Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/08-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 28.04.2005
Povrat poreza na dohodak hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
U svezi upita Porezne uprave Područnog ureda Gospić povodom zahtjeva osobe "A" za povratom poreza na dohodak od nesamostalnog rada za razdoblje od 23. rujna 1992. do 7. prosinca 1999. godine, u nastavku odgovaramo:
Člankom 53. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da fizičke osobe kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada i mirovina razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti.
Člankom 15. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 2/94, 52/94 i 36/95) bilo je propisano da su HRVI Domovinskog rata oslobođeni plaćanja svih poreza i doprinosa na plaću i na nadoknadu plaće. Člankom 22. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 108/96) bilo je propisano da su HRVI Domovinskog rata oslobođeni plaćanja svih poreza, prireza i doprinosa na plaću, naknadu plaće i mirovinu.
Člankom 54. stavkom 2. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) od 1. siječnja 2001. godine prestale su važiti odredbe članka 22. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Uvidom u presliku Rješenja od 29. listopada 2004. godine Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti razvidno je daje "A" imao status mirnodopskog vojnog invalida do 30. studenog 2001. godine. Status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata VII skupine s 50% oštećenja organizma priznaje se, prema Rješenju, za razdoblje od 1. prosinca 2001. do 30. rujna 2005. godine.
Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave (obrazac PK-1 za navedeno razdoblje) razvidno je da "A" prima mirovinu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje za, 2001., 2002., 2003. i 2004. godinu, nije obustavljen porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.
Slijedom navedenog, Područni ured Gospić, zahtjev "A" za povratom poreza na dohodak od nesamostalnog rada za razdoblje od 23. rujna 1992. do 7. prosinca 1999. godine odbit će kao neosnovan budući da u tome razdoblju porezni obveznik nije imao status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.
Povratak na prethodnu stranicu