poslodavca, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja te drugog dohotka neovisno o isplatitelju).
U članku 68. stavku 7. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je kada poslodavac može, ali nije obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak. Ako je poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine u poreznom razdoblju primitke (plaću ili mirovinu) isplaćivao mjesečno redovito, ali pojedini radnici, umirovljenici i osobe koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona nisu iskoristili dio osobnog odbitka i/ili izdatke za uplaćene premije osiguranja i/ili plaća nije isplaćivana ravnomjerno, može, pod uvjetima iz stavka 5. točke 1.12. i stavka 6. ovoga članka, sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Slijedom navedenog, HP d.d. može, ali nije obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada, budući da redovito mjesečno isplaćuje dohodak od nesamostalnog rada.
2. Može li poslodavac radniku koji je u radnom odnosu isplaćivati drugi dohodak?
Člankom 14. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to je plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa.
Člankom 11. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da su primici od nesamostalnog rada (plaća) svi primici koje poslodavac odnosno isplatitelj primitka od nesamostalnog rada (plaće) u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radnicima i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Zakona po osnovi obavljenog rada prema stavcima 1. i 2. ovoga članka, neovisno o tome pod kojim su nazivom ili drugim ugovornim odnosom ugovoreni i isplaćeni.
Člankom 11. stavcima 4. i 5. propisano je da se, iznimno, primicima od nesamostalnog rada (plaćom) ne smatraju primici po osnovi autorskih naknada koje poslodavci i isplatitelji tih primitaka isplaćuju svojim radnicima i osobama koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Zakona, pod uvjetom da se autorske naknade isplaćuju na temelju ugovora o autorskim pravima i srodnim pravima sklopljenih između poslodavca/isplatitelja primitaka od nesamostalnog rada (plaće) i tih osoba za autorsko djelo i drugim uvjetima u skladu s propisima koji uređuju autorska i srodna prava. Ovako isplaćene autorske naknade smatraju se drugim dohotkom prema članku 32. stavku 1. Zakona.
Radnik koji je kod poslodavca u radnom odnosu, ne može kod toga poslodavca istovremeno ostvariti primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, neovisno o kakvim se poslovima radi, već se ti primici smatraju primicima od kojih se utvrđuje i oporezuje dohodak od nesamostalnog rada. Međutim, radnik /osoba koja ostvaruje plaću može kod poslodavca/ isplatitelja plaće ostvariti drugi dohodak i to po osnovi:
- autorskih naknada ostvarenih u skladu s člankom 11. stavcima 4. i 5. Pravilnika,
- primitaka od djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela (članak 32. stavak 3. točka 1. Zakona). Od navedenih primitaka utvrđuje se drugi dohodak i u slučaju ako te primitke ostvaruju fizičke osobe koje su u radnom odnosu kod isplatitelja tih primitaka. Napominjemo da se povjerenstvima u smislu navedene odredbe Zakona smatraju povjerenstva čije je osnivanje i/ili rad uređeno posebnim propisima.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita
Povratak na prethodnu stranicu