Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/03-01/1066
Urudžbeni broj:513-07/04/2
Zagreb, 03.02.2004
Povrat poreza na dohodak za 2002. godinu
Na upit gde. "A" u svezi prava na povrat poreza na
dohodak za 2002. godinu, u nastavku odgovaramo:
U proslijedenom upitu podnositeljica navodi da je do mjeseca listopada 2002. godine
bila zaposlena, a od tog nadnevka nadalje u mirovini. Poslodavac kod kojeg je bila zaposlena
obvezao se ispuniti i podnijeti nadleznoj ispostavi Porezne uprave u ime poreznog obveznika
godišnju poreznu prijavu za 2002. godinu. Poslodavac to nije ucinio i porezna obveznica trazi
pravo na podnošenje porezne prijave izvan zakonskog roka, a kako bi ostvarila pravo na
povrat poreza.
Odredbama clanka 13. Opceg poreznog zakona («Narodne novine» br. 127/00, 86/01 i
150/02; u daljnjem tekstu OPZ) propisano je da je porezni obveznik svaka osoba koja je kao
takva odredena zakonom kojim se ureduje pojedina vrsta poreza.
Porezni obveznik moze imati opunomocenika, pomagaca i poreznog savjetnika
(61anak 15. stavak 1. OPZ-a).
Opunomocenik je osoba koja zastupa poreznog obveznika u okviru dobivene
punomoci i u njegovo ime moze poduzimati radnje u poreznom postupku (61anak 15. stavak
2. OPZ-a).
Pomagac je osoba koja nastupa uz nazocnost poreznog obveznika i pomaze mu
savjetima. lzjava pomagaca smatra se izjavom poreznog obveznika samo ako porezni
obveznik danoj izjavi odmah ne proturjeci. Pomagac nije ovlašten u ime poreznog obveznika
poduzimati radnje u poreznom postupku kao njegov zastupnik (61anak 15. stavak 3. OPZ-a).
Porezni savjetnik je osoba koja obavlja poslove savjetovanja poreznog obveznika u
poreznom postupku pred poreznim tijelima. Ako nastupa i kao opunomocenik poreznog
obveznika mora imati punomoc za obavljanje tih poslova (61anak 15. stavak 4. OPZ-a).
Clankom 2. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (<150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da je porezni obveznik svaka fizicka
osoba koja ostvaruje dohodak.
Obveznici poreza na dohodak duzni su nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske
godine) podnijeti godišnju prijavu propisanog oblika i sadrzaja (clanak 31. stavak 1. Zakona).
Temeljem iznesenog, godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak podnose porezni
obveznici ili njihovi opunomocenici odnosno porezni savjetnici koji nastupaju kao njihovi
opunomocenici. Obzirom da se iz postavljenog upita moze zakljuciti da poslodavcc ne
ispunjava navedene zakonske odredbe, isti ne moze u ime poreznog obveznika podnijeti
poreznu prijavu.
Nadalje, godišnja porezna prijava podnosi se nadleznoj ispostavi Porezne uprave do
kraja veljace tekuce godine za prethodnu godinu (clanak 31. stavak 2. Zakona).
Iz upita poreznog obveznika moze se zakljuciti da je porezni obveznik ostvario
tijekom poreznog razdoblja dohodak od nesamostalnog rada istodobno samo kod jednog
poslodavca, te po toj osnovi nije bio obveznn podnijeti godišnju poreznu prijavu, a u skladu s
clankom 31. stavkom 3. Zakona.
Medutim, porezni obveznik za ostvareni dohodak moze podnijeti godišnju poreznu
prijavu radi ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitka ili dio osobnog odbitka, prava
na ravnomjemo godišnje oporezivanje i druga prava propisana clankom 6. Zakona.
Ako je porezni obveznik iz opravdanih razloga propustio izvršiti neku radnju u
zakonskom roku ili u roku koji je odredilo porezno tijelo i zbog tog propuštanja trpi
posljedicu, dopustiti de se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje (clanak 81. stavak 1.
OPZ-a).
Zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se u roku od osam dana od dana kada je
prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje, odnosno od dana kada je doznao za uzrok.
Razlozi kojima se obrazlaze zahtjev moraju se uciniti vjerojatnim (clanak 81. stavak 2. OPZa).
Nakon isteka tri mjeseca od propuštenog roka porezni obveznik ne moze podnijeti
zahtjev za povrat u prijašnje stanje (clanak 81. stavak 5. OPZ-a).
Iznimno, porezni obveznik moze podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i izvršiti
propuštenu radnju i nakon isteka tri mjeseca od propuštenog roka, ako je u tome bio prije
isteka tog roka sprijecen višom silom (clanak 81. stavak 6. OPZ-a).
Temeljem iznesenog, Ministarstvo financija - Porezna uprava ne moze postupati
suprotno zakonskih odredbi te izvršiti povrat poreza na dohodak ako nisu ispunjeni uvjeti
propisani zakonom.
Povratak na prethodnu stranicu