Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-18/05-01/69
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 09.09.2005
Obračun poreza na dohodak na isplatu razlike mirovine prema godišnjoj poreznoj prijavi - mišljenje
U svezi upita poreznog obveznika Marjana Filipović iz Zagreba, Milke Tmine 3 o ispravnosti obrade prijave poreza na dohodak za 2004. godinu, u nastavku odgovaramo:
Poreznom obvezniku Marjanu Filipović Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je u 2004. godini isplatio mirovinu u iznosu od 56.995,66 kuna pri čemu je uplaćen porez na dohodak i prirez porezu na dohodak u ukupnom iznosu 1.828,39 kuna (obrazac PK-1 za 2004. godinu) o čemu je HZZO izdao potvrdu koja je priložena uz poreznu prijavu za 2004. godinu. Tijekom 2004. godine poreznom obvezniku isplaćena je i razlika mirovine temeljem Rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja iz 1999. godine prema kojem je stekao status hrvatskog ratnog vojnog invalida i ostvario pravo na osobnu invalidninu i posebni doplatak. Budući da je HZMO istovremeno izdao i potvrdu o isplaćenoj mirovini i razlici mirovine za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 107.405,62 kuna i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak u ukupnom iznosu 10.044,25 kuna, porezni obveznik smatra da je Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Ispostava Zagreb VI pogrešno postupila pri obradi prijave poreza na dohodak za 2004. godinu. Mišljenja je da se pri obradi prijave poreza na dohodak trebao obračunati cjelokupan iznos isplaćene mirovine u 2004. godini i vratiti „previše uzet porez i prirez" tijekom godine.
Člankom 33. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00,
150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada
obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan
isplate. Iznimno, člankom 17. stavkom 6. točkom 6.2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne
novine, broj 140/03, 188/03 i 198/03) propisano je da se u slučaju isplate mirovina ili razlike
mirovina koje se odnose na protekla porezna razdoblja (kalendarske godine), kod obračuna
primjenjuju propisi koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena (kada je mirovina prema rješenju dospjela za splatu).
Člankom 17. stavkom 6. točkom 6.1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se obračun poreza na mirovine ili razlike mirovina koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje u tijeku kalendarskog mjeseca za više proteklih mjeseci odnosno poreznih razdoblja, obavlja na način da se u slučaju isplata za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja, primjenjuju propisi koji važe na dan isplate i osobni odbitak za svaki mjesec za koji se obavlja isplata, utvrđen prema propisima koji su važili u mjesecu kada je mirovina ili razlika mirovine trebala biti isplaćena.
Slijedom navedenoga, pri obračunu razlike mirovine u 2004. godini hrvatskom branitelju, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je bio postupiti sukladno zakonskim odredbama koji propisuju obračunavanje i plaćanje poreza i prireza porezu na dohodak od nesamostalnog rada, dakle, primjenjujući odredbe članka 17. stavka 6. točki 6.1. i 6.2. Pravilnika o porezu na dohodak. Takvu isplatu razlike mirovine u 2004. godini za prethodne godine, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odvojio je od iznosa mirovine koju je umirovljenik dobio u tekućoj godini jer u godišnju poreznu prijavu za 2004. godinu porezni obveznik ne može unijeti isplaćene razlike mirovina za prethodna porezna razdoblja. Na temelju podataka iz potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o isplaćenoj mirovini u 2004. godini Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Ispostava Zagreb VI obradila je prijavu poreza na dohodak za 2004. godinu i donijela porezno rješenje u kojem je utvrdila godišnju obvezu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu