Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:050-01/05-01/58
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 28.09.2005
Godišnji paušalni porez na dohodak
Na dopis poreznog obveznika "B" o netočnom razvrstavanju naselja Jadranovo u razred A turističkih mjesta obzirom na nedovoljnu atraktivnost naselja te o nepriznavanju troškova kod utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak, u nastavku odgovaramo.
Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005., dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova paušalno se oporezuje ili se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga. Na temelju dane ovlasti u navedenom Zakonu, ministar financija donio je Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine broj 48/05, dalje: Pravilnik).
Prema članku 3. Pravilnika, godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja stalnih kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i odgovarajućeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža. Koeficijent područja na kojem se pruža usluga, određuje se prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta prema posebnom propisu.
Prema članku 2. Zakona o članarinama turističkim zajednicama (Narodne novine, broj: 35/95), turistička mjesta u Republici Hrvatskoj razvrstavaju se u razrede na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku i to prema pokazateljima o broju noćenja, koeficijenta intenziteta turističkog prometa i koeficijenta specifičnog turističkog prometa. Prema navedenim pokazateljima turistička mjesta razvrstavaju se u razrede: A, B, C i D.
Prema članku 3. stavak 3. Pravilnika, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, iznosi 300,00 kn po krevetu, odnosno 350,00 kn po smještajnoj jedinici u kampu. Kod izračuna visine paušalnog poreza po krevetu uzet je u obzir sezonski karakter pružanja usluge kao i učešće visine troškova u ostvarenim primicima.
Shodno navedenom, dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova paušalno se oporezuje ili se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga. Kod utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uzima se u obzir i koeficijent razreda turističkog mjesta koji čini korektiv obzirom na atraktivnost turističkog mjesta prema službenim podacima. Nadalje kod utvrđivanja visine paušalnog poreza po krevetu uzeo se u obzir sezonski karakter pružanja usluge kao i visina troškova sadržanih u ostvarenim primicima.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu