Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/08-01/1258
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 27.02.2009
Prodaja odnosno ustupanje opcije koja je dobivena zamjenom za dionice

Porezni obveznik postavio je upit da li je fizička osoba dužna u Hrvatskoj platiti porez na dohodak prilikom prodaje odnosno ustupanja opcije za kupnju dionica hrvatskog dioničkog društva. Naime, opciju prodaje fizička osoba, državljanin Austrije, porezni rezident Republike Hrvatske, a kupuje fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04 i 73/08; u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 30. stavku 1. propisuje da se dohotkom od kapitala smatraju primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju.

Prema članku 30. stavku 4. Zakona dohotkom iz stavka l. istoga članka smatraju se i primici po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica; dok stavak 5. navedenog članka propisuje da se dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje dionica iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje kao razlika između tržišne vrijednosti dionice i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica, ako je tržišna vrijednost viša u trenutku realizacije prava iz opcije.

Sukladno članku 30. stavku 6. Zakona, realizacijom prava iz opcije u smislu stavka 5. istoga članka smatra se trenutak kupnje dionica društva od strane vlasnika opcije (radnika i članova uprave društva) ili trenutak prijenosa prava na kupnju dionica društva na treću osobu.

Zakon u članku 30. stavku 7. propisuje da se dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje vlastitih dionica utvrđuje poreznom obvezniku koji je vlasnik opcije u trenutku realizacije prava iz opcije prema stavku 6. istoga članka.

Primici po osnovi udjela u dobiti koje članovi uprave i radnici trgovačkih društava ostvaruju dodjelom vlastitih dionica tih društava utvrđuju se u visini tržišne vrijednosti ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu prema članku 30. stavku 8. Zakona.

Člankom 30. stavkom 9. Zakona propisano je da se dohodak od kapitala prema stavcima 5., 6., 7. i 8. istoga članka utvrđuje samo ako vlastite dionice društva u trenutku dodjele tih dionica ili realizacije prava iz opcije kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima u skladu s posebnim zakonom. Ako ovaj uvjet nije ispunjen po toj osnovi utvrđuje se dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona ili drugi dohodak iz članka 32. Zakona.

Ako su u predmetnom slučaju ispunjeni svi propisani uvjeti, a fizička osoba kao vlasnik opcije prodaje pravo na kupnju dionica nekoj drugoj osobi, smatra se da je realizirala pravo iz opcije u trenutku prodaje toga prava, te joj se po toj osnovi treba utvrditi i oporezivati dohodak od kapitala u skladu sa člankom 30. stavkom 5. i člankom 51. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu