Porez na dohodak - Utvrđivanje predujmova
Broj klase:410-01/04-01/2046
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 14.01.2005
Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak
U svezi upita "A" Zagreb o načinu obračuna poreza i doprinosa za savjetnike njihove stambene štedionice, koji su vanjski suradnici i koji putem ugovora o djelu sklapaju s novim stambenim štedišama ugovore o stambenoj štednji te za taj posao dobivaju proviziju, u nastavku odgovaramo:
Člankom 32. stavkom 3. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da se drugim dohotkom smatra razlika između svakoga pojedinačnog primitka po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti (stavak 3. točka 4. ovog članka) umanjen za propisane izdatke iz stavka 4. i 5. ovoga članka. Člankom 32. stavkom 4. propisano je da se izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka smatraju uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima.
Člankom 48. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. ovoga Zakona.
Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka, obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Stavkom 4. istog članka propisano je da su isplatitelji primitaka obvezni za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak i uplaćeni porez na dohodak dostavljati Poreznoj upravi propisana izvješća.

Članak 69. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisuje da danom početka primjene ovog Zakona prestaje važiti Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04).
Prema tome, na isplate provizija vanjskim suradnicima Wustenrot stambene štedionice d.d., u siječnju 2005. godine za prosinac 2004. godine treba primijeniti odredbe novog Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04).
Povratak na prethodnu stranicu