Porez na dohodak - Obveza vođenja poslovnih knjiga i čuvanje dokumentacije
Broj klase:471-02/06-01/297
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 31.08.2006
Vođenje knjige prometa
Od Knjigovodstvenog servisa "A", Supetar, primili smo upit koji se odnosi na način vođenja propisane knjige prometa u samostalnim djelatnostima. Nastavno odgovaramo.

Člankom 23. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) i člankom 33. stavci 1. i 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da su porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. toga Zakona dužni utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija i to knjige primitaka i izdataka, popisa dugotrajne imovine, knjige prometa i evidencije o tražbinama i obvezama.

Člankom 23. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznici nisu dužni voditi knjigu prometa, ako podatke o dnevnom gotovinskom prometu osiguravaju u knjizi primitaka i izdataka ili u evidencijama propisanim drugim zakonima te ako se te evidencije vode na mjestu gdje se ostvaruju gotovinski primici.

Člankom 36. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da je knjiga prometa evidencija u koju se na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućeg radnog dana upisuju primici naplaćeni u gotovu novcu i čekovima, a sadržaj knjige prometa propisan je stavkom 4. istog članka toga Pravilnika. Člankom 38. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da je obrazac Knjige prometa (Obrazac KP) sastavni dio istoga Pravilnika.

Iz navedenog proizlazi da je porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak obvezan dohodak od samostalne djelatnosti utvrđivati na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga, a između ostalog i knjige prometa, osim ako tu evidenciju nije dužan voditi prema članku 36. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak.

Knjigu prometa porezni je obveznik dužan voditi na način te oblikom i sadržajem propisanim člankom 36. Pravilnika o porezu na dohodak, pri čemu nije od značaja vodi li tu evidenciju ručno na izvornom obrascu ili na jednom od nositelja podataka elektroničkog zapisa.
Povratak na prethodnu stranicu