Porez na dohodak - Utvrđivanje predujmova
Broj klase:410-01/04-01/1886
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 05.01.2005
Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak
U svezi upita "A" iz Vinkovaca o načinu obavljanja dopunskog posla izrade računalnih programa i zahtjeva za izdavanjem pismenog rješenja za obavljanje honorarnih poslova od Ministarstva financija, u nastavku odgovaramo:
Člankom 5. stavcima 1. i 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine, broj 167/03) propisano je da je autorsko djelo originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Autorska djela jesu osobito jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi).
Člankom 32. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da se drugim dohotkom smatra razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema stavku 2., odnosno stavku 3. ovoga članka umanjen za propisane izdatke iz stavka 4. i 5. ovoga članka.
Člankom 32. stavkom 3. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima prema stavku 1. ovog članka osobito smatraju, između ostalog, autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava. Pri utvrđivanju ove vrste drugog dohotka poreznim obveznicima priznaju se izdaci u visini 30% ostvarenih primitaka sukladno odredbama stavka 5. točke 1. ovog članka.
Člankom 48. stavkom l. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. ovoga Zakona.

Slijedom navedenog, Porezna uprava ne izdaje rješenja za obavljanje honorarnih poslova, već, sukladno odredbama članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka, obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom, a stavkom 4. istog članka propisano je da su isplatitelji primitaka i sam porezni obveznik obvezni za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak i uplaćeni porez na dohodak dostavljati Poreznoj upravi propisana izvješća.
Povratak na prethodnu stranicu