Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-18/05-01/35
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 15.04.2005
Obvezno podnošenje godišnje porezne prijave
Od "A", proslijeđena nam je predstavka osobe "B", u svezi obveze podnošenja godišnje porezne prijave. Porezni obveznik u predstavci navodi daje po pozivu Porezne uprave podnio godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2003. godinu, dana 16.08.2004. godine, po kojoj je ostvario povrat poreza u iznosu od 140,43 kn, temeljem poreznog rješenja. Zatim je temeljem prekršajnog naloga od 22.02.2005. godine proglašen krivim što nije u zakonskom roku podnio godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2003. godinu, te mu je izrečena opomena uz dužnost plaćanja troškova prekršajnog postupka u iznosu od 100,00 kn. Porezni obveznik navodi da nije podnio godišnju poreznu prijavu u zakonskom roku, jer nije znao da je obveznik podnošenja godišnje porezne prijave, te smatra daje prekršajnim nalogom „sankcioniran poput kriminalca".
Člankom 60. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 127/00, 86/01 i 150/02) utvrđeno je da je porezni obveznik dužan podnijeti poreznu prijavu poreznom tijelu, te daje poreznu prijavu dužna podnijeti i osoba koju na to pozove porezno tijelo.
Člankom 31. stavkom L, 2. i 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04)'utvrđeno je da su obveznici poreza na dohodak dužni nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) podnijeti godišnju poreznu prijavu propisanog oblika i sadržaja nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnju poreznu prijavu dužan je podnijeti porezni obveznik koji ostvari dohodak iz više odnosa po osnovi nesamostalnog rada istodobno.
Članak 170. stavak 1. Općeg poreznog zakona propisuje daje porezni prekršaj povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana ovim Zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza. Člankom 171. stavak 1. točka 15. Općeg poreznog zakona propisana je novčana kazna od 500,00 do 200.000,00 kn za poreznog obveznika koji ne preda poreznu prijavu poreznom tijelu u propisanom roku.
Člankom 34. stavak 1. Zakona o prekršajima (Narodne novine broj 88/02,122/02, 187/03, 105/04 i 127/04) utvrđene su opomena i uvjetna osuda kao mjere upozorenja, a prema članku 35. stavak. 1. svrha opomene je da se počinitelju prekršaja uputi takva vrsta prijekora kada se, s obzirom na sve okolnosti koje se tiču djela i počinitelja, radi ostvarenja svrhe prekršajnih sankcija ne mora primijeniti kažnjavanje ili globa.
Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave utvrđeno je daje porezni obveznik bio obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2003. godinu, budući da je ostvario dohodak iz više odnosa po osnovi nesamostalnog rada istodobno (plaća od poslodavca Belišće d.d. iz Belišća i mirovina od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Stoga je nadležna ispostava Porezne uprave postupila sukladno propisima pozivajući poreznog obveznika na podnošenje godišnje porezne prijave te pokretanjem prekršajnog postupka. Prekršajnim nalogom Odjela za prekršajni postupak Porezne uprave izrečena je opomena poreznom obvezniku u skladu s navedenim propisima.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu