Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-20/05-01/16
Urudžbeni broj: 513-07-21-01/05-2
Zagreb, 09.03.2005
Obveze podnošenja godišnje porezne prijave poreza na dohodak
U svezi upita "A" o obvezi podnošenja godišnje porezne prijave poreza na dohodak za 2002. i 2003. godinu i plaćanja poreza na dohodak ostvarenog u inozemstvu, u nastavku odgovaramo:
Člankom 31. stavkom 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da ako porezni obveznik ostvari dohodak iz više odnosa po osnovi nesamostalnog rada istodobno ili ako ostvari taj dohodak izravno iz inozemstva (bez posredstva tuzemnog poslodavca) ili ako ostvari i druge oblike dohotka izravno iz inozemstva ili ako ostvari i druge oblike dohotka za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave ili ako je Porezna uprava zatražila od poreznog obveznika da naknadno plati porez po osnovi nesamostalnog rada, dužan je podnijeti godišnju poreznu prijavu.
Člankom 30. stavkom 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da ako je tuzemni porezni obveznik ostvario dohodak u inozemstvu (inozemni dohodak) i ako je taj dohodak oporezovan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se na propisani način u tuzemni porez na dohodak.
Člankom 63. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04) propisano je da se u inozemstvu plaćen porez iz dohotka tuzemnog poreznog obveznika, koji prema tuzemnim propisima podliježe oporezivanju u tuzemstvu, uračunava u tuzemni porez na dohodak, ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili više¬stranim međudržavnim ugovorima i sporazumima nije drukčije određeno.
Porez plaćen u inozemstvu može se uračunati samo na temelju potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu. Inozemni porez može se uračunati samo ako odgovara tuzemnom porezu na dohodak, i to do visine obračunanog tuzemnog poreza na inozemni dohodak. Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak obavlja se u godišnjem obračunu poreza na temelju podnesene godišnje porezne prijave.
Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave (obrazac PK-1) razvidno je da je "A" tijekom 2002. i 2003. godine isplaćivana plaća u PA-MA d.o.o., Sisak, Zagrebačka 34A, MB 3751210, dakle isti je ostvarivao dohodak od nesamostalnog rada kod tuzemnog poduzetnika. Istovremeno je, u godišnjoj poreznoj prijavi za 2002. i 2003. godinu porezni obveznik Zoran Pavlica, iskazao inozemni dohodak prema potvrdi isplatitelja za koji nije iskazan uplaćeni porez na dohodak inozemnog poreznog tijela,
Slijedom navedenog, podnositelj upita, "A" je tuzemni porezni obveznik budući daje u 2002. i 2003. godini ostvarivao dohodak od nesamostalnog rada kod domaćeg poslodavca iz čega je razvidno da je u Republici Hrvatskoj boravio više od 183 dana. Prema tome, pravilno je postupila Porezna uprava Sisak koja je pozvala poreznog obveznika da podnese godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak zbog ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada i inozemnog dohotka. Budući da u potvrdi inozemnog isplatitelja za ostvareni inozemni dohodak (rad na stranom brodu) nije iskazan uplaćeni porez, porezni obveznik bio je u obvezi obračunati i uplatiti porez na dohodak i prirez porezu na dohodak po propisima Republike Hrvatske.
Povratak na prethodnu stranicu