Porez na dohodak - Dostavljanje izvješća i druge obveze
Broj klase:410-01/05-01/318
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 07.03.2005
Popunjavanje obrasca ID i porezne kartice PK-1
Od poduzeća "A", primili smo upit koji se odnosi na popunjavanje obrazaca ID i PK-1 u slučaju kada su tijekom 2004. godine isplaćene posloprimcima plaće, ali obveze za javna davanja (doprinosi za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez) jesu obračunate, ali ne i uplaćene. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 34. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 127/00, 150/02, 163/03, 30/04) koji se na utvrđivanje i oporezivanje dohotka fizičkih osoba primjenjivao do kraja 2004. godine, bilo je propisano da su poslodavci i isplatitelji mirovina obvezni o isplaćenom dohotku od nesamostalnog rada i uplaćenom porezu na dohodak sastavljati i Poreznoj upravi dostavljati, osim podataka iz stavka 2. toga članka Zakona o porezu na dohodak i druge propisane evidencije.
Člankom 19. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 140/03, 188/03, 198/03, 169/04) poslodavcima i osobama koje imaju obveze poslodavca bila je u 2004. godini propisana obveza sastavljanja i dostavljanja Poreznoj upravi mjesečnog Obrasca ID - „Izvješće o primicima od nesamostalnog rada, obračunanom porezu, prirezu i doprinosima u __ mjesecu ___ godine". Člankom 19. stavak 2. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se u Obrascu ID pod III. iskazuju podaci o izdacima, dohotku, osobnim odbicima i iznosu porezne osnovice, a između ostalih pod točkama 3.1., 3.2. i 3.3. podaci o iznosu ukupno uplaćenih obveznih doprinosa iz osnovice i to za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Člankom 19. stavak 2. točka 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se u Obrascu ID pod IV. Iskazuju podaci o porezu na dohodak i prirezu na dohodak i to ukupan iznos poreza i prireza porezu na dohodak, iznos poreza na dohodak i iznos prireza porezu na dohodak. Iz navedenog proizlazi da se u Obrascu ID pod III. ne mog,u iskazati podaci o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje koji su obračunani, ali ne i uplaćeni.

Člankom 23. stavak 1. točka 3. i stavak 4. točke 3., 7. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da porezna kartica - Obrazac PK-1 sadrži podatke o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada i uplaćenom porezu, prirezu, obveznim doprinosima i premijama životnog osiguranja, dopunskog i privatnog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i to pod HI. Toga Obrasca. Pod točkom III. Obrasca PK-1 unose se u stupcu 3 podaci o obračunanim obveznim doprinosima iz plaće, u stupcu 7 o iznosu uplaćenih doprinosa iz plaće, a u stupcu 8 podaci o iznosu uplaćenog poreza na dohodak i prireza.
Iz navedenog proizlazi da u obrascu porezne kartice PK-1 poslodavci ne mogu iskazati podatke u stupcu 7 i stupcu 8, ako je posloprimcima isplaćena plaća, a doprinosi za obvezna mirovinska osiguranja, porez na dohodak i prirez nisu uplaćeni.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu