Porez na dohodak - Dohodak od osiguranja
Broj klase:410-01/08-01/150
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 31.03.2008
Podaci za utvrđivanje i oporezivanje dohotka od osiguranja

Od društva 'A' primili smo upit koji se odnosi na obračuna predujma poreza na dohodak iz dohotka od osiguranja koje fizičke osobe ostvare na temelju, u prethodnim poreznim razdobljima uplaćenih i priznatih premija za dobrovoljno mirovinsko osiguranje. U upitu je navedeno da društvo postupa na propisani način i to na temelju potvrda Porezne uprave o iskorištenim poreznim olakšicama po toj osnovi za svako porezno razdoblje. Međutim, u upitu je navedeno da se javljaju problemi za posljenje porezno razdoblje za koje podaci o iskorištenim olakšicama u Poreznoj upravi još nisu obrađeni, pa društvo ne raspolaže podacima za zakonito utvrđivanje porezne osnovice te predujma poreza na dohodak. Zbog toga je zatraženo tumačenje o načinu postupanja u takvim slučajevima, pa nastavno odgovaramo.

Člankom 31. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) i člankom 42. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06, 68/07) propisano je da se dohotkom od osiguranja smatraju primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s  obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, a u slučaju otkupa polica tih osiguranja ili prestanka osiguranja dohotkom se smatra uznos primitka, ako je manji od uplaćenih premija osiguranja.

Člankom 52. Zakona o porezu na dohodak propisano je da predujam poreza na dohodak od osiguranja obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka, istodobno s isplatom, kao porez po odbitku i to od osnovice primitka u visini uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja odnosno u visini isplaćene svote ako je manja od uplaćenih premija osiguranja, po stopi od 15%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. toga Zakona.

Člankom 42. stavci 7. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da su osiguravatelji odnosno društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskm fondovima obvezni tijekom razdoblja osiguranja voditi evidenciju o  uplaćenim premijama osiguranja ua kunama i deviznoj protuvrijednosti na dan uplate, po svakom osiguraniku posebno i po vrstama osiguranja, a po kojima su osiguranici koristili poreznu olakšicu i iznosu te olakšice. Za potrebe vođenja te evidencije, podatke o poreznim obveznicima koji su u poreznom razdoblju iskoristili izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja, podatke o visini tih izdataka po vrstama osiguranja i svakom osiguravatelju, dostavlja tim osiguravatelljima odnosno društvima Porezna uprava, pisanim ili elektroničkim putem, a na temelju zaprimljenih godišnjih poreznih prijava i podataka dobivenih od poslodavaca prema stavcima 9., 10., i 12. istoga članka toga Pravilnika.

Međutim, u slučajevima kada Porezna uprava još ne raspolaže podacim o iskorištenim izdacima po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak i  to u posljednjem poreznom razdoblju odnosno poreznom razdoblju koje prethodi razdoblju u kojemu je nastupila obveza za isplatu osigurane svote uz eventualnu obvezu oporezivanja, porezni obveznici i osiguravatelji trebaju postupiti na način iz Upute o izdavanju potvrda o korištenim plakšicama temeljem porezno priznatih premija osiguranja, koju je izdala Porezna uprava, Središnji ured, Klasa: 410-01/02-01/636, Ur.broj: 513-07/02-2 od 10. srpnja 2002. godine.

Iz navedene upute proizlazi da porezni obveznici kao korisnici osiguranja u tim slučajevima trebaju osiguravatelju dati izjavu o korištenju izdataka temeljem police životnog osiguranja sa obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja posljednjem poreznom razdoblju, a za koje Porezna uprava do toga trenutka nije obradila raspoložive podatke (na temelju dostavljenih obrazaca IP i evidencija koje dostavljaju poslodavci odnosno na temelju podnesenih prijava poreza na dohodak). Osiguravatelji odnosno mirovinska osiguravajuća društva trebaju potom podnijeti pisani zahtjev Poreznoj upravi i zatražiti potvrdu o visini iskorištenih izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja u posljednjem poreznom razdoblju. Porezna uprava će temeljem toga zahtjeva izdati o istom potvrdu.

Međutim, Porezna uprava neće tijekom poreznog razdoblja izdavati potvrde s podacima o iskorištenim olakšicama po tim osnovama za to porezno razdoblje. U tim slučajevima potrebne podatke treba zahtijevati od poslodavaca, koji će potrebne podatke osiguravateljima dostaviti na temelju podataka iz obrazaca IP odnosno podataka o iskorištenim olakšicama do određenog trenutka toga poreznog razdoblja.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu