Porez na dohodak - Obveza vođenja poslovnih knjiga i čuvanje dokumentacije
Broj klase:410-01/03-01/247
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.07.2003
Popis dugotrajne imovine putem računala
Na upit knjigovodstvenog servisa "A" u svezi vođenja popisa dugotrajne imovine putem računala te izgled ispisa sa podacima koji su potrebni pri izračunu otpisa (amortizacije), u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 20. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se u popis dugotrajne imovine unose stvari i prava, ako njihove nabavne cijene odnosno troškovi proizvodnje (nabavna vrijednost) premašuju 1.000,00 kuna i ako je njihov vijek trajanja dulji od godinu dana. Prava ulaze u popis dugotrajne imovine samo ako je kod njihove nabave plaćena naknada.
Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine.
Nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine, koja su unesena u popis dugotrajne imovine, otpisuje se u skladu s Pravilnikom o amortizaciji. Ako se dobro dugotrajne imovine zbog uništenja više ne može koristiti ili ako se proda, izuzme ili na drugi način otuđi, tada se njegova knjigovodstvena vrijednost otpisuje u cijelosti (članak 20. stavak 4. Zakona).
Odredbama članka 41. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01 i 2/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da se popis dugotrajne imovine ustrojava prilikom stjecanja radnje, obrta, slobodnog zanimanja i drago ili na početku obavljanja samostalne djelatnosti i vodi se neprekidno tijekom obavljanja djelatnosti do otuđenja ili likvidacije djelatnosti.
Stavkom 2. istog članka Pravilnika propisani su podaci (sadržaj) koji se unose u popis dugotrajne imovine.

Popis dugotrajne imovine sastavlja se za svaku kalendarsku godinu i zaključuje sa stanjem na dan 31. prosinca. Zaključna stanja iz stupaca 4 (nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje stvari ili prava; iznimno procijenjena (tržišna) vrijednost) i 9 (knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava na kraju kalendarske godine ili mjeseca u slučaju otuđenja i uništenja) popisa dugotrajne imovne prepisuju se po pojedinim stvarima ili pravima kao početna stanja u stupce 4 i 5 (knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava koja se prenosi iz stupca 9 popisa dugotrajne imovine za prethodnu godinu) popisa dugotrajne imovine za slijedeću godinu (članak 41. stavak 3. Pravilnika).
Popis dugotrajne imovine (Obrazac Dl) sastavni je dio Pravilnika (članak 42. stavak 3. Pravilnika).
Porezni obveznik za dohodak od samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i dohodak koji se oporezuje kao dohodak od obrta, obvezan je popis dugotrajne imovine priložiti uz godišnju poreznu prijavu, ako nije priložen uz prijavu o zajedničkom dohotku (članak 60. stavak 1. točka 2. Pravilnika).
Temeljem iznesenog, mišljenja smo da porezni obveznik može voditi i dostaviti popis dugotrajne imovine (Obrazac Dl) ispisan putem računala uz uvjet da sadržajem i oblikom odgovara obrascu koji je propisan Pravilnikom.
Člankom 55. stavkom 7. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» br. 127/00, 86/01 i 150/02), između ostalog, propisano je da se pri vođenju knjiga i drugih evidencija na nosačima podataka mora osigurati da podaci u roku čuvanja budu raspoloživi i da se u svako doba unutar primjerenog roka mogu učiniti čitljivim. Tijek postupaka mora se zajedno sa svima promjenama dokazati s pomoću sustavne dokumentacije.
Povratak na prethodnu stranicu